به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

مقیاس ترس از کرونا (ویسی و همکاران ، 1399 ) (FDCS ) Fear of Disease Coronaviruses Scale

0

مقیاس ترس از کرونا (ویسی و همکاران ، 1399 )  (FDCS )  

Fear of Disease Coronaviruses Scale

ﺷﯿﻮع در ﺣﺎل رﺷﺪ ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس-2019 ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺮس ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪاي از ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪن ﺑﻪ آن در اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه اﺳت.

ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﺗﺮسﻫﺎي اﻓﺮاد ﺗﺮس از ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪن اﺳﺖ (ﻧﻮرﻣﻦ[1] و ﻫﻤﮑﺎران، 2020). اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺗﺮس از ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪن دارﻧﺪ، ﻣﺪاوم ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰي ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﻤﺎري آﻧﺎن ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎري ﺧﻮدش، اﻃﺮاﻓﯿﺎن، اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺗﺮس او از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آن ﺑﯿﻤﺎري ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد (ﺟﺎﻓﺮاﻧﯽ و ﭘﺎﺗﻞ[2]،2020). ﺗﺮس از ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪن ﯾﮑﯽ از آزاردﻫﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ وﺳﻮاسﻫﺎﺳﺖ (ﮐﺮوﯾﻦ، ﭘﺮﯾﻦ، اﻟﺴﻮن، ﮐﻼﺋﺴﺪوﺗﺮ-ﮐﻨﻮﺗﺴﻮن و ﻟﯿﻨﺪوال[3]، 2020 ) ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮلﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮدد. اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺤﺚ ﺑﯿﻤﺎري ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس ﻣﻮﺟﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﺗﺮس را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪوﯾﮋه اﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ و اﺛﺮات روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻨﻔﯽ، ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﺑﺴﯿﺎري از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻓﺮاد ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﺠﺎرت و ﺳﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ (ﻣﻮردوچ و ﻓﺮﻧﭻ[4]،2020 ). ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس ﮐﻪ از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﻮوﯾﺪ-19 ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ (ﻟﯿﭙﺴﯿﺘﭻ، اﺳﻮردﻟﻮ و ﻓﯿﻨﻠﯽ[5]، 2020)، در دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل 2019 در ووﻫﺎن ﭼﯿﻦ آﻏﺎز ﺷﺪ و ازآﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺳﺮاﯾﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد. ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس، ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺐ، ﺳﺮﻓﻪ و ﻋﻼﺋﻢ ﻏﯿﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﯽ آن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ﺳﺮدرد، درد ﻋﻀﻼﻧﯽ و ﺧﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ (ﺑﺮﻧﻬﯿﻢ[6] و ﻫﻤﮑﺎران، 2020). ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎاﯾﻨﮑﻪ، ﻫﻨﻮز دارو و واﮐﺴﻨﯽ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺮدم در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن، دﭼﺎر ﺗﺮس از ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪن ﺑﻪ آن ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﯾﮏ ﺗﺮس و اﺳﺘﺮس روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ در اﻓﺮاد ﺷﺪه اﺳﺖ (ژو[7] و ﻫﻤﮑﺎران، 2020).  ﺗﺮس از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺮاﮐﺰ، ﻧﻬﺎدﻫﺎ، داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺪارس و ﻏﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ، مثلاً  ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ، ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ اﻓﺮاد از روشﻫﺎي ﻏﯿﺮﺣﻀﻮري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ (ﻟﯿﻮ و ﻫﻤﮑﺎران2020 ،14).

اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺷﺎﻣﻞ 5 ﺳﻮال اﺳﺖ ﮐﻪ توسط  وﯾﺴﯽ و همکاران (1399 )  ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺗﺮس از ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪن ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس در ﺑﺰرگﺳﺎﻻن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

همراه با  4 مقاله پایه ای رایگان

 

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

[1] – Norman

[2] –  Jafferany & Patel

[3] – Cervin, Perrin, Olsson, Claesdotter-Knutsson & Lindvall

[4] –  Murdoch & French

[5] – Lipsitch, Swerdlow & Finelli

[6] – Bernheim

[7] – Zhu

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.