به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

لیست پرسشنامه ها تا 1400/02/07 قسمت اول

0

به علت اینکه لیست پرسشنامه ها زیاد است ، آن ها را در برگه های مختلف قرار داده ایم تا کنون سه برگه از آن ها تکمیل شده است، که در زیر می توانید با کلیک روی هر برگ به لیست پرسشنامه های آن برگه دست پیدا کنید.

رفتن به برگه 1 پرسشنامه های استاندارد

رفتن به برگه 2 پرسشنامه های استاندارد

رفتن به برگه 3 پرسشنامه های استاندارد

همچنین لیست پرسشنامه ها جهت دسترسی و راحتی شما کاربران عزیز در در 3 صفحه آورده می شود و این صفحه اول آن است.

توجه” همه ی پرسشنامه ها استاندارد ، دارای روایی و پایایی و قابل ویرایش در قالب نرم افزار ورد Word می باشد. “

کد پرسشنامه عنوان پرسشنامه

Q1- پرسشنامه مدیریت زمان عزیزی مقدم (۴۸ سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

q1-2-پرسشنامه ی چشم انداز زمان(ZTPI)- (۶۶سوال – ۹ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه ۶ مقاله رایگان) –

50,000 ریال – خرید

Q2- پرسشنامهاوقات فراغت (۳۰سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q3- پرسشنامه فرسودگی شغلی (مزلاچ) (۲۲ سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

30,000 ریال – خرید

Q3-2پرسشنامه فرسودگی شغلی(GBI) گلدارد (۴۰ سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه ۳ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q4- پرسشنامه درگیری شغلی توماس لاداهل وکنجر( ۲۰سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

q4-2- پرسشنامه عجین شدن با شغل (درگیری شغلی یا مشارکت کاری ) (مگینسون و کلاترباک، 2006) ( ۲۰سوال – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 3 مقاله همراه )

50,000 ریال – خرید

q4-3- عجین شدن با شغل ( شاوفلی  و بکر ، 2003) – ( ۲۰سوال – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 3 مقاله همراه )

50,000 ریال – خرید

q4-4- پرسشنامه عجین شدن با شغل ریچ و همکارانش (2010 ) – ( 18سوال – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 2 مقاله همراه )

50,000 ریال – خرید

q4-5- پرسشنامه ابعاد توانمندی محیط کار( کینگ و همکاران ،1997)- ( 23 عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 5 مقاله همراه )

50,000 ریال – خرید

q4-6- پرسشنامه تأثیر توانمندسازی بر عملکرد( 33 عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 2 مقاله همراه )

50,000 ریال – خرید

Q5- پرسشنامه انگیزش شغلی رابینز( ۱۵سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

30,000 ریال – خرید

Q5-2- پرسشنامه ابعاد شغل از دیدگاه کارکنان(انگیزش شغلیJDS ( هاکمن و اولدهام ) ( ۱۵سوال- به همراه ۵ مقاله رایگان- ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

30,000 ریال – خرید

q5-3 – پرسش‌نامه رضایت شغلی بری فیلدورث( ۱۹عبارت- به همراه ۵ مقاله رایگان- ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

35,000 ریال – خرید

q5-4 – پرسشنامه سنجش رضایت شغلی (JDI)ویسوکی و کروم( ۳۹عبارت- ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

30,000 ریال – خرید

Q5-5 – مقیاس توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت شغلی (JDI) اسمیت کندال و هالین ( ۷۲ عبارت- ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

35,000 ریال – خرید

Q5-6- شاخص رضایت شغلی(IJS) کینگ پارک و هادسون( ۲۵ عبارت- ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

35,000 ریال – خرید

q5-7-پرسشنامه بیگانگی شغلی(۲۲ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه ۳ مقاله رایگان )

