به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

موضوعات پایان نامه رشته روانشناسی بالینی

0

موضوعات پایان نامه رشته روانشناسی بالینی

پرسشنامه استاندارد
موضوعات پایان نامه رشته روانشناسی بالینی

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته روانشناسی بالینی

لیست موضوعات پیشنهادی برای پایان نامه رشته روانشناسی بالینی :

ب‍ازت‍وان‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر در ک‍اه‍ش‌ ن‍ق‍ائ‍ص‌ ت‍وج‍ه‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ ب‍ی‍ش‌ ف‍ع‍ال‍ی‌ / ن‍ق‍ص‌ ت‍وج‍ه‌ ( ن‍وع‌ ن‍ق‍ص‌ ت‍وج‍ه‌ )

اب‍ع‍اد ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ و م‍ک‍ان‍ی‍س‍م‌ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ای‌ اث‍ر گ‍ذار در ع‍ود س‍وء م‍ص‍رف‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ م‍واد اف‍ی‍ون‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ درم‍ان‌ ن‍گ‍ه‍دارن‍ده‌ ب‍ا م‍ت‍ادون‌

ن‍ق‍ش‌ طرح‍واره‌ه‍ای‌ ن‍اس‍ازگ‍ار اول‍ی‍ه‌ و ان‍دی‍ش‍ن‍اک‍ی‌ در ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ع‍لائ‍م‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌

س‍اخ‍ت‍ار اب‍ع‍ادی‌ ع‍لای‍م‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ا و راب‍طه‌ آن‌ ب‍ا س‍رش‍ت‌ و م‍ن‍ش‌

راب‍طه‌ ت‍ع‍ارض‌ ن‍ق‍ش‌ ج‍ن‍س‍ی‍ت‍ی‌ ب‍ا اب‍ع‍اد ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ در م‍ردان‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ه‍ف‍ت‌ ع‍ام‍ل‍ی‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ک‍ل‍ون‍ی‍ن‍ج‍ر

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ح‍ض‍ور ذه‍ن‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر درم‍ان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ درد ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رده‍ای‌ روان‍ی‌- اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ک‍م‍ر درد م‍زم‍ن‌

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ درم‍ان‌ خ‍اطره‌ پ‍ردازی‌ ان‍س‍ج‍ام‍ی‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ای‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ م‍رک‍ز ص‍ادق‍ی‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌

ب‍ررس‍ی‌ رون‍د ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ م‍ف‍ه‍وم‌ در ک‍ودک‍ان‌

وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ م‍ف‍ه‍وم‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‌ در ای‍ران‌

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ درون‍ی‌ – ب‍رون‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ گ‍روه‍ی‌ از م‍ادران‌ ب‍ی‍م‍اران‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‌ در ای‍ران‌

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ب‍ررس‍ی‌ ارزش‌ اف‍ت‍راق‍ی‌ sc م‍ی‍زان‌ در م‍ی‍ن‍ی‌ م‍ال‍ت‌

درم‍ان‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ درم‍ان‌ ک‍ارای‍ی‌ آن‍ه‍ا در ب‍ی‍م‍اران‌ اس‍ک‍ی‍زو ف‍رن‍ی‍ک‌ ای‍ران‌

س‍ن‍ج‍ش‌ ه‍م‍خ‍وان‍ی‌ ک‍ل‍م‍ات‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ک‌ در ای‍ران‌

ش‍ن‍اخ‍ت‌ درم‍ان‍ی‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در روای‍ی‌ م‍ی‍زان‌ دروغ‌ س‍ن‍ج‌ در م‍ی‍ن‍ی‌ م‍ال‍ت‌

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ا در ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ ای‍ران‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ف‍اوت‍ه‍ای‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و ان‍ف‍ع‍ال‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ پ‍رورش‍گ‍اه‍ی‌ و غ‍ی‍ر پ‍رورش‍گ‍اه‍ی‌

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ پ‍اس‍خ‍ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍اران‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ک‌ ب‍ی‍س‍واد ب‍ا اف‍راد س‍ال‍م‌ ب‍ی‍س‍واد ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ آزم‍ون‌ رورش‍اخ‌

اث‍رات‌ م‍ح‍روم‍ی‍ت‌ از م‍ادر در اول‍ی‍ن‌ س‍ال‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ ک‍ودک‌.

ب‍ررس‍ی‌ رش‍د ق‍ض‍اوت‌ اخ‍لاق‍ی‌ در گ‍روه‍ی‌ از ک‍ودک‍ان‌ ای‍ران‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ ب‍ی‍م‍اری‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ادر ارت‍ب‍اط ب‍ا م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ رون‍د روان‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ در ک‍رم‍ان‌

ب‍ررس‍ی‌ رش‍د م‍ف‍ه‍وم‌ زن‍دگ‍ی‌ در گ‍روه‍ی‌ از ک‍ودک‍ان‌ ای‍ران‍ی‌

ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ اف‍ت‍راق‍ی‌ ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ آزم‍ون‌ ب‍ن‍در گ‍ش‍ت‍ال‍ت‌

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ پ‍اس‍خ‍ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍اران‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ک‌ ب‍ا اف‍راد س‍ال‍م‌ ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌آزم‍ون‌ رورش‍اخ‌

ب‍ررس‍ی‌ اخ‍ت‍لال‌ در ش‍ی‍وه‌ ت‍ف‍ک‍ر ان‍ت‍زاع‍ی‌ و ان‍ض‍م‍ام‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ک‌

ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ و ف‍ش‍ار در ه‍م‍س‍ران‌ ب‍ی‍م‍اران‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‌ در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا ه‍م‍س‍ران‌ خ‍ان‍واده‌ه‍ای‌ س‍ال‍م‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ک‍ارآی‍ی‌ روش‌ ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ زدای‍ی‌ از طری‍ق‌ ح‍رک‍ات‌ چ‍ش‍م‍ی‌ و پ‍ردازش‌ م‍ج‍دد در درم‍ان‌ اخ‍ت‍لال‌ اس‍ت‍رس‌ پ‍س‌ از ض‍رب‍ه‌(ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ک‍ارآی‍ی‌ روش‌ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ زدای‍ی‌ از طری‍ق‌ ح‍رک‍ات‌ چ‍ش‍م‍ی‌و پ‍ردازش‌ م‍ج‍دد در درم‍ان‌ اخ‍ت‍لال‌ اس‍ت‍رس‌ پ‍س‌ از ض‍رب‍ه‌ ن‍اش‍ی‌ از ج‍ن‍گ‌ در ب‍ی‍ن‌ ج‍ان‍ب‍ازان‌

ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ق‍ب‍ل‌ و ب‍ع‍داز ک‍ارگ‍زاری‌ پ‍ی‍س‌ م‍ی‍ک‍ر(ب‍اطری‌ ق‍ل‍ب‌)

ت‍اث‍ی‍رآرم‍ی‍دگ‍ی‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ ب‍رک‍اه‍ش‌ ح‍الات‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ واض‍طراب‌ م‍راق‍ب‍ی‍ن‌م‍ع‍ل‍ول‍ی‍ن‌ م‍رک‍ز ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ وردآورد س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌

ب‍ررس‍ی‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍رس‌ وم‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ازح‍م‍ای‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دراج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دراف‍راد۱۵-۲۵ س‍ال‍ه‌ اق‍دام‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ خ‍ودک‍ش‍ی‌ ش‍ه‍رای‍لام‌

ن‍ق‍ش‌ ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‌ در ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ع‍لای‍ی‍م‌ و ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ای‌ اض‍طراب‍ی‌

ت‍اث‍ی‍ر ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ( ح‍اف‍ظه‌ و ت‍وج‍ه‌ ) در ک‍اه‍ش‌ ن‍ق‍ای‍ص‌ ح‍اف‍ظه‌ و ت‍وج‍ه‌ م‍ب‍ت‍لای‍ان‌ اس‍ک‍ل‍روزی‍س‌ ( ( MS

ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ و اس‍ت‍رس‍ه‍ای‌ ح‍اص‍ل‌ از داش‍ت‍ن‌ ک‍ودک‌ ن‍اش‍ن‍وا و روش‍ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ واث‍رآن‌ ب‍ر س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌ وال‍دی‍ن‌ در ش‍ه‍ر زاه‍دان‌

ع‍وام‍ل‌ خ‍طرس‍از خ‍ش‍ون‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ در م‍ردان‌ و زن‍ان‌ م‍ت‍اه‍ل‌

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ آرام‌س‍ازی‌ ک‍ارب‍ردی‌ و ب‍ازخ‍ورد زی‍س‍ت‍ی‌ پ‍اس‍خ‌ گ‍ال‍وان‍ی‍ک‍ی‌ پ‍وس‍ت‌ ب‍ره‍م‍ب‍س‍ت‍ه‌ه‍ای‌ روان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ وزی‍س‍ت‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ف‍ش‍ارروان‍ی‌

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ال‍گ‍وی‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ ن‍ق‍اش‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ک‌ م‍رد۲۰-۵۰ س‍ال‍ه‌ب‍ااف‍راد اف‍س‍رده‌ و س‍ال‍م‌ م‍رد ۲۰-۵۰س‍ال‍ه‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از آزم‍ون‌ p.a.d

ب‍ررس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ رف‍ت‍اره‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌ ک‍ودک‍ان‌ اوت‍ی‍س‍ت‍ی‍ک‌ ۱۲ – ۴ س‍ال‍ه‌

ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارب‍رد ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‍ی‌ آزم‍ون‌ ب‍ن‍در گ‍ش‍ت‍ال‍ت‌ در ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ض‍ای‍ع‍ات‌ م‍غ‍زی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌آن‌ ب‍ا ت‍ص‍وی‍رن‍گ‍اری‌ ب‍ه‌ روش‌ ت‍ش‍دی‍د م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ (

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌اخ‍ت‍لالات‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ض‍داج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍رزی‌ ب‍ااع‍ت‍ی‍اد ب‍ه‌ م‍وادم‍خ‍در(ش‍ی‍ره‌- ت‍ری‍اک‌ – ه‍روئ‍ی‍ن‌) درم‍ردان‌ ۱۸ ت‍ا ۳۵ س‍ال‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ روان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ در ب‍ان‍وان‌ م‍ع‍ل‍ول‌ (ج‍س‍م‍ی‌ – ح‍رک‍ت‍ی‌ ) و غ‍ی‍ر م‍ع‍ل‍ول‌ م‍ق‍ی‍م‌ در م‍راک‍ز ش‍ب‍ان‍ه‌روزی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍م‍ی‍ران‍ات‌ ت‍ه‍ران‌

