به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

موضوعات پایان نامه های رشته مدیریت صنعتی

0

نمونه موضوعات پایان نامه های رشته مدیریت صنعتی

• طراحی مدل ارزیابی عملکرد تلفیقی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های فازی  FDEA و کارت امتیازی

متوازن BSC در سازمان

• طراحی مدل بهینه کنترل استراتژی، رویکرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تاپسیس فازی BSC,FTOPSIS

• مدل جایگزینی موجودی با استفاده از برنامه ریزی عینی فازی  FAHP

• مدل سازی مسئله مکان یابی شعب بانک

• طراح مدل انتخاب تامین کننده و تعیین میزان سفارش با استفاده از برنامه ریزی پویا

• طراحی مدلی جهت شناسایی و رتبه بندی ریسک در پروژه ها

• امکانسنجی پیاده سازی سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه در سازمان

• مدیریت کیفیت زنجیره تامین  SCQM  در صنعت

• استفاده از مدل زنجیره مارکوف خاکستری در پیش بینی تقاضا برق، گاز و

• بالانس خطوط مونتاژ چند محصولی با استفاده از مدل ریاضی

• انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمان با الگوی فراابتکاری الگوریتم مورچه

• استفاده از سیستم خبره فازی جهت حل مسئله مکان یابی مسیریابی

• بهبود عملکرد پروژه با استفاده از مهندسی ارزش با AHP فازی

• سیستم های سفارش دهی کنترل موجودی با استفاده از مدل های فازی

• شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت کیفیت زنجیره ی تامین

• تدوین استراتژی تحقیق و توسعه

• سنجش توان رقابتی  با استفاده از شبکه های بیزین

• ارزیابی عملکرد شرکتها با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره خاکستری

• امکانسنجی پیاده سازی مدیریت فرآیند در سازمان

• طراحی مدلی جهت مسیریابی موجودی ها در زنجیره تامین

• طراحی مدل برنامه ریزی یکپارچه تامین ، تولید و توزیع زنجیره تامین

• ارزیابی عملکرد با مدل تلفیقی  BSC , AHP

• ارزیابی و مدیریت پروژه ها با استفاده از کشف دانش و داده کاوی

• طراحی نظام جامع عملکرد  با کارت امتیازی متوازن  BSC

• طراحی نظام جامع عملکرد سازمان با مدل تعالی سازمانی  EFQM

• طراحی نظام جامع عملکرد سازمان با رویکرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن و مدل تعالی سازمانی

, EFQM,BSC

• ارزیابی عملکرد، تحلیل کارایی و اندازه گیری بهره وری با رویکرد تلفیقی  BSC,DEA

• ارزیابی استراتژی جاری سازمان با  BSC,FAHP

• ارائه مدل بهینه انتقال تکنولوژی مطالعه موردی صنعت  

• شناسایی و رتبه بندی موانع کارآفرینی سازمانی در  

• بررسی نقش و ارائه مدل روند تاثیر شش سیگمای ناب در بهبود و افزایش کیفیت محصولات

• بررسی نقش و ارائه مدل روند تاثیر شش سیگمای ناب در بهبود و افزایش کیفیت مدیریت بحران

• استفاده ازتکنیک شش سیگما و تفکر ناب در مدیریت بحران شرکت

• استفاده ازتکنیک های مدیریت کیفیت در میزان تولید شرکت

• ارائه مدل مقایسه ایی میزان تاثیر تکنیک های مختلف مدیریت کیفیت بر مدیریت بحران شرکت

• ارائه مدل کاربردی استفاده ازتکنیک های مدیریت کیفیت در مدیریت بحران شرکت

• ارائه مدل کاربردی استفاده ازتکنیک های شش سیگما و تفکر ناب در مدیریت بحران شرکت

• بررسی مزیت نسبی در صنعت

• ارائه مدل های تصمیم گیری چند معیاره  Fuzzy TOPSIS و Fuzzy AHP برای تعیین صلاحیت و

ارزیابی پیمانکاران و مقایسه نتایج آنها

• طراحی مدلی جهت محاسبه ارزش عمر مشتری در سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد داده کاوی