35,000 ریال – خرید

Q5-8- پرسشنامه انگیزه شغلی معلمان (محمد آقاجاری، 1375)(20 سوال – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه 2 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q5-9- پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ) – (19 عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه 4 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید
q5-10- پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت – ماینر و اسمیت (1983) (7عبارت – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه 2 مقاله رایگان )
50,000 ریال – خرید

q5-11- پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان لینز (2007) (13عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه 23 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q5-12- پرسشنامه انگیزش شغلی رایت (2004) – (6عبارت – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه 4 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q6- پرسشنامه کانون کنترل راتر (فرم بلند)( ۲۳سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q7- پرسشنامه کانون کنترل راتر (فرم کوتاه)( ۱۳سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q8- پرسشنامه منبع کنترل لونسون( ۲۴سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q8-2- پرسشنامه ی سبک های اسنادیASQ پترسون و همکاران (۱۹۸۲)( ۴۸سوال – ۱۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴ مقاله مرتبط رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q9- پرسشنامه سلامت سازمانی مدارس( ۴۴سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

q9-2- پرسشنامه نوآوری سازمانی( ۱۷سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایاییو روش نمره گذاری- ۳ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

Q9-3-پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلد اسمیت ( ۴۲سوال – ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-۶مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

Q9-4 – پرسشنامه رسمیت در سازمان ( ۱۵سوال -۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- )

40,000 ریال – خرید

Q9-5 – پرسشنامه یادگیری سازمانی چیوا و همکاران ( ۱۴ سوال -۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۸ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

q9-6- پرسشنامه جو سازمانی(OCDQ) هالپین کرافت (۳۲ سوال -۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه۱۳مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q9-7- پرسشنامه جو سازمانی برای آموزش عالی ( ۴۰ سوال -۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۹مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q9-8- پرسشنامه توصیف جو سازمانی- مدرسه ( اجاقی ،۱۳۷۷)- ( ۳۴ سوال -۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۲مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

q9-10-پرسشنامه استاندارد چابک سازی سازمانی ژانگ و شریفی ( ۲۸ سوال -۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۲مقاله رایگان)

40,000 ریال – خرید

q9-11-پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی ( ۱۸ سوال – ۷صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۶مقاله رایگان) [

40,000 ریال – خرید

q9-12-پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت (۴۹ عبارت – ۸صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۲۱مقاله رایگان)

40,000 ریال – خرید

q9-13-پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت اصلاحیه کهنسال و همکاران (۳۶ عبارت – ۷صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۲۱مقاله رایگان)

40,000 ریال – خرید

Q9-14 –پرسشنامه بهبود سازمانی عطافر و صالح نیا (13889)-(31 عبارت – 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۲مقاله رایگان)

50,000 ریال – خرید

Q9-15- پرسشنامه جوّ سازمانی نوآورانه سیگل و کایمر (1978) ( 24 سوال – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 5 مقاله پایه رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q9-16- پرسشنامه حمایت سازمانی آیزنبرگر و همکاران (1986) دو نسخه 16 و 8 عبارتی – ( 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 4 مقاله پایه رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q9-17 – پرسشنامه رﻓﺘﺎر ﻧﻮآوراﻧﻪ ﮐﺎﻧﺘﺮ (1998) – ( 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 5 مقاله پایه رایگان )

50,000 ریال – خرید

q9-18- پرسشنامه جذابیت سازمانی (جاتمیکو ، 2004) ( 5 9صفحه -6 گویه- دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 1مقاله پایه رایگان )

50,000 ریال – خرید

q9-19- پرسشنامه تناسب فرد- سازمان اسکروگینس(2002)- ( 20 عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -4 مقاله )

50,000 ریال – خرید

q9-20- پرسشنامه پرداخت پاداش کل در سازمان  (پرگنالتو، 2010)20 عبارتی( 20 عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -5 مقاله )

50,000 ریال – خرید

q9-21- پرسشنامه پرداخت پاداش کل در سازمان  (پرگنالتو، 2010)  اصلاح شده هانگ (2013) 10 عبارتی( 10 عبارت – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -5 مقاله )

50,000 ریال – خرید

q9-22- مقیاس جذابیت سازمانی  های هاوس، لیونس و سینار(2003)- ( 6 عبارت -5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -1 مقاله )

