به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

موضوعات مناسب پایان نامه نویسی و مقاله نویسی رشته مدیریت منابع انسانی

0

موضوعات مناسب پایان نامه نویسی و مقاله نویسی رشته مدیریت منابع انسانی

بررسی رابطه ی کارآفرینی با اثر بخشی مدیران ………………… –

بررسی رابطه ی میان جو سازمانی با تعهد سازمانی و روحیه از دیدگاه ………………… –

برسی رابطه ی میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی –

بررسی موانع عمدۀ توسعۀ پژوهش محوری در دانشگاه ………………… –

بررسی تآثیر سرمایۀ اجتماعی بر فعالیت شغلی کارکنان ………………… –

بررسی رابطۀ مشارکت کارکنان/ دبیران در تصمیم گیری ها و عملکرد مدیران. ………………… –

بررسی کرسی های نظریه پردازی به منظور ارائۀ چارچوب ادراکی مناسب برای نظام آموزش عالی کشور –

بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان ………………… –

بررسی ابعاد طرح توسعۀ کارآفرینی در……………………. از دیدگاه ………………… –

رابطۀ هوش هیجانی با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه………………… –

میزان کاربرد مؤلفه های مدیریت روابط انسانی توسط مدیران ……………. از دیدگاه …………….. –

راهبردهای آموزشی مؤثر برای توسعۀ مهارتهای مورد نیاز دانشجویان برای بهره گیری از فناوری اطلاعات از دیدگاه استادان دانشگاه…………………

بررسی و مطالعه سلامت سازمانی کارکنان……………………. بر طبق الگوی هوی و فیلد من –

بررسی رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد مدیران سازمان………………… –

رابطه هوش عاطفی با سبک رهبری در مدیران………………… –

بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی میان کارکنان….. –

شناسایی عوامل مؤثر در بکارگیری فناوری های ارتباطات و اطلاعات در………………… –

بررسی چگونگی انتقال مهارتهای مدیریتی به زیر دستان به منظور جانشین پروری –

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود عملکرد کارکنان …………………از دیدگاه………………… –

بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی مدارس………………… –

بررسی رابطه بین خویشتن شناسی مدیران و سلامت سازمانی در………………… –

ارتباط هوش هیجانی با انگیزش شغلی کارکنان………………… –

رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان/ دانش آموزان………………… –

رابطه بین انگیزه پیشرفت و منبع کنترل با عملکرد مدیران………………… –

بررسی ارتباط بین تعهد کاری با رضایت شغلی کارکنان………………… –

بررسی عوامل موثر بر ناب بودن سازمان………………… –

تاثیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد کیفی………………… –

بررسی رابطه مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در………………… –

بررسی رویکردهای مدیریتی شش سیگما و ناب در………………… –

بررسی و شناسایی وظایف و ماموریت های دانشگاه کارآفرینان –

بررسی ارتباط استرس با بهره وری مدیران………………… –

تدوین الگوی مناسب برای ارزیاب عملکرد کارکنان………………… –

رابطه بین استراتژیهای مدیریت تعارض مدیران با میزان استرس شغلی………………… –

ارایه چارچوب ادراکی مناسب جهت نهادینه کردن فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزش…… –

بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با پذیرش تغییر در سازمان –

بررسی رابطه بین ارزشهای پرسنلی و فرهنگ سازمانی در سازمان………………… –

بررسی وضعیت انگیزش شغلی کارکنان با توجه به سبک رهبری مدیران در………………… –

بررسی وضعیت خلاقیت مدیران………………… و رابطه آن با اثر بخشی ………………… –

مقایسه اثربخشی چند رسانه ای های تعاملی و غیرتعاملی )سی دی های آموزشی( بر خود نظم دهی دانشجویان –

بررسی عوامل بازدارنده در ا جرای مدیریت مدرسه محور در مدارس………………… –

بررسی ویژگیهای سازمانهای یاد گیرنده در………………… –

رابطه بین جو سازمانی با عملکرد مدیران………………… –

بررسی رابطه رضایت شغلی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان……. –

رابطه بین خلاقیت و نواندیشی مدیران و اثربخشی …………………از دیدگاه………………… –

بررسی عوامل موثر در بهبود اثربخشی مراکز رشد فناوری و ارائه مدل مناسب –

رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان –

چارچوب ادراکی برای تربیت مدیران کارآمد در بخش…………………با تکیه بر سه جنبه آموزش ، پژوهش و ترویج –