• طراحی مدل بهینه جهت ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان با استفاده از تکنیک های   TOPSIS , ELECTRI, PROMATI

• طراحی مدل بهینه جهت ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان با رویکرد الگوریتم ژنتیک

• ارائه مدلی جهت سنجش کیفیت خدمات سازمان ها مدل تلفیقی برنامه ریزی آرمانی و تحلیل سلسله مراتبی GP,AHP  موردی بنیاد مستضعفان

• طراحی مدل ترکیبی برنامه ریزی آرمانی و تحلیل سلسله مراتبی  GP,AHP  جهت سنجش ساختارسیستم های کنترل کیفیت

• سنجش کیفیت خدمات الکترونیک با استفاده از مدل ای کوال موردی بانک  

• سنجش کیفیت خدمات با استفاده از مدل سرو کوال موردی  

• ارزیابی عملکرد  با رویکرد عارضه یابی سازمانی

• ارزیابی اثر بخشی مدیریت زنجیره تامین از طریق بکارگیری کارت امتیاز متوازن

• کاربرد داده کاوی در طراحی مجدد فرآیندهای کسب و کار   BPR

• داده کاوی برای مدیریت ارتباط با مشتری در  

• طراحی مدل بهینه مشتری مداری در  

• طراحی مدلی جهت انتخاب بهینه تکنولوژی در  با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری  AHP,TOPSIS,DEA

• تحلیل ریسک اعتباری و طراحی بهینه مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک با استفاده از مدل شبکه عصبی و رگرسیون لوجیت

• مکانیابی بهینه شعب بانک یا . با استفاده از متد  AHP ، VIKOR ، DEA و فازی TOPSIS ،AHP

• شناسایی و رتبه بندی ریسک پیاده سازی پروژه  CRM

• بررسی آمادگی سازمان برای پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری   CRM  با استفاده از تحلیل عاملی و AHP گروهی و منطق فازی

• مدلی جهت ارزیابی اثر بخشی مدیریت ارتباط با مشتری در بنگاه های ایرانی

• نقش مدیریت روابط با مشتری   CRM  در کسب مزیت رقابتی بازارهای خدماتی

• ارائه مدلی جهت انتخاب یک سیستم  ERP مناسب با استفاده از رویکرد AHP فازی

• ارزیابی عملکرد کیفیتی سازمان . بر اساس مدل  EFQM با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی

• تدوین الگوی موفقیت پروژه ها با تلفیق مدلهای  EFQM,BSC,AHP• پیاده سازی مهندسی مجدد فرآیندها در  

• شناسایی و تحلیل ریسکهای زنجیره تامین در چارچوب تصمیم گیری چند معیاره فازی

• انتخاب سبد بهینه سهام با استفاده از الگوریتم اجتماع پرندگان

• طراحی مدلی جهت بهینه سازی سرمایه گذاری با استفاده از الگوی اجتماع پرندگان

• خوشه بندی مشتریان بانک با ارزش هرم مشتری داده کاوی

• داده کاوی و مدیریت ارتباط با مشتری   CRM

• پیش بینی قیمت سهام، نرخ تورم و  با استفاده از داده کاوی و مقایسه با شبکه عصبی و  

• انتخاب سبد بهینه سهام با استفاده از تکنیک داده کاوی

• انتخاب سبد بهینه سهام با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

• انتخاب سبد بهینه سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک

• ارائه مدل تلفیقی مدیریت دانش و داده کاوی جهت مدیریت بهینه ارتباط با مشتری

• طراحی مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و شبکه عصبی   DEAneural network  جهت ارزیابیکارایی و رتبه بندی واحدها

• طراحی مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و تحلیل سلسله مراتبی فازی   FAHPDEA  جهت رزیابی

عملکرد، اندازه گیری کارایی و رتبه بندی واحدها

• ارائه مدل تلفیقی ارزیابی عملکرد بر اساس کارایی با ترکیب روش های پارامتریک   SFA,COLS  و