50,000 ریال – خرید

q9-23- پرسشنامه عدم تعادل تلاش پاداش (ERIQ) (سیگریست و همکاران، 2009)( 16 عبارت -5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -1 مقاله )

50,000 ریال – خرید

q9-24- پرسشنامه یادگیری استراتژیک تسینگ(2011)( 21سوال – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -3 مقاله پایه )

50,000 ریال – خرید

Q10- پرسشنامه سبک هویت برزنسکی( ۴۰سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

q10-2-پرسشنامه هویت اجتماعی ( ۲۰ سوال – ۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۱۰مقاله رایگان)

40,000 ریال – خرید

Q10-3-پرسشنامه هویت فردی ( بردبار) ( ۲۰عبارت – 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 3مقاله رایگان)

50,000 ریال – خرید

Q10-4- پرسشنامه بحران هویت  احمدی (1376) ( 40عبارت – 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 5مقاله رایگان)

50,000 ریال – خرید

q10-5- مقیاس هویت ورزشی برور (AIMS)( 10عبارت – 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 4مقاله رایگان)

50,000 ریال – خرید

Q11- پرسشنامه تعهد سازمانی میلر و آلن( ۲۴سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

q11-2- پرسشنامه استاندارد تعهد حرفه ای افراد در مسیر شغلی راتوئل(2007) ( 17 عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 2 مقاله پایه رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q12-پرسشنامه برون سپاری(۲۲سوال-۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۵ مقاله – )

40,000 ریال – خرید

Q13- پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر( ۳۳سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – ) –

50,000 ریال – خرید

Q13-2-پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو AES ) 2009) – ( ۱۰۲سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-۳مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

Q13-3-پرسشنامه مشغولیت تحصیلی SEI سالملا آرو و آپادایا ( ۲۰۱۲ ) – ( ۹ عبارت- ۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-۴مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

Q13-4-پرسشنامه سرزندگی تحصیلی (حسین چاری و دهقانی زاده )-( ۹ عبارت- ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-۱مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

Q-13-5- پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور ( EPT )( 48 عبارت- 10صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-2مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q13-6- پرسشنامه درگیری تحصیلی- 22 آیتمی ( ریو و تسنگ، 2011) – ( 22عبارت- 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-5 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

q13-7- پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی – ( 15عبارت- 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-2 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

q13-8- پرسشنامه هدف گرایی تحصیلی بوفارد و همکاران (1998)( 20عبارت- 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-4 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q14- پرسشنامه سبک رهبری مدیران( ۳۰سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q14-2- پرسشنامه رهبری تحول آفرین (MLQ)باس و آولیو ( ۲۰سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-۲مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

q14-3- پرسشنامه سبک رهبری سالزمن ( 35 سوال – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-3مقاله رایگان – )

50,000 ریال – خرید

q14-4-پرسشـنامه مـدیریت اسـلامی مسـاح و همکاران (1390)- ( 126سوال – 10 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-2مقاله بیس رایگان – )

50,000 ریال – خرید

Q14-5- پرسشنامه سبک رهبری وارنر بارک ( 10 عبارت جفتی – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 4 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q14-6- ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﻚ ﺳﻨﺞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ لو تانز (1989) –( 35عبارت جفتی – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -6 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q14-7- پرسشنامه ارزيابي شايستگي مديران و رؤسا ( 51عبارت جفتی – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -9 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q14-8- پرسشنامه رهبری معنوی فرای و همکاران (2005 )- –( 16عبارت جفتی – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -5مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

q14-9- پرسشنامه رهبری بصیر (آینده نگر) کانگر و کاننگو(1988)( 33عبارت – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -7مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

q14-10- پرسشنامه سبک مدیریت حسنی – ( 32عبارت -10 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -3مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q15- پرسشنامه سنجش اثر بخشی دوره های آموزشی( ۲۳سوال- ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q16- پرسشنامه میزان توجه به هوش چند گانه و ابعاد آن در مدارس( 25سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q16-2-آزمون هوشی هیلدا سانتوچی ( 10 کارت – 13 صفحه – دارای روش نمره گذاری )