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ زم‍ان‌ اق‍ام‍ت‌ ب‍ا م‍ی‍زان‌ اض‍طراب‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ و م‍ک‍ان‍ی‍س‍م‌ ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا ای‍ن‌ ح‍الات‌ در زن‍ان‌ و دخ‍ت‍ران‌ م‍رک‍ز ب‍ازپ‍روری‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌

ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ اخ‍ت‍لال‌ ن‍ق‍ص‌ ت‍وج‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ی‍ش‌ ف‍ع‍ال‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ اب‍ت‍دائ‍ی‌ ش‍ه‍ر س‍ن‍ن‍دج‌ درس‍ال‌۱۳۷۷

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ در ت‍غ‍ی‍ی‍ر ن‍گ‍رش‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ۱۶ ت‍ه‍ران‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ اع‍ت‍ی‍اد

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ع‍وام‍ل‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و ع‍ام‍ل‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ روان‌ ن‍ژن‍د گ‍رائ‍ی‌ در س‍ازگ‍اری‌ ب‍ا درد م‍زم‍ن‌

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ از زن‍دگ‍ی‌ زن‍اش‍وئ‍ی‌ وال‍دی‍ن‌ دو گ‍روه‌ ک‍ودک‍ان‌ پ‍س‍ر ۱۰-۱۲س‍ال‍ه‌ ب‍دون‌ اخ‍ت‍لال‌ رف‍ت‍اری‌ ب‍ا ک‍ودک‍ان‌ دارای‌ اخ‍ت‍لال‌ رف‍ت‍اری‌

ب‍ررس‍ی‌ اس‍ت‍رس‍وره‍ای‌ روان‍ی‌ – اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍ح‍ورچ‍ه‍ارDSM-IV در دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ س‍ب‍زوار

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ی‍وع‌ اخ‍ت‍لالات‌ اض‍طراب‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ م‍ق‍طع‌ اب‍ت‍دائ‍ی‌ ش‍ه‍ر ب‍وک‍ان‌

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط وی‍ژگ‍ی‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ س‍خ‍ت‌ روئ‍ی‌ و ح‍م‍ای‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ا ف‍رس‍ودگ‍ی‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ م‍راک‍ز ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ش‍ی‍راز

ک‍ارائ‍ی‌ آزم‍ون‌ ب‍ن‍در- گ‍ش‍ت‍ال‍ت‌ در س‍رن‍د س‍ال‍م‍ن‍دان‌ س‍ال‍م‌ و ض‍ای‍ع‍ه‌ م‍غ‍زی‌

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ روش‌ آم‍وزش‍ی‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ و ت‍داوم‌ آن‌ ب‍ر پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ درس‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ – اق‍ت‍ص‍ادی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر ک‍م‌ ت‍وان‌ ذه‍ن‍ی‌ پ‍ای‍ه‌ س‍وم‌

راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ ان‍واع‌ س‍ب‍ک‍ه‍ای‌ ف‍رزن‍د پ‍روری‌ وال‍دی‍ن‌ و ن‍گ‍رش‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ ب‍ا ع‍لائ‍م‌ و ن‍ش‍ان‍گ‍اه‌ وس‍واس‌ اج‍ب‍اری‌ در ن‍وج‍وان‍ان‌

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ب‍ازآم‍وزی‌ ت‍وج‍ه‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ س‍وگ‍ی‍ری‌ ت‍وج‍ه‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ طرد در اف‍راد اج‍ت‍م‍اع‌ م‍دار ب‍ا خ‍ل‍ق‌ اف‍س‍رده‌

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ طرح‍واره‌ درم‍ان‍ی‌ در درم‍ان‌ زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ اف‍س‍رده‌ خ‍وی‍ی‌ : ک‍اه‍ش‌ ش‍دت‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ ، ن‍اام‍ی‍دی‌، طرح‍واره‌ ن‍اس‍ازگ‍ار اول‍ی‍ه‌ ، اف‍زای‍ش‌ ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ و خ‍ودک‍ارآم‍دی‌

س‍اخ‍ت‍ار اب‍ع‍ادی‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ای‌ دوره‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ اس‍اس‍ی‌ و راب‍طه‌ آن‌ ب‍ا م‍زاج‌ و م‍ن‍ش‌

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ اض‍م‍ح‍لال‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ طول‌ م‍دت‌ و ت‍ع‍داد ح‍م‍لات‌ روان‍پ‍ری‍ش‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ای‌ غ‍ی‍ر پ‍اران‍وی‍ی‍د

اخ‍ت‍لالات‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا س‍وءم‍ص‍رف‌ م‍واد در ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍ررس‍ی‌ ب‍رای‌ س‍رن‍د اخ‍ت‍لالات‌ ب‍ی‍ش‌ ف‍ع‍ال‍ی‌ و ن‍ق‍ص‌ ت‍وج‍ه‌ – س‍ل‍وک‌ -اف‍س‍ردگ‍ی‌

ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‍ه‍ای‌ ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ح‍ل‌ م‍س‍ال‍ه‌

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍م‍رخ‌ روان‍ی‌ اف‍راد م‍ع‍ت‍اد ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ چ‍ن‍د وج‍ه‍ی‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ م‍ی‍ن‍ه‌ س‍وت‍ا۲- (۲-mmpi)

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ وس‍طوح‌ اض‍طراب‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ زن‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ وس‍واس‍ی‌  ج‍ب‍ری‌ و گ‍روه‌ ع‍ادی‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ف‍ردی‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ای‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ م‍ق‍ی‍م‌ خ‍ان‍ه‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور

س‍اخ‍ت‍ار اب‍ع‍ادی‌ ن‍ش‍ان‍گ‍اه‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ س‍ی‍گ‍ار و راب‍طه‌ ش‍دت‌ واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ا اب‍ع‍اد ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌

ب‍ررس‍ی‌ س‍وگ‍ی‍ری‌ ح‍اف‍ظه‌ آش‍ک‍ار در خ‍ص‍ی‍ص‍ه‌ اض‍طراب‌ واخ‍ت‍لال‌ وس‍واس‍ی‌ – اج‍ب‍اری‌

ه‍م‍ب‍ودی‌ اخ‍ت‍لال‌ دوق‍طب‍ی‌ ن‍وع‌ ی‍ک‌ و اخ‍ت‍لال‌ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌، س‍ی‍م‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ دوق‍طب‍ی‌ ن‍وع‌ ی‍ک‌ ب‍ا و ب‍دون‌ اخ‍ت‍لال‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ( ک‍ارک‍رد ت‍وج‍ه‌ ) در ران‍ن‍دگ‍ان‌ ح‍ادث‍ه‌ س‍از

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ک‍ارک‍رد ح‍اف‍ظه‌ ب‍ی‍م‍اران‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ک‌ ب‍ا ش‍روع‌ در ن‍وج‍وان‍ی‌ وب‍زرگ‍س‍ال‍ی‌

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍ی‍م‍رخ‌ روان‍ی‌ م‍ب‍ت‍لای‍ان‌ ب‍ه‌ س‍ن‍درم‌ روده‌ ت‍ح‍ری‍ک‌ پ‍ذی‍ر ب‍ا اف‍راد ع‍ادی‌

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ م‍ادران‌ ک‍ودک‌ آزار ب‍ا م‍ادران‌ غ‍ی‍ر ک‍ودک‌ آزار در پ‍س‍ران‌ ۱۲ ت‍ا ۱۵س‍ال‍ه‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ ه‍وی‍ت‌ و س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌ در اوای‍ل‌ و اواس‍ط ن‍وج‍وان‍ی‌

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ زوج‌ ردم‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ – رف‍ت‍اری‌ غ‍ن‍ی‌ ش‍ده‌ ب‍ا زوج‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ آش‍ف‍ت‍گ‍ی‌ زوج‍ی‌ و اف‍زای‍ش‌ رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وئ‍ی‌

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ک‍ارک‍رد خ‍ان‍واده‌ در ن‍وج‍وان‍ان‌ اف‍س‍رده‌ و ب‍ه‍ن‍ج‍ار

ادراک‌ خ‍ود در ن‍وج‍وان‍ان‌ آزاردی‍ده‌ وآزارن‍دی‍ده‌ ی‍ک‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ دردو ن‍اح‍ی‍ه‌۱۱- ۶ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍ح‍ری‍ک‍ات‌ ح‍س‍ی‌ ب‍ر م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ درش‍ت‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ک‍م‌ ت‍وان‌ ذه‍ن‍ی‌ آم‍وزش‌ پ‍ذی‍ر م‍ق‍طع‌ اب‍ت‍دای‍ی‌

وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ م‍ادران‌ ب‍ی‍م‍اران‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رون‍ی‍ک‌ در ای‍ران‌

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ب‍ک‍ه‍ای‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ اع‍ت‍ی‍اد و ن‍ی‍م‍رخ‌ روان‍ی‌ اف‍راد م‍ع‍ت‍اد در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا اف‍راد غ‍ی‍ر م‍ع‍ت‍اد در م‍راک‍ز خ‍ود م‍ع‍رف‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍ر

ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ م‍ول‍ف‍ه‌ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ و راه‍ب‍رده‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ای‌ در م‍ع‍ت‍ادی‍ن‌ ب‍ه‌ ت‍ری‍اک‌ خ‍ود م‍ع‍رف‌ ۳۰-۳۶ س‍ال‍ه‌

ب‍ررس‍ی‌ ف‍راوان‍ی‌ اخ‍ت‍لالات‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ در زن‍ان‌ زن‍دان‍ی‌ ش‍ه‍ر ک‍رج‌ در س‍ال‌۱۳۸۲

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ (درون‍گ‍رائ‍ی‌ – ب‍رون‍گ‍رائ‍ی‌ و ه‍ی‍ج‍ان‌ طل‍ب‍ی‌ ) در واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ه‌ ن‍ی‍ک‍وت‍ی‍ن‌

ک‍ارک‍رد خ‍ان‍واده‌ در ک‍ودک‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ ب‍ی‍ش‌ ف‍ع‍ال‍ی‌ / ک‍م‍ب‍ود ت‍وج‍ه‌

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ دارای‌ پ‍دران‌ م‍ع‍ت‍اد و ک‍ودک‍ان‌ دارای‌ پ‍دران‌ غ‍ی‍ر م‍ع‍ت‍اد

ت‍اث‍ی‍رروان‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ف‍ردی‌ گ‍روه‍ی‌ ک‍وت‍اه‌ م‍دت‌ درک‍اه‍ش‌ ع‍لائ‍م‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ واث‍رای‍ن‌ درم‍ان‌ ب‍رس‍ب‍ک‌ اس‍ن‍ادی‌ ون‍گ‍رش‌ ه‍ای‌ ن‍اک‍ارآم‍د