ناپارامتریک  DEA  با کمک روش تحلیل مولفه های اصلی  PCA

• طراحی مدلی مبتنی بر ریسک و بازده جهت ارزیابی عملکرد وکارایی

• طراحی سیستم تلفیقی مهندسی ارزش و هزینه یابی هدف جهت بهینه سازی فرآیندها

• کاربرد رویکرد داده کاوی در مدیریت بر اطلاعات مشتری در مدیریت زنجیره تأمین

• بررسی نقش داده کاوی در مدیریت دانش سازمان

• طراحی مدل ارزیابی عملکرد و کارایی بوسیله مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده ها  DEA و برنامه ریزی آرمانی GP

• استفاده از مدل  SCOR مرجع عملیات زنجیره تامین جهت بهینه سازی زنجیره تامین

• تدوین استراتژی بهینه با مدل تلفیقی  SWOT و فرآیند تحلیل شبکه ای ANP

• شناسایی و رتبه بندی قابلیت های تولید چابک در صنعت  با متدهای  MADM و فازی و تلفیقی و…

• برآورد تقاضای نهایی انرژی، سیمان، برق، آب،  با بکارگیری مدل ارزیابی تقاضای  

• پیشبینی تقاضای انرژی، سیمان، برق، آب،  با استفاده از مدل  MAED

موضوعات پیشنهادی زنجیره تامین :

1 طراحی مدل تلفیقی جهت ارزیابی تامین کنندگان در زنجیره تامین مدلهای : تحلیل سلسله مراتبی  

AHP ، آنالیز رابطه ای خاکستری GRA و برنامه ریزی آرمانی GP

2 بهینه سازی زنجیره تامین با الگوریتم ژنتیک  

3 بهینه سازی زنجیره تامین با استفاده از داده کاوی   • data mining

4 رتبه بندی تامین کنندگان در مدیریت زنجیره تامین با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری  ندمعیاره  

معمولی و فازی نظیر : AHP و FAHP ، TOPSIS و FTOPSIS ، PROMATI ، ELECTRI  و گزینش

مدل بهینه بر اساس روشهای  COPLAND , BORDA و میانگین گیری

5 اندازه گیری و سنجش چابکی زنجیره تامین با استفاده از ترکیب تئوری گراف، تحلیل سلسله مراتبی فازی  

و رویکرد ماتریسی

6 تدوین استراتژی بهینه زنجیره تامین با رویکرد ماتریس  • SOWT و تحلیل پویایی سیستم ها

7 بهینه سازی زنجیره تامین با رویکرد موجودی و توزیع غیرمتمرکز  

8 طراحی مدل مفهومی مدیریت زنجیره تامین چابک با بررسی مولفه های تاثیرگذار  

9 طراحی مدلی جهت ارزیابی عملکرد و سنجش کارایی زنجیره های تامین تحلیل عاملی، تحلیل  اختاری،  •DEA و

11 ارائه یک مدل شبکه عصبی جهت پیش بینی تقاضا در زنجیره تامین با رویکرد داده کاوی  

• مقایسه روش تلفیقی عصبی فازی با روش های اقتصادسنجی در پیش بینی تقاضا و انتخاب روش بهینه

• مقایسه روش تلفیقی عصبی فازی با روش های سری زمانی و آریما در پیش بینی تقاضا و انتخاب روش بهینه

• بهینه سازی سود در زنجیره تامین با درنظر گرفتن محدودیت های موجود با استفاده از برنامه ریزی آرمانی

 GP

• استفاده از روش الگوریتم ژنتیک جهت پیش بینی تقاضا در زنجیره تامین

• طراحی شبکه تولید، ذخیره سازی، حمل و نقل و برنامه ریزی بهینه تقاضای زنجیره تامین

• کاربرد روش های شبکه عصبی و منطق فازی در بهینه سازی مدیریت زنجیره تامین

• مقایسة روشهای خطی سنتی و مدلهای تلفیقی عصبی فازی در پیش بینی تقاضا در زنجیره تامین

• استفاده از روش تکنیکهای یادگیری ماشین جهت پیش بینی تقاضا در زنجیره تامین

• بسط الگوی داده کاوی در پیش بینی تقاضا

• بسط مدل تلفیقی طراحی شده در این تحقیق عصبی فازی در رتبه بندی تامین کنندگان در زنجیره  تامین و آزمون کارایی آن

• استفاده از منطق فازی در مدل جامع  SCOR جهت بهینه سازی زنجیره تامین

• بهینه سازی زمان تحویل قطعات در زنجیره تامین با مدل تلفیقی طراحی شده این تحقیقعصبی فازی و آزمون کارایی آن

• بسط مدل تلفیقی طراحی شده در این تحقیق عصبی فازی در اولویت بندی بازارهای هدف در زنجیره  تامین و آزمون کارایی آن

• طراحی مدل بهینه ارزیابی زنجیره تامین با تلفیق مدل مرجع عملیات زنجیره تامین SCOR  و مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP

• ارزیابی زنجیره تامین شرکت  بمنظور بکارگیری سیستمهای پیشرفته برنامه ریزی و اشتراك اطلاعات با مدل SCOR

• ارزیابی اثر بخشی مدیریت زنجیره تامین با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن   BSC  در شرکت یا سازمان

• ارزیابی اثر بخشی مدیریت زنجیره تامین با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن فازی در شرکت یا سازمان

• طراحی مدلی جهت بهینه سازی کانال توزیع در زنجیره تامین  

• طراحی شبکه توزیع بهینه در زنجیره تامین با استفاده از رویکرد برنامه ریزی فازی آرمانی

• طراحی مدل چندهدفه فازی برای تخصیص بهینه سفارشات خرید به تامین کنندگان در یک زنجیره تامین

• طراحی یک مدل تلفیقی برای ارزیابی عملکرد تامین کنندگان و تخصیص سفارش ها با استفاده از مدل های

تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریاضی چندهدفه

• بررسی تاثیر مستقیم و غیر مستقیم یکپارچه سازی زنجیره تامین بر عملکرد سازمان ها

• بررسی رابطه تحلیل های بازار و عملکردزنجیره تامین با مدل  scor

• موضوعات پیشنهادی مدیریت دانش از مقالات بیس :

• بررسی رابطه مدیریت دانش قابلیت های زیرساختی و استراتژی های کسب و کار و عملکرد شرکتها

  • بررسی رابطه استراتژی های مدیریت دانش و عملکرد شرکتها  

  • مدیریت دانش زنجیره تامین  

  • بررسی رابطه مدیریت دانش و متغیرهای محیطی سازمان با ساختار سازمانی  

• بررسی رابطه مدیریت دانش با ساختار سازمانی

  • طراحی و تدوین مدلی جهت ارزیابی اثربخشی مدیریت دانش در سازمان  

  • رابطه مدیریت دانش و عملکرد سازمانی و عملیاتی  

• بررسی نقش قابلیت های مدیریت دانش در رابطه بین استراتژی های منابع انسانی و عملکرد نوآوری سازمان

• شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیاده سازی موفق مدیریت دانش

• ارزیابی عملکرد مدیریت دانش با استفاده از  AHP یا ANP  

• شناسایی و رتبه بندی شاخص های موفقیت اجرای مدیریت دانش سازمان با استفاده از مدل  PLS  

 • ابزارهای مدیریت دانش، ارتباطات داخلی سازمان، نوآوری و عملکرد شرکتها  

  • بررسی رابطه بین مدیریت دانش، یادگیری سازمان و نوآوری در سازمان  

  • پیش بینی امکان موفقیت مدیریت دانش با استفاده از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره فازی  

ارزیابی عملکرد بر اساس کارایی و محاسبه بهره وری با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها DEA در سازمان

می توانید محصولات زیر را بخرید و درب منزل خودتان تحویل بگیرید! در اینجا بهترین بازی های رایانه ی و نرم افزارهای مختلف آورده شده است، می توانید هر یک از آن ها را بخرید و جلو در منزلتان تحویل بگیرید فقط با چند کلیک ساده می توانید محصولات صوتی و تصویری زیر را خرید کند و جلو درب منزلتان تحویل بگیرید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.