به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

مقیاس اندازه گیری نگرش نسبت به سیگارکشیدن (شور و همکـاران، 2000)

0

مقیاس اندازه گیری نگرش نسبت به سیگارکشیدن )شور و همکـاران، (2000

نظر بـه پیامـدهای زیانبـار مصـرف سـیگار، قـانون گـذاران قـوانین محدودکننـده بـیشـماری را بـرای سیگارکشـیدن در محیط های کار و در مکان های عمومی وضع کرده اند. همچنین، دیدگاه های گوناگونی بـا هـدف کمـک بـه کاهش مصرف سیگار بر پایـه تغییـر رفتـار در افـراد سـیگاری گسترش یافته انـد. پـژوهش هـا نشـان داده انـد کـه بـین رفتـار و نگرش ها همبستگی وجود دارد. به بیان دیگر بیشـتر نگـرش هـا به عنوان پیشایند رفتار پنداشته می شوند. از این رو، این باور که بـرای تغییـر یـک رفتـار ماننـد سیگارکشـیدن، درک بنیـادین نگرش های مربوط بـه رفتـار مصـرف سـیگار ضـروری اسـت، مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت (رجبی، ،1385).

این مقیاس توسط )شور و همکـاران، (2000 طراحی شده و دارای 17 عبارت است که نگرش های آزمودنی هـا را نسـبت بـه سیگارکشیدن بررسی می کند. این پرسشنامه ابعاد رابطه با فرد سیگاری،  محیط بدون دود و سالم،  محدودیتها و قوانین سیگار کشیدن و البته یک بعد فاقد نامگذاری را اندازه می گیرد.

1 مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.