مدل یادگیری اجتماعی

🔴مدل یادگیری اجتماعی

 این مدل یک فرمول پیش بینی رفتار است که توسط جولیان بی روتر(Jolian b. Rotter )توسعه یافته است. ماهیت این مدل بیانگر تعامل (Interaction) فرد با محیط پیرامونش است. هیچ کس نمی تواند ادعا کند که شخصیت درونی و فردی، مستقل از محیط پیرامونش است.
 به منظور درک رفتار ما باید هر دو بعد (درونی و بیرونی افراد یعنی سابقه زندگی افراد از یادگیری و تجربه و محیط را مورد توجه قرار دهیم، یعنی پاسخ دهی فرد به محرکی(Stimuli) که از آن آگاه است را در نظر داشته باشیم.
روتر می گفت که تغییر در طرز تفکر فرد یا تغییر در محیط فرد موجب تغییر رفتار خواهد شد. وی معتقد بود که تغییر در رفتار می تواند بدون در نظر گرفتن سن فرد ایجاد شود. اما در مورد افرادی که تجربه زندگی بالاتری دارند، می بایست تلاش بیشتری برای ایجاد تغییر صورت گیرد.
این مدل دارای سه عنصر اصلی برای پیش بینی رفتار است که در ادامه بیان خواهیم نمود:
۱- رفتار بالقوه (Behavior potential): رفتار خاصی است که شخص احتمالا در یک موقعیت خاص انجام می دهد.
۲- انتظار(Expectancy): این احتمال ذهنی (Subjective probability) مفروض است که رفتار می تواند به یک پیامد و نتیجه (Outcome) خاص منجر شود. انتظار برای هر پیامدی می تواند زیاد، متوسط (Average) و با کم باشد، که میزان این انتظار بر مبنای اطمینان(Confidence) شخص از این امر است که رفتار خاص به نتیجه منجر خواهد شدیا نخواهد شد.
٣- ارزش تقویت کننده (Reinforcement value): تقویت کننده به میزان. اشتیاق (Desirability از نتیجه و پیامد اشاره دارد. تقویت کننده می تواند قوی باشد اگر مارا مجذوب کند و می تواند ضعیف باشد اگر ما را مجذوب نکند. به وسیله ترکیب این سه عامل ، رفتار فرد به سوی یک موقعیت خاص، قابل پیش بینی می شود.
کاربرد مدیریتی
دو درس مهمی که از این اصول برای اداره کردن افراد در سازمان استنتاج می شود، عبارتند از:
 اولا، تغییرات رفتاری می تواند راجع به افراد مسن باقوی نیز اتفاق بیفتد، هر چند ممکن است رفتارشان نسبت به یک مسئله(Issue) خاص قوی باشد، این امر نیازمند تلاشهای منظم و صادقانه می باشد.
 ثانیا:ما در خصوص تغییر در طرز تفکر افراد با محیط پیرامون افراد، حق انتخاب داریم. بر پایه اصول این مدل، استراتژی های مرتبط با رفتار در کار می تواند به عنوان زمینه یک رفتار معنی دار باشد.