50,000 ریال – خرید

Q17- پرسشنامه خودکارآمدی مدرسه ( اسمیت)( ۱۲سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q17-2پرسشنامه ارتباط با مدرسه (۲۱ سوال- ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – دو مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q17-3-مقیاس اشتیاق دانش آموزان در مدرسه ( (SES-4DS ویگا (2016) (20سوال- 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 2 مقاله پایه رایگان- )

50,000 ریال – خرید

Q17-4-مقياس اشتياق به مدرسه وانگ و همكاران (2011) (23سوال- 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 12 مقاله پایه رایگان- )

50,000 ریال – خرید

q17-5-مقیاس اشتیاق تحصیلی( اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی)) فردریکز، بلومنفیلد، پاریس، 2004 ( 18سوال – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-11مقاله بیس رایگان – )

50,000 ریال – خرید

q17-6-مقیاس اشتیاق تحصیلی شافلی و همکاران (2002) – ( 17 سوال – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-11مقاله بیس رایگان – )

50,000 ریال – خرید

q17-7-پرسشنامه ی ادراک از ساختار کلاس درس بلک برن( 26 سوال – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-3مقاله بیس رایگان – )

50,000 ریال – خرید

Q18- پرسشنامه بررسی نیازهای صمیمیت باگاروزی( ۴۱سوال – ۱۱ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q19- پرسشنامه هوش اجتماعی آنگ تون تت( ۴۵سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q20- پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو(TSIS) ( تعدادسوال۲۱ – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q20-2- مقیاس پذیرش اجتماعی مارلو-کرون( تعدادسوال33 – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – با 4 مقاله )

50,000 ریال – خرید

Q20-3-پرسشنامه مطلوبیت اجتماعی (کراون و مارلو 1964 ) ( تعدادعبارت 9 – 2 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

50,000 ریال – خرید

Q21- پرسشنامه آزمون رشد اجتماعی واینلند( ۱۱۱سوال – ۹ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q21-2مقیاس بلوغ اجتماعی( RSMS ) رائو ( ۹۰سوال -۱۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه دو مقاله رایگان مرتبط- )

40,000 ریال – خرید

Q21-3 – پرسشنامه بلوغ عاطفی(EMS) یاشویرینگ و ماهیش بهارگاوا(۴۸سوال -۷صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۱مقاله رایگان مرتبط- )

40,000 ریال – خرید

Q21-4 – پرسشنامه جو عاطفی خانواده(۳۵سوال -۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۴مقاله رایگان مرتبط- ) [

40,000 ریال – خرید

Q21-5-پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان (30سوال -4صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۱مقاله رایگان مرتبط- )

50,000 ریال – خرید

Q21-6- مقياس رشد اجتماعی اليس وايتزمن ( 27 سوال – 19 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱مقاله مربوطه رایگان قیمت )

50,000 ریال – خرید

Q21-7- پرسشنامه انزوای اجتماعی( 18 سوال – 3 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱مقاله مربوطه رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q21-8-پرسشنامه کفایت اجتماعی )پرندین ،1385)

( 47 سوال – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 6مقاله مربوطه رایگان )

50,000 ریال – خرید
Q21-9- پرسشنامه نگرش به آسیب اجتماعی ( ﺗﯿﻤﻮر ﺗﺎش و آﻗﺎﯾﯽ)( 42سوال – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -4 مقاله پایه )
50,000 ریال – خرید

q21-10-پرسشنامه سلامت اجتماعي – صفاري نيا( 1393 ) ( 28عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -6 مقاله پایه رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q21-11- پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز (2004) – (20عبارت – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -15 مقاله پایه رایگان )

50,000 ریال – خرید

q21-12- پرسشنامه امنیت اجتماعی(25عبارت – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -2 مقاله پایه رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q22مقیاس هیجان خواهی ذاکرمن( تجدیدی نظر شده دکتر رضایی)( ۱۶سوال – ۱۰ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q23- پرسشنامه هوش هیجانی برای نوجوانان ( شوت) (۳۳ سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

q23-2: مقیاس هوش هیجانی تجدید نظر شده (MSEIS)شوت(۴۱ سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه یک مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q24هوش هیجانی برادبری و گریوز(۲۸ سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q24-2پرسشنامه هوش هیجانی(EQ) شرینگ ( ۳۳عبارت – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۲ مقاله مربوطه رایگان قیمت )

