پرسشنامه استاندارد

مقیاس خودکارآمدي جنسی- کنش وري نعوظی

مقیاس خودکارآمدي جنسیکنش وري نعوظی

مؤسسه ملی سلامت[1](NIH) بدکارکردي نعوظی[2] را به عنوان « ناتوانی در ایجاد یا حفظ نعوظ کافی آلت جنسی براي فعالیت رضایت بخش جنسی » تعریف نموده است ( مؤسسه ملی سلامت، 1993 ) . این اختلال شایع ترین اختلال جنسی در میان مردان است. در آمریکاي شمالی، بیشاز 30 میلیون و در جهان بیشاز 150 میلیون مرد برخی از اشکال این اختلال را گزارش نموده اند (آیتاك ، مک کینلی  و کرانی 1999). این اختلال می تواند پیش رونده باشد ( مؤسسه ملی سلامت، 1993 ). علت اصلی بروز ناتوانی جنسی در مردان، پدیدنیامدن فشار کافی در

سامانه کاورنوز اندام جنسی است و عوامل فیزیکی (بیماري هاي عروقی، دیابت ها، اختلال دستگاه عصبی، مشکلات هورمونی، جراحی، ضربه ها، شرایط پزشکی مزمن و اثرات جانبی داروهاي تجویزشده، سبک زندگی نافعال، مصرف بیش از اندازه الکل و سیگار) و عوامل روان شناختی (عزت نفس پایین، تنیدگی ، افسردگی، احساس گناه و مشکلات ارتباطی) در این اختلال تأثیر دارند. این اختلال می تواند یک رابطه آسیب زا را در پی داشته باشد. همچنین بدکارکردي نعوظی می تواند بر خودانگاره  یک مرد و رابطه او با شریکش از نظر هیجانی و فیزیکی تأثیر بگذارد. بدکارکردي نعوظی می تواند با برخی پیامدهاي روانی- اجتماعی مانند افسردگی، اضطراب درباره عملکرد جنسی، انکار نشانه ها، خودداري جنسی، پریشانی رابطه و اختلال در کیفیت زندگی همراه باشد (رجبی،  داستان و شهبازي ،1391).

مقیاس خودکارآمدي جنسی-کنشوري نعوظی بر پایه بررسی هاي بندورا، آدامز و بیرز(1977 )، پرسشنامه اهداف براي درمان جنسی (لوبیتز  و بیکر 1979) و پرسشنامه دشواري نعوظی (رینولدز 1978) ساخته شده است. این مقیاس داراي 25 ماده پنج گزینه اي (از خیلی زیاد= 5 تا خیلی کم= 1) است.  این مقیاس، به همسران اجازه می دهد که کنشوري جنسی و باورهاي خود را در زمینه اعتماد به نفس مردان به شیوه اي یکسان درجه بندي کنند.

همراه 3 مقاله رایگان  

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

[1] – National Institute of Health

[2] – erectile dysfunction

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *