مدیریت مدارس

سایت های آموزش و پرورش

سامانه فیش حقوق
https://fish.medu.ir

سامانه ضمن خدمت
https://ltms.medu.ir

سامانه همگام
https://hamgam.medu.ir

سامانه نظارت
https://nezarat.medu.ir

اتوماسیون اداری آموزش و پرورش آ- غ

https://auto.awaedu.ir/cas/login


🔅 آدرس های جدید سناد

https://p.snd.medu.ir/ پیش دبستانی

https://schsnd.medu.ir/ ابتدایی

https://m1.snd.medu.ir/ متوسطه اول

https://m2.snd.medu.ir/ متوسطه دوم


سامامه صدور تعهد حسابداری آذربایجان غربی
http://10.114.1.23/

سامانه اسکان فرهنگیان
http://eskan.medu.ir/