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ج‍ن‍س‍ی‌ ب‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍ر ن‍گ‍رش‌ ج‍ن‍س‍ی‌ زوج‍ی‍ن‌ در ش‍رف‌ ازدواج‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ درم‍ان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ – رف‍ت‍اری‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ اف‍س‍ردگ‌ی‌ ،ش‍دت‌ درد ادراک‌ ش‍ده‌ و ن‍ات‍وان‍ی‌ ح‍اص‍ل‌ از درد در م‍ب‍ت‍لای‍ان‌ ب‍ه‌ آرت‍رئ‍ی‍ت‌ رم‍ات‍وئ‍ی‍د

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ گ‍روه‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ رف‍ت‍اری‌ ب‍ر ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ ن‍وج‍وان‍ان‌

ن‍ق‍ش‌ آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌ ب‍رع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ ورواب‍ط ب‍ی‍ن‌ ف‍ردی‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ پ‍س‍رب‍ی‌ س‍رپ‍رس‍ت‌ س‍اک‍ن‌ م‍وس‍س‍ات‌ ش‍ب‍ان‍ه‌ روزی‌ ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌

ن‍ق‍ش‌ آم‍وزش‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ خ‍ش‍م‌ ب‍ه‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ دخ‍ت‍ر ۱۵ – ۱۸ س‍ال‍ه‌ درک‍اه‍ش‌ پ‍رخ‍اش‍گ‍ری‌

ب‍ررس‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ / روان‍ی‌ م‍ردان‌ ه‍م‍س‍ر آزاردر ش‍ه‍ر ش‍ی‍راز

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر ف‍رار دخ‍ت‍ران‌ م‍ج‍رد  ۱۵ – ۱۸ س‍ال‍ه‌ س‍اک‍ن‌ در م‍رک‍ز م‍داخ‍ل‍ه‌ در ب‍ح‍ران‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌ -اه‍واز۱۳۸۱ ( ب‍ه‌ ص‍ورت‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ف‍راری‌ و غ‍ی‍ر ف‍راری‌ )

ع‍وام‍ل‌ اس‍ت‍رس‌ زا، راه‍ب‍رده‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ای‌ ون‍ش‍ان‍گ‍ان‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ در دوگ‍روه‌ ازم‍ردان‌ م‍ب‍ت‍لاب‍ه‌ HIV/AIDS و( HCVه‍پ‍ات‍ی‍ت‌ س‍ی‌ )

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ول‍ف‌ ه‍ای‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ (اس‍ن‍اده‍اوان‍ت‍ظارات‌) دررواب‍ط زوج‍ی‍ن‌ ورض‍ای‍ت‌ زوج‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ اس‍ت‍ع‍اره‌ ه‍ادرب‍ی‍م‍اران‌ اف‍س‍رده‌وم‍ق‍ای‍س‍ه‌آن‌ ب‍ااف‍راد س‍ال‍م‌

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ان‍واع‌ ب‍درف‍ت‍اری‌ ه‍ای‌ وال‍دی‍ن‌ ب‍اک‍ودک‍ان‌ درش‍ه‍رن‍ه‍اون‍د

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌اس‍ت‍رس‌ درک‍اه‍ش‌ ف‍ش‍اره‍اواف‍زای‍ش‌ ک‍ارک‍ردخ‍ان‍واده‌ ه‍م‍س‍رج‍ان‍ب‍ازان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ اس‍ت‍رس‌ پ‍س‌ ازض‍رب‍ه‌

ن‍ق‍ش‌ ب‍ازآم‍وزی‌ اس‍ن‍ادی‌ ب‍رس‍ب‍ک‌ اس‍ن‍ادی‌ واف‍زای‍ش‌ رض‍ام‍ن‍دی‌ زن‍اش‍وئ‍ی‌ درزوج‌ ه‍ای‌ ن‍اس‍ازگ‍ار

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ زوج‌ درم‍ان‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ی‌ – رف‍ت‍اری‌ دردرم‍ان‌ زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لاب‍ه‌اخ‍ت‍لال‌ اف‍س‍رده‌خ‍وی‍ی‌

اث‍رات‌ ک‍ارب‍ردف‍ن‍ون‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ گ‍روه‌ درم‍ان‍ی‌ درب‍رخ‍ی‌ ازوی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ م‍راک‍ز ش‍ب‍ان‍ه‌روزی‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌

م‍دل‍ی‍اب‍ی‌ خ‍وداث‍رم‍ن‍دی‌ دراف‍س‍ردگ‍ی‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ ای‍ران‍ی‌ ب‍رم‍ب‍ن‍ای‌ م‍دل‌ ع‍ام‍ل‍ی‍ت‍ی‌ ب‍ن‍دورا ازاف‍س‍ردگ‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍رب‍ر ت‍اب‌آوری‌ دراف‍راد در م‍ع‍رض‌ خ‍طرس‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ اب‍زار وج‍ودب‍رخ‍وردک‍ارآم‍دی‌ گ‍روه‍ی‌ ازن‍وج‍وان‍ان‌ وج‍وان‍ان‌ م‍ق‍ی‍م‌ ش‍ب‍ان‍ه‌ روزی‌ ش‍ی‍راز

راب‍طه‌ س‍رش‍ت‌ وم‍ن‍ش‌ ب‍اع‍وددراف‍س‍ردگ‍ی‌ اس‍اس‍ی‌

پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ رف‍ت‍اره‍ای‌ پ‍رخ‍طرن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍راس‍اس‌اب‍ع‍ادم‍ث‍ب‍ت‌ وم‍ن‍ف‍ی‌ س‍لام‍ت‌ روان‌

ن‍ق‍ش‌ ف‍ران‍گ‍ران‍ی‌ وب‍اوره‍ای‌ ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ دراخ‍ت‍لال‌اض‍طراب‌ ف‍راگ‍ی‍ر

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ ب‍ی‍ن‌ ن‍ق‍ای‍ص‌ ک‍ارک‍رده‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ ون‍ش‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ وس‍واس‍ی‌ -اج‍ب‍اری‌ دراف‍رادم‍ب‍ت‍لاب‍ه‌اخ‍ت‍لال‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍اووس‍واس‍ی‌ -اج‍ب‍اری‌ ج‍ه‍ت‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد راه‍ک‍اره‍ای‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍رت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌

ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ادس‍ت‌ ن‍وی‍س‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ک‍م‌ ت‍وان‌ ذه‍ن‍ی‌ ش‍ه‍رری‌

راب‍طه‌ ه‍م‍ب‍ودی‌ اخ‍ت‍لالات‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ک‍لاس‍ت‍ر Bواخ‍ت‍لال‌اف‍س‍ردگ‍ی‌ اس‍اس‍ی‌ ب‍اع‍وداف‍س‍ردگ‍ی‌

ن‍ش‍ان‍گ‍ان‌ روان‍ی‌ ض‍رب‍ه‌ درک‍ودک‍ان‌ زل‍زل‍ه‌زده‌ ۱۱-۱۶س‍ال‍ه‌ ش‍ه‍رب‍م‌

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ وال‍دی‍ن‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ دخ‍ت‍روپ‍س‍رع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ ذه‍ن‍ی‌ آم‍وزش‌ پ‍ذی‍رووال‍دی‍ن‌ ک‍ودک‍ان‌ ع‍ادی‌ ۱۰-۱۸ س‍ال‍ه‌ ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌

ب‍ررس‍ی‌ اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ م‍ح‍وری‍ک‌ DSM-IV دراف‍رادآل‍وده‌ب‍ه‌وی‍روس‌ HIV ای‍دزاس‍ت‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌ ب‍ات‍اک‍ی‍دب‍رس‍وءم‍ص‍رف‌ م‍واد

ش‍ی‍وع‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ای‌ آس‍ی‍ب‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ درک‍ودک‍ان‌۱۱-۱۷ س‍ال‍ه‌ زل‍زل‍ه‌ زده‌ ش‍ه‍رب‍م‌

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ک‍ارای‍ی‌ آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ ب‍رت‍ق‍وی‍ت‌ ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر(ب‍اه‍وش‍ب‍ره‍ی‍ج‍ان‍ی‌ پ‍ای‍ی‍ن‌ )م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رم‍ش‍ه‍د

ت‍اث‍ی‍رآم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ازداس‍ت‍ان‌ درک‍اه‍ش‌ اخ‍ت‍لالات‌ رف‍ت‍اری‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ دخ‍ت‍رع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ ذه‍ن‍ی‌ آم‍وزش‌ پ‍ذی‍رس‍ن‍ی‍ن‌۱۳-۱۹ س‍ال‌ ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ه‍وش‍ب‍ه‍روه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ دردان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ردوره‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ دارای‌ وال‍دی‍ن‌ ج‍ذام‍ی‌ وغ‍ی‍رج‍ذام‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ (م‍ان‍ه‌ وس‍م‍ل‍ق‍ان‌ ) درس‍ال‌۱۳۸۴-۱۳۸۵

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ وع‍وام‍ل‌ م‍وث‍رب‍رآن‌ درم‍ددج‍وی‍ان‌ م‍ردزن‍دان‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ درس‍ال‌۱۳۸۵

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اض‍طراب‌ وح‍رم‍ت‌ ن‍ف‍س‌ دردان‍ش‌آم‍وزان‍ی‌ ک‍ه‌ م‍وردس‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌ج‍ن‍س‍ی‌ ق‍رارگ‍رف‍ت‍ه‌ان‍د

ک‍ودک‌ آزاری‌ ،ش‍ی‍وع‌ وان‍واع‌ ، وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ آزاردی‍ده‌ ، ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ وس‍لام‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ وال‍دی‍ن‌ آن‍ه‍ا

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ف‍اوت‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ آزم‍ون‌ ب‍ن‍درگ‍ش‍ت‍ال‍ت‌ دردوگ‍روه‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍اواف‍رادس‍ال‍م‌

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ن‍ب‍ع‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ات‍ی‍پ‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ پ‍ای‍ائ‍ی‌ (م‍ی‍ن‍ی‌ م‍ال‍ت‌ (M.M.P.I

راب‍طه‌ س‍ن‍خ‍ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ درم‍ان‍گ‍ران‌ وگ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ روی‍ک‍رده‍ای‌ درم‍ان‌

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ی‍وع‌ اخ‍ت‍لالات‌ رف‍ت‍ارای‍ذای‍ی‌ وک‍م‍ب‍ودت‍وج‍ه‌ ،اف‍س‍ردگ‍ی‌ واض‍طراب‌ ف‍راگ‍ی‍ردرک‍ودک‍ان‌ ش‍اه‍د، م‍ح‍روم‌ازپ‍درج‍ان‍ب‍ازوع‍ادی‌ ش‍ه‍رچ‍ال‍وس‌ ب‍ااب‍راز CSI-4