40,000 ریال – خرید

Q24-3مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو ( ۲۰عبارت – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه۵مقاله مربوطه رایگان قیمت )

40,000 ریال – خرید

Q24-4- پرسشنامه هوش عاطفي  (EIQ)   ويزينگر( 1998 )- ( 28عبارت – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه۵مقاله مربوطه رایگان قیمت )

50,000 ریال – خرید

Q25خودسنجی هوش معنوی کینگ (SISIR) – (۲۴سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q25-2- پرسشنامه معنویت پارسیان و دونینیگ (2009)(29 عبارت – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 1 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

q25-3- هوش معنوی عبدالله زاده (29 عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 3 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q26آزمون هوش گودیناف(۵۱سوال – ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q26-2پرسشنامه هوش فرهنگی ارلی وانگ( ۲۴ سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۶ مقاله مربوطه رایگان قیمت )

40,000 ریال – خرید

Q26-3پرسشنامه هـوش فرهنگـی ( CQS ) انگ و همکاران( ۲۰ سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۶ مقاله مربوطه رایگان )

40,000 ریال – خرید

Q26-4 – پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو( ۲۲ سوال – ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۷ مقاله مربوطه رایگان قیمت )

40,000 ریال – خرید

Q26-5- مقیاس ارزیابی باورهای ضمنی هوش (ITIS-14) عبدالفتاح و ییتس( ۱۴ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱مقاله مربوطه رایگان قیمت )

40,000 ریال – خرید

Q26-6- پرسشنامه باورهای هوشی (بابایی، 1377) ( ۱۴عبارت -5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 5مقاله مربوطه رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q27چک لیست سنجش میزان عزت نفس میزان کودکان عزیزی مقدم(۲۰سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )[

50,000 ریال – خرید

Q28- پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت(۵۸سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q29- پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ(۱۰سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q30- پرسشنامه عزت نفس روچستر(۹سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q31- پرسشنامه عزت نفس حیطه های ویژه هیر و شوماکر(۱۰سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q31-2- پرسشنامه عزت نفس برای کودکان ، پپ و همکاران (1989) ( 60 عبارت – 10 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q32- پرسشنامه ابعاد عدالت ورزشی احمدی و همکاران(۳۴ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q33- پرسشنامه مقیاس چهار عاملی عدالت سازمانی (کالکوئیت) (۲۰ سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )Four-factor Organizational Justice Scale

5,000 ریال – خرید

q33-2- مقیاس عدالت سازمانی نیهوف و مورمن(۲۰ سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه ۷ مقاله رایگان )[

40,000 ریال – خرید

Q34- پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر(۱۶سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q35نظم جویی شناختی هیجان گارنفسکی(۳۶ سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

q35-2-پرسشنامه آشفتگی شناختی ماسون (2001)(14 سوال – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با 2 مقاله رایگان ) –

50,000 ریال – خرید

Q35-3- پرسشنامه تحریف های شناختی – الیس( 1998 ) – اعتبار سنجی شده عبداله‌زاده و سالار (1389 )- (20 سوال – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با 5 مقاله رایگان ) –

50,000 ریال – خرید

Q35-4- پرسشنامه کوتاه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-) نسخه 18 آیتمی گارنفسکی و کراچ ( 2006 )  – (18 عبارت – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با 5 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q35-5- مقیاس تحریف های شناختی بین فردی  (ICDS) همام جی (2004)  – (18 عبارت – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با 5 مقاله رایگان )
50,000 ریال – خرید

