مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر

مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر[۱]

مقیاس اصلی هارتر، انگیزش تحصیلی را با سوال های دو قطبی می سنجد که یک قطب آن انگیزش درونی و دیگری انگیزش بیرونی است و پاسخ آزمودنی به موضوع هر سوال فقط می تواند یکی از دلایل بیرونی یا درونی را در برداشته باشد. از آن جا که در بسیاری موضوع های تحصیلی انگیزه های درونی و بیرونی هردو نقش دارند، لپر و همکاران (۲۰۰۵) مقیاس هارتر را به شکل مقیاس های معمولی در آوردند که هر سوال تنها یکی از دلایل انگیزش درونی و بیرونی را در نظر می گیرد.  لپر و همکاران (۲۰۰۵) با چشم پوشی از فرض دو قطبی بودن انگیزش، مقیاس هارتر را به صورت سوال های جداگانه ای برای دو بعد انگیزش درونی و بیرونی طرح کردند و آن را با یک طیف ۵ درجه ای مقیاس لیکرت طراحی و اجرا کردند. در شکل تغییر یافته مقیاس هارتر، ۱۸ سوال اصلی به ۳۶ سوال جداگانه تفکیک شد و پس از بررسی عاملی سوال ها با حذف ۳ سوال ضعیف یک فرم ۳۳ سوالی (۱۷ سوال برای انگیزش درونی و ۱۶ سوال برای انگیزش بیرونی ) از آن بدست آمد.

این مقیاس یک ابزار ۳۳ سوالی است.  و در آن آزمودنی ها میزان توافق خود را در یک طیف ۵ درجه ای از « ۱ =  هیچ وقت  تا ۵ = تقریبا” همیشه» مشخص می کنند. که به جواب  هیچ وقت نمره ۱، بندرت ۲، گاهی ۳، بیشتر اوقات ۴ ،  تقریباً همیشه ۵، داده می شود …

 این پرسشنامه در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

[۱] – Harter’s classroom affect and motivational scale

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *