به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

مقیاس وابستگی های ارزش خود کراکرو همکاران (2001) اصلاحیه (سبزه آرای لنگرودی و همکارنش ، 1392)  (نسخه 29 عبارتی 6 عاملی)

0

مقیاس وابستگی های ارزش خود کراکرو همکاران (2001) اصلاحیه (سبزه آرای لنگرودی و همکارنش ، 1392)  (نسخه 29 عبارتی 6 عاملی)

مفاهیم خودپنداره، عزت نفس و خودارزشمندی از مفاهیم مهم وکلیدی در نظریات و مطالعات خود محسوب می شود. خود ارزشمندی یکی از نتایج ناشی از بررسی و تحلیل تعامل بین ذهن، خود و شخصیت می باشد. خودارزشمندی به مثابه شاخص سازگاری روان شناختی و کارکرد مناسب اجتماعی تلقی می شود. خودارزشی مشروط بیان کننده ی حوزه ای است که عزت نفس، به خاطر گذشته و ناتوانایی ها و نواقص تهدید می شود. در نتیجه، ممکن است افراد، به احتمال زیاد تمایلات و واکنش های منفی در حوزه هایی از وقایع آینده نشان دهند.

مقياس وابستگي هاي ارزش خود را كراكر و همكاران ( 2001) ساخته اند كه در اصل شامل  35ماده بـوده ولی سبزه آرای لنگرودی و همکارنش ( 1392)  آن را در ایران اعتبار سنجی کرده اند و 6 عبارت آن را حذف نموده اند پس این  نسخه 29 عبارتی است و  6 بعد را موردسنجش قرار می دهد.    پاسـخدهنـدگان مـي بايسـت در طيـف ليكرت  7درجه اي (شديداً مخالف = 1،  شديداً موافق = 7 ) به عبـارات پاسـخ دهنـد.  این پرسشنامه کوشش دارد تا وابستگی باور فرد از ارزش خودش را اندازه گیری کند. هفت خرده مقیاس پشتیبانی خانواده، رقابت، نمود ظاهری، عشق به خدا، صلاحیت علمی، پاکدامنی و تایید دیگران دارد.

به همراه 2 مقاله پایه رایگان

50,000 ریال – خرید

توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است، اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند و عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است ودر صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود! و حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.