Q35-6- پرسشنامه همجوشی شناختی گیلاندرز (۲۰۱۰)- (12عبارت – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با 9 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q36سرسختی روان شناختی لانگ و گولت(۴۲سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q37سرسختی روان شناختی اهواز (۲۷سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۳مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q38بهزیستی روان شناختی ریف(۸۴سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q38-2- مقیاس بهزیستي ذهني وارویک ادینبور (WEMWBS) اصلاحیه رجبی (1391) (12 عبارت – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 1 مقاله مرتبط رایگان ) –

50,000 ریال – خرید

Q39بهزیستی روان شناختی ریف ۱۸ سوالی(۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

q39-2- پرسشنامه به زیستی ذهنی (هیجانی، روانشناختی و اجتماعی) کی یز و ماگیارمو(۲۰۰۳) (۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه دو مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q39-3- مقیاس بهزیستی شخصی نسخه دانش آموزان(کودکان ۱۲ تا ۱۸ سال)(۸ سوال-۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- )

40,000 ریال – خرید

Q39-4-پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز (1998)- (33 عبارت -8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 6 مقاله پایه )

50,000 ریال – خرید

Q40اضطراب هستی گود و گود(۳۳ سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – ۴ )

50,000 ریال – خرید

Q41- مقیاس اضطراب آشکار و پنهان فرم(۱ و۲) – StaI- y 1&2- اشپیگل(۴۰سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )[

50,000 ریال – خرید

Q42اضطراب امتحان ساراسون(۳۷ سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q42-2پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن( ۲۳ سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – با ۴ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

Q42-3 -پرسشنامه اضطراب امتحان ابوالقاسمی و همکاران( ۲۵ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – با ۷ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

Q42-4 -پرسشنامه مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان ( MASC) چیو هنری ( 22 سوال – 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – با ۷ مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

q42-5- مقیاس اضطراب ریاضیMARS – R- ( 24 سوال – 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – با 1مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q43اضطراب بک(۲۱ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q43-2مقیاس اضطراب کتل ( ۴۰ سوال – ۲۱ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – قیمت )

30,000 ریال – خرید

Q43-3مقیاس اضطراب sas زانگ ( ۲۰ سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۶ مقاله مربوطه رایگان قیمت )

40,000 ریال – خرید

Q43-4مقیاس اضطراب و افسردگی (HADS) هاسپیتال ( ۱۴ سوال – ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۳ مقاله مربوطه رایگان قیمت )

40,000 ریال – خرید

Q43-5 مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان- مارچ و همکاران( ۳۹سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-قیمت )

40,000 ریال – خرید

Q43-6پرسشنامه چهار سامانه ای( FSAQ ) اضطراب ( ۶۰سوال – ۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه ۱ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

q43-7 – مقیاس درجه بندی اضطراب (HRSA) هامیلتون( ۱۴عبارت – ۷صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه ۳ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

q43-8- پرسشنامه اضطراب قلبCAQ ایفرت۱۹۹۲ – ( ۱۸عبارت – ۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه ۱۰ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q43-9- پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابک( ۲۵عبارت – ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه ۱۸ مقاله رایگان- )[

40,000 ریال – خرید

Q43-10-مقیاس اضطراب اجتماعی لیبویتس (۲۴عبارت – ۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه ۱۸ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q43-11-مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان sas-a لاجرکا ۱۹۹۸ (۱۸عبارت – ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه ۳مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q43-12-پرسشنامه افسردگی کودکان CDS- تیشر و لانگ (1987 ) دو فرم ( کودک و دیگران ) هر یک 66 عبارت- – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه 1 مقاله رایگان- )

60,000 ریال – خرید

q43-13-پرسشنامه اضطراب انتظار -صفاری نیا و توکلی – (20عبارت – ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه 1مقاله رایگان- )

50,000 ریال – خرید

q43-14-پرسشنامه اضطراب مدرسه – گزارش معلم SAS-TR- (16عبارت – 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه 2مقاله رایگان- )

50,000 ریال – خرید

q43-15- مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS) علیپور و همکاران (1398)

(18عبارت – 8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه 4مقاله رایگان- )

50,000 ریال – خرید

q43-16- مقیاس ترس از کرونا (ویسی و همکاران ، 1399 ) (FDCS ) (5عبارت – 8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه 4مقاله رایگان- )
q43-17-مقیاس سندرم شناختی/توجهی (ولز، 2009) – (16 عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه 4 مقاله رایگان) –