بررسی رابطه ویژگی های کارآفرینانه مدیران با اثربخشی آنان در………………… –

بررسی میزان کارآمدی اساتید دانشگاه …………………در مدریت کلاس درس –

برنامه ریزی راهبردی برای بهره گیری کارآمد از فناوری های اطلاعاتی در………………… –

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی در دانشگاه –

بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت مدیران با اثر بخشی سازمانی آنها در………………… –

مقایسه روش تدریس فعال و سنتی در پیشرفت تحصیلی و میزان خلاقیت دانشجویان/دانش آموزان –

نیازسنجی دوره های آموزش ضمن خدمت سازمان…………………از دیگاه مدیران و کارشناسان –

بررسی رابطۀ رضایت شغلی کارکنان و اهمال کاری آنان در بخش آموزش سازمان………………… –

شناسایی مولفه های سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها به منظور ارائه مدلی جهت ارتقاء آن –

بررسی رابطه بین عوامل شغلی و سازمانی با رفتار شهروند سازمانی اعضاء هیأت علمی دانشگاه …………………به منظور ارائه مدل مناسب –

برسی عامل های مؤثر برتمایل اعضای سازمان ……………برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده –

بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان…………………و ارائه الگویی جهت ارتقاء یادگیری سازمانی –

بررسی و مقایسه اثربخشی سبک های رهبری خادمیت و عاملیت در ………………… –

توسعه الگوی مدیریت زنجیره عرضه و استفاده از تئوری محدودیت ها –

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی )برونگرایی درونگرایی ( مدیران …………………با مهارتهای شغلی آنان – –

ارزیابی عملکرد سازمان…………………بر اساس مدل تعالی سازمانی – EFQM در حوزه های رهبری و منابع انسانی

بررسی تأثیر آموزش خلاقیت بر مولفه های فراشناختی تفکر خلاق در ………………… –

بررسی تأثیر ویژگیهای فردی و سوابق تحصیلی دانشجویان بر حیطه های دهگانۀ راهبردی یادگیری و مطالعۀ وین اشتاین –

رابطۀ بین نگرش به عوامل ا نسانی موثر در بهره وری و سبک رهبری سرپرستان با تعهد سازمانی در………………… –

بررسی تأثیر میزان شناخت اساتید از روش های تدریس در بازدهی آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان –

بررسی شاخصهای مطلوب در فرایند ارزشیابی مدیران …………………از دیدگاه ………………… –

بررسی ارتباط باورهای غیرمنطقی با فرسودگی شغلی در اساتید و کارمندان دانشگاه –

بررسی تاثیر جهانی شدن آموزش عالی بر کیفیت آموزشی دانشگاهها از دیدگاه اساتید دانشگاه ………… –

مقایسه نظر سرپرستان و کارکنان …………………در خصوص عملکرد آموزشهای ضمن خدمت جهت ارتقاء دانش و مهارت کارکنان –

بررسی نقش اعتقادات فرهنگی مدیران …………… در بکارگیری سبکهای مدیریت و تصمیم گیری –

بررسی رابطه جو سازمانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان/ دانش آموزان ………………… –

بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با هویت یابی، خودپنداره و عزت نفس نوجوانان و جوانان –

تاثیر روش تدریس مشارکتی و روش تدریس سنتی بر پیشرفت تحصیلی –

ارتباط مؤلفه های استراتژی مطالعه و یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان –

بررسی وضعیت مدارس شهر …………………بر اساس شاخصهای رفتاری سازمان یادگیرنده –

مقایسه راهبرد های یادگیری خود تنظیم در آموزش الکترونیکی و آموزش حضوری –

بررسی ویژگیهای شخصیتی مدیران، با اثر بخشی آنان در………………… –

بررسی مؤلفه های رهبری مبتنی بر ارزش ها و ارائۀ چارچوبی مناسب در ………………… -__ در این سایت انواع پرسشنامه های استاندارد ارائه می شود. برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید

همچنین به عرض می رساند ما داده های آماری شما را با قیمت مناسب و با نرم افزارهای آماری زیر  انجام می دهیم.