م‍دل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ م‍ص‍رف‌ م‍واددرن‍وج‍وان‍ان‌ درم‍ع‍رض‌ خ‍طرارزی‍اب‍ی‌ اث‍رآم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ ب‍رع‍وام‍ل‌ م‍ی‍ان‍ج‍ی‌ م‍ص‍رف‌ م‍واد

ه‍ن‍ج‍اری‍اب‍ی‌ ف‍رم‌ ف‍ارس‍ی‌ م‍ی‍ن‍ی‌ م‍ال‍ت‌ ب‍رای‌ ن‍م‍ون‍ه‌ای‌ ازدان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ای‍ران‍ی‌

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ درارزش‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ ف‍رم‌ ف‍ارس‍ی‌ م‍ی‍ن‍ی‌ م‍ال‍ت‌ وپ‍رس‍ش‌ ن‍ام‍ه‌اف‍س‍ردگ‍ی‌ ب‍ک‌

ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارآی‍ی‌ روش‌ ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ روان‍ی‌ دوس‍اب‍رک‍اه‍ش‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ اس‍اس‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍رس‍ی‍ل‌ زدگ‍ی‌ ب‍روج‍وه‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ک‍لال‍ه‌ دوب‍ی‍ن‍ال‌۸۱-۸۲

ه‍ن‍ج‍اری‍اب‍ی‌ م‍ق‍ی‍اس‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ (D) پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ چ‍ن‍دوج‍ه‍ی‌ م‍ی‍ن‍ه‌س‍وت‍ا(MMPI2) درم‍ردان‌

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ح‍اف‍ظه‌م‍ع‍ن‍ای‍ی‌ وخ‍لاق‍ی‍ت‌ دردوگ‍روه‌ازدان‍ش‌آم‍وزان‌ ت‍ی‍زه‍وش‌ وع‍ادی‌ روی‍ک‍ردن‍وروپ‍س‍ی‍ک‍ول‍وژی‍ک‌

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ارزی‍اب‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍رس‌ روی‍داده‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ وت‍ی‍پ‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ درب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لاب‍ه‌ س‍رطان‌ خ‍ون‌

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍رج‍ن‍گ‌ ت‍ح‍م‍ی‍ل‍ی‌ درب‍روزاخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ ن‍زدرزم‍ن‍دگ‍ان‌

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍دل‌ ذه‍ن‍ی‌ طرح‍واره‌ای‌ ت‍ی‍زدل‌ وم‍دل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ت‍داع‍ی‌ ب‍اوردر ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ت‍ف‍ک‍راف‍س‍ردگ‍ی‌ زا

راب‍طه‌ ن‍گ‍رش‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌م‍ص‍رف‌ م‍وادوع‍وام‍ل‌ پ‍ی‍ش‌ ازآن‌ دردخ‍ت‍ران‌ م‍ق‍طع‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌ درس‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۱۳۸۶ -۱۳۸۵

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ روان‍ی‌ – اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍رک‍ارک‍رده‍ای‌ روان‍ی‌ – اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍ب‍ت‍لای‍ان‌ ب‍ه‌اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ای‌ م‍زم‍ن‌ (طراح‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ روان‍ی‌ – اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍ن‍طب‍ق‌ ب‍اش‍رای‍ط ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ای‍ران‌ )

ت‍اث‍ی‍ر ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ ح‍اف‍ظه‌ و ت‍وج‍ه‌ درک‍اه‍ش‌ ن‍ق‍ای‍ص‌ ح‍اف‍ظه‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ دم‍ان‍س‌ آل‍زای‍م‍ر

ب‍ررس‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ درم‍ان‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ردل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍رک‍اه‍ش‌ ع‍لای‍م‌ اخ‍ت‍لال‌ اض‍طراب‌ ج‍دای‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ وم‍ق‍ای‍س‍ه‌ س‍لام‍ت‌ روان‌ خ‍واه‍ران‌ وب‍رادران‌ ن‍وج‍وان‌ درخ‍ان‍واده‌ه‍ای‌ دارای‌ ف‍رزن‍دم‍ع‍ل‍ول‌ ذه‍ن‍ی‌ وخ‍ان‍واده‌ه‍ای‌ ع‍ادی‌ درش‍ه‍رب‍ی‍رج‍ن‍د

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ وال‍دی‍ن‌ دراص‍لاح‌ رواب‍ط آزارن‍ده‌ م‍ادر – ف‍رزن‍دی‌ وک‍اه‍ش‌ اس‍ت‍رس‌ م‍ادران‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ADHD

ت‍اث‍ی‍ردوت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ رف‍ت‍اردرم‍ان‍ی‌ دی‍ال‍ت‍ی‍ک‌ (م‍ه‍ارت‌ ح‍ض‍ورذه‍ن‌ وم‍ه‍ارت‌ ت‍ح‍م‍ل‌ ن‍اراح‍ت‍ی‌ ) ب‍رروی‌ اخ‍ت‍لال‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ اس‍اس‍ی‌: طرح‌ خ‍ط پ‍ای‍ه‌ چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌

رف‍ت‍اره‍ای‌ پ‍رخ‍طر ن‍وج‍وان‍ان‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ی‌ م‍دارس‌ ش‍اه‍دوای‍ث‍ارگ‍رش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ت‍ه‍ران‌

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ روش‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ درم‍ان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ – رف‍ت‍اری‌ ب‍اروش‌ ح‍ض‍ورذه‍ن‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ردرم‍ان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ درک‍اه‍ش‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ اس‍اس‍ی‌