50,000 ریال – خرید

q43-19- مقیاس اضطراب کودکان پیش دبستانی اسپنس(PAS؛ اسپنس، رپي، مک دونالد و اينگرام، 2001) -فرم والدین (34 عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه 3 مقاله رایگان)

50,000 ریال – خرید

olor=”green”] Q44-1تاکتیک های حل تعارض(جدید) استراوس و همکاران(۷۸ سوال – ۵ صفحه – دارای ، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q44-2تاکتیک های حل تعارض استراوس و همکاران( اصلاحیه پناغی و همکاران ) CTS2(52 سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q44-3- پرسشنامه حل تعارض (CRQ)ویکز و فیشر و اوری(۴۰ سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

30,000 ریال – خرید

Q44-4سبک های حل تعارض رحیم (ROCI-II )B(28 سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q44-5تاکتیک های حل تعارض استراوس(۱۹۷۹)(۱۵ سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه ۴مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

Q45مدیریت تعارض یزدان آبادی(۳۰سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q45-2 – پرسشنامه مدیریت تضاد سازمانی پوتنام و ویلسون(۳۰سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۲ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q45-3-مقیاس مدیریت تعارض پوتنام و ویلسون(۳۰سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه ۴مقاله رایگان )[

40,000 ریال – خرید

Q46نیاز های خانواده برای خانواده های ایرانی( نصیری و سامانی(۲۶ سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q47 -پرسشنامه مثلث شناختی ( CTI ) – (30 سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به هم راه یک مقاله رایگان )[

40,000 ریال – خرید

Q48سنجش خانواده ( FAD) (۶۰سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

q48-2- مقیاس سلامت خانواده اصلی( FOS ) هاوستات و همکاران (40 سوال – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به هم راه 6 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q48-3-پرسشنامه شرایط خانوادگی (22 سوال – 4 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به هم راه 1 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q49پرخاشگری پیش دبستانی واحدی(۴۳ سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q50-1پرخاشگری باس و پری (جدید)AQ(29سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

۵۰-۲پرخاشگری زاهدی فر و همکاران(۳۰ سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q50-3-مقیاس خودسنجی پرخاشگری آیزنک و گلینویلسون (۳۰ سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 4 صفحه – 1 مقاله رایگان پایه )

50,000 ریال – خرید

Q51شخصیتی مرزی جکسون و کلاریج( STB) اصلاحیه محمد زاده و همکاران(۲۰سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q52شخصیتی آیزنک(۹۰سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q52-2شخصیتی آیزنک اصلاحیه ایرانی(۵۷ سوال – ۱۱ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q52-3شخصیتی آیزنک نوجوانان(۸۰ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q53شخصیتی ۵ عاملی نئو(۶۰سوال – ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q53-2پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا (MMPI)( ۵۶۶ سوال – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۲ مقاله مربوطه رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q53-3پرسشنامه شخصیتی (GWPQ)گری – ویلسون ( ۱۲۰ سوال – ۱۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری)

40,000 ریال – خرید

q53-4 – پرسشنامه شخصیت خودشیفته(NPI-16) آمز ( ۱۶ عبارت – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۳ مقاله مرتبط- )

40,000 ریال – خرید

Q53-4-2-پرسشنامه شخصیت خودشیفته NPI-40) ) راسکین و تری (1988) – ( 40 عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 1 مقاله مرتبط- )

50,000 ریال – خرید

q53-5- پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای ” برن رویتر “( ۱۲۵عبارت – ۱۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- )

40,000 ریال – خرید

q53-6- پرسشنامه شخصیتی ۱۶ عاملی PDf کتل ( ۱۸۷عبارت – ۲۹ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-به همراه ۴ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

q53-7- پرسشنامه چند محوری بالینی میلون ۳ ( ۱۷۵عبارت – ۴۰ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-به همراه ۱ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

q53-8- پرسشنامه شخصیتی روان نژندی کوندو (