پرسشنامه استاندارد

مقیــاس ســازگاری پس از طـلـاق فیشــر Fisher’s Divorce Adjustment Scale ( 1976, Bruce& Fisher)

مقیــاس ســازگاری پس از طـلـاق فیشــر Fisher’s Divorce Adjustment Scale ( 1976, Bruce& Fisher)

طـلاق سـبب بـه خطـر انداختـن سـامت روان افـراد مـی شـود و سـازگاري مـی توانـد بـه آنهـا کمـک کنـد.

طلــاق بــرای زوجیــن پرتنــش و دارای تعارضــات شــدید اســت.

به بنظر بعضی از محققان طــاق بــه عنــوان یــک راه حــل نهایــی مـی توانـد بسـتر سـاز شـادمانی و تسـکین و بهبـود سـبک هـای ارتباطـی باشـد.

اما طـلاق تنـش بسـیار شـدیدی محسـوب می شـود کـه زنـان مطلقـه را نسـبت بـه مـردان بـا چالـش هـای اجتماعـی، اقتصـادی و روانشـناختی بیشـتری مواجهـه مـی کنـد.

مقیــاس ســازگاری پس از طـلـاق فیشــر فیشــر  در ســال  1976توســط بروس فیشر  معرفـی شـد.

 ایـن مقیـاس در سـال 1978مجـدد بـه روز رسـانی شــد.

ایــن مقیــاس متشــکل از 100گویــه اســت.

ایــن مقیــاس  6خــرده مقیــاس دارد کــه عبــارت هســتند از:

عبارات مربوط به هر خرده مقیاس در فایل مشخص شده است.

این مقیاس در ایران نیز اعتبار سنجی شده است( وفائی و همکاران ،1399).

به همراه 3 مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.