رم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

E-mail: abazizi1392@gmail.com

موضوعات مناسب پایان نامه نویسی و مقاله نویسی رشته مدیریت منابع انسانی

بررسی رابطه ی کارآفرینی با اثر بخشی مدیران ………………… –

بررسی رابطه ی میان جو سازمانی با تعهد سازمانی و روحیه از دیدگاه ………………… –

برسی رابطه ی میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی –

بررسی موانع عمدۀ توسعۀ پژوهش محوری در دانشگاه ………………… –

بررسی تآثیر سرمایۀ اجتماعی بر فعالیت شغلی کارکنان ………………… –

بررسی رابطۀ مشارکت کارکنان/ دبیران در تصمیم گیری ها و عملکرد مدیران. ………………… –

بررسی کرسی های نظریه پردازی به منظور ارائۀ چارچوب ادراکی مناسب برای نظام آموزش عالی کشور –

بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان ………………… –

بررسی ابعاد طرح توسعۀ کارآفرینی در……………………. از دیدگاه ………………… –

رابطۀ هوش هیجانی با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه………………… –

میزان کاربرد مؤلفه های مدیریت روابط انسانی توسط مدیران ……………. از دیدگاه …………….. –

راهبردهای آموزشی مؤثر برای توسعۀ مهارتهای مورد نیاز دانشجویان برای بهره گیری از فناوری اطلاعات از دیدگاه استادان دانشگاه…………………

بررسی و مطالعه سلامت سازمانی کارکنان……………………. بر طبق الگوی هوی و فیلد من –

بررسی رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد مدیران سازمان………………… –

رابطه هوش عاطفی با سبک رهبری در مدیران………………… –

بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی میان کارکنان….. –

شناسایی عوامل مؤثر در بکارگیری فناوری های ارتباطات و اطلاعات در………………… –

بررسی چگونگی انتقال مهارتهای مدیریتی به زیر دستان به منظور جانشین پروری –

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود عملکرد کارکنان …………………از دیدگاه………………… –

بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی مدارس………………… –

بررسی رابطه بین خویشتن شناسی مدیران و سلامت سازمانی در………………… –

ارتباط هوش هیجانی با انگیزش شغلی کارکنان………………… –

رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان/ دانش آموزان………………… –

رابطه بین انگیزه پیشرفت و منبع کنترل با عملکرد مدیران………………… –

بررسی ارتباط بین تعهد کاری با رضایت شغلی کارکنان………………… –

بررسی عوامل موثر بر ناب بودن سازمان………………… –

تاثیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد کیفی………………… –

بررسی رابطه مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در………………… –

بررسی رویکردهای مدیریتی شش سیگما و ناب در………………… –

بررسی و شناسایی وظایف و ماموریت های دانشگاه کارآفرینان –

بررسی ارتباط استرس با بهره وری مدیران………………… –

تدوین الگوی مناسب برای ارزیاب عملکرد کارکنان………………… –

رابطه بین استراتژیهای مدیریت تعارض مدیران با میزان استرس شغلی………………… –

ارایه چارچوب ادراکی مناسب جهت نهادینه کردن فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزش…… –

بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با پذیرش تغییر در سازمان –

بررسی رابطه بین ارزشهای پرسنلی و فرهنگ سازمانی در سازمان………………… –

بررسی وضعیت انگیزش شغلی کارکنان با توجه به سبک رهبری مدیران در………………… –

بررسی وضعیت خلاقیت مدیران………………… و رابطه آن با اثر بخشی ………………… –

مقایسه اثربخشی چند رسانه ای های تعاملی و غیرتعاملی )سی دی های آموزشی( بر خود نظم دهی دانشجویان –

بررسی عوامل بازدارنده در ا جرای مدیریت مدرسه محور در مدارس………………… –

بررسی ویژگیهای سازمانهای یاد گیرنده در………………… –

رابطه بین جو سازمانی با عملکرد مدیران………………… –

بررسی رابطه رضایت شغلی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان……. –

رابطه بین خلاقیت و نواندیشی مدیران و اثربخشی …………………از دیدگاه………………… –

بررسی عوامل موثر در بهبود اثربخشی مراکز رشد فناوری و ارائه مدل مناسب –

رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان –

چارچوب ادراکی برای تربیت مدیران کارآمد در بخش…………………با تکیه بر سه جنبه آموزش ، پژوهش و ترویج –

بررسی رابطه ویژگی های کارآفرینانه مدیران با اثربخشی آنان در………………… –

بررسی میزان کارآمدی اساتید دانشگاه …………………در مدریت کلاس درس –

برنامه ریزی راهبردی برای بهره گیری کارآمد از فناوری های اطلاعاتی در………………… –

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی در دانشگاه –

بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت مدیران با اثر بخشی سازمانی آنها در…………………

مقایسه روش تدریس فعال و سنتی در پیشرفت تحصیلی و میزان خلاقیت دانشجویان/دانش آموزان –

نیازسنجی دوره های آموزش ضمن خدمت سازمان…………………از دیگاه مدیران و کارشناسان –

بررسی رابطۀ رضایت شغلی کارکنان و اهمال کاری آنان در بخش آموزش سازمان………………… –

شناسایی مولفه های سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها به منظور ارائه مدلی جهت ارتقاء آن –

بررسی رابطه بین عوامل شغلی و سازمانی با رفتار شهروند سازمانی اعضاء هیأت علمی دانشگاه …………………به منظور ارائه مدل مناسب –

برسی عامل های مؤثر برتمایل اعضای سازمان ……………برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده –

بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان…………………و ارائه الگویی جهت ارتقاء یادگیری سازمانی –

بررسی و مقایسه اثربخشی سبک های رهبری خادمیت و عاملیت در ………………… –

توسعه الگوی مدیریت زنجیره عرضه و استفاده از تئوری محدودیت ها –

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی )برونگرایی درونگرایی ( مدیران …………………با مهارتهای شغلی آنان – –

ارزیابی عملکرد سازمان…………………بر اساس مدل تعالی سازمانی – EFQM در حوزه های رهبری و منابع انسانی

بررسی تأثیر آموزش خلاقیت بر مولفه های فراشناختی تفکر خلاق در ………………… –

بررسی تأثیر ویژگیهای فردی و سوابق تحصیلی دانشجویان بر حیطه های دهگانۀ راهبردی یادگیری و مطالعۀ وین اشتاین –

رابطۀ بین نگرش به عوامل ا نسانی موثر در بهره وری و سبک رهبری سرپرستان با تعهد سازمانی در………………… –

بررسی تأثیر میزان شناخت اساتید از روش های تدریس در بازدهی آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان –

بررسی شاخصهای مطلوب در فرایند ارزشیابی مدیران …………………از دیدگاه ………………… –

بررسی ارتباط باورهای غیرمنطقی با فرسودگی شغلی در اساتید و کارمندان دانشگاه –

بررسی تاثیر جهانی شدن آموزش عالی بر کیفیت آموزشی دانشگاهها از دیدگاه اساتید دانشگاه ………… –

مقایسه نظر سرپرستان و کارکنان …………………در خصوص عملکرد آموزشهای ضمن خدمت جهت ارتقاء دانش و مهارت کارکنان –

بررسی نقش اعتقادات فرهنگی مدیران …………… در بکارگیری سبکهای مدیریت و تصمیم گیری –

بررسی رابطه جو سازمانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان/ دانش آموزان ………………… –

بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با هویت یابی، خودپنداره و عزت نفس نوجوانان و جوانان –

تاثیر روش تدریس مشارکتی و روش تدریس سنتی بر پیشرفت تحصیلی –

ارتباط مؤلفه های استراتژی مطالعه و یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان –

بررسی وضعیت مدارس شهر …………………بر اساس شاخصهای رفتاری سازمان یادگیرنده –

مقایسه راهبرد های یادگیری خود تنظیم در آموزش الکترونیکی و آموزش حضوری –

بررسی ویژگیهای شخصیتی مدیران، با اثر بخشی آنان در………………… –

بررسی مؤلفه های رهبری مبتنی بر ارزش ها و ارائۀ چارچوبی مناسب در ………………… -__ در این سایت انواع پرسشنامه های استاندارد ارائه می شود. برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید

همچنین به عرض می رساند ما داده های آماری شما را با قیمت مناسب و با نرم افزارهای آماری زیر  انجام می دهیم.

رم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

E-mail: abazizi1392@gmail.com

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.