به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

آموزش فارسی سوم ابتدایی

فارسی سوم ابتدایی – آموزش زمان جمله ها- شبکه آموزش – 12 اسفند

فارسی سوم ابتدایی – نویسنده بزرگ ص86 تا 90قسمت اول- 18 اسفند

فارسی سوم ابتدایی – نویسنده بزرگ – قسمت 2 – ص 89 -90- 21 اسفند

فارسی سوم ابتدایی -درس ایران عزیز -ص 94- شبکه آموزش – 25 اسفند

فارسی سوم ابتدایی -درس وطن -ص 101- شبکه آموزش – 28 اسفند

نگارش فارسی سوم ابتدایی – ۳ فروردین شبکه آموزش

نگارش فارسی سوم ابتدایی – 6 فروردین شبکه آموزش