اث‍رم‍ن‍دی‌ درم‍ان‌ گ‍روه‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ – رف‍ت‍اری‌ ب‍راب‍ع‍ادم‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ع‍لام‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اخ‍ت‍لال‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ اس‍اس‍ی‌

ف‍رآی‍ن‍د اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ روان‍درم‍ان‍ی‌ پ‍وی‍ش‍ی‌ / ت‍ج‍رب‍ه‌ای‌ ت‍س‍ری‍ع‌ ش‍ده‌ ب‍رش‍دت‌ ک‍اه‍ش‌ ع‍لائ‍م‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ اس‍اس‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ (RESPECT) درک‍اه‍ش‌ رف‍ت‍اره‍ای‌ پ‍رخ‍طرج‍ن‍س‍ی‌ درم‍ب‍ت‍لای‍ان‌ ب‍ه‌اخ‍ت‍لال‌ ه‍وی‍ت‌ ج‍ن‍س‍ی‌ م‍رد – ب‍ه‌ – زن‌

اث‍راف‍زای‍ش‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ دردرم‍ان‌ رف‍ت‍اری‌ اخ‍ت‍لال‌ وس‍واس‍ی‌ – ج‍ب‍ری‌

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ران‍ت‍ق‍ال‌ ب‍ر ف‍رآی‍ن‍د ب‍ی‍ن‍ش‌ ، ش‍دت‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ اس‍اس‍ی‌ و ع‍لای‍م‌ ه‍م‍راه‌ در روان‌ درم‍ان‍ی‌ روان‌ پ‍وی‍ش‍ی‌ ک‍وت‍اه‌ م‍دت‌

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ درم‍ان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ – رف‍ت‍اری‌ گ‍روه‍ی‌ ب‍رک‍اه‍ش‌ م‍ی‍زان‌ اش‍ت‍ی‍اق‌ ب‍ه‍ب‍ودک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واداف‍ی‍ون‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ درم‍ان‌ ن‍گ‍ه‍دارن‍ده‌ ب‍ا م‍ت‍ادون‌

ن‍ق‍ش‌ ادغ‍ام‌ ف‍ک‍ر و ع‍م‍ل‌ در ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ع‍لائ‍م‌ و ن‍ش‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ وس‍واس‌ ، اض‍طراب‌ و اف‍س‍ردگ‍ی‌

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ن‍وروف‍ی‍دب‍ک‌ در ک‍اه‍ش‌ ع‍لائ‍م‌ زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ وس‍واس‍ی‌ – ج‍ب‍ری‌ ب‍ا ال‍گ‍وی‌ / ش‍س‍ت‍ش‍و

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ درم‍ان‌ ن‍وروف‍ی‍دی‍ک‌ در ب‍ه‍ب‍ود ع‍لای‍م‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ طی‍ف‌ در خ‍ودم‍ان‍دگ‍ی‌ ب‍ا ک‍ارک‍رد ب‍الا

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ س‍ب‍ک‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ادان‌ و ب‍ل‍وغ‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ ذه‍ن‍ی‌ م‍ق‍طع‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ش‍ه‍ر ش‍ی‍راز

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ و م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ دم‍وگ‍راف‍ی‍ک‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ در م‍ع‍ل‍م‍ان‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ک‍م‌ ت‍وان‌ ذه‍ن‍ی‌ و ن‍اش‍ن‍وا در م‍ق‍طع‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌

ارت‍ب‍اط ش‍ب‍ک‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ا ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ در وال‍دی‍ن‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ ذه‍ن‍ی‌ آم‍وزش‌ پ‍ذی‍ر م‍ق‍طع‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ و راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ دزف‍ول‌

راب‍طه‌ ع‍ام‍ل‌ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ و اب‍ع‍اد ال‍گ‍وی‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍رات‍ب‍ی‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ا ع‍لای‍م‌ اض‍طراب‌ و اف‍س‍ردگ‍ی‌ ; ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ن‍ق‍ش‌ ت‍ع‍دی‍ل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ م‍ول‍ف‍ه‌ه‍ای‌ ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ درم‍ان‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ – رف‍ت‍اری‌ و ب‍ازت‍وان‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ در ک‍اه‍ش‌ ع‍لای‍م‌ و ب‍ه‍ب‍ود ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ا

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ درم‍ان‌ گ‍روه‍ی‌ ف‍ع‍ال‌ س‍ازی‌ رف‍ت‍اری‌ در ک‍اه‍ش‌ ش‍دت‌ ع‍لای‍م‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ و اف‍زای‍ش‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ب‍ک‌ ه‍ای‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ، رض‍ای‍ت‍م‍ن‍دی‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ و اح‍س‍ا گ‍ن‍اه‌ ج‍ن‍س‍ی‌ ب‍ا م‍ی‍ل‌ ج‍ن‍س‍ی‌ در زن‍ان‌

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ی‌ ش‍ی‍وه‌ ه‍ای‌ وال‍دگ‍ری‌ و راه‍ب‍رده‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍رس‌ م‍ادران‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ن‍درم‌ داون‌ و گ‍روه‌ ش‍اه‍د

ن‍ق‍ش‌ ح‍ض‍ورذه‍ن‌ و اب‍ع‍اد س‍رش‍ت‌ – م‍ن‍ش‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ در س‍ب‍ک‌ ه‍ای‌ ه‍وی‍ت‍ی‌


برگرفته از : ساعد نیوز

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672  & 09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

Leave A Reply

Your email address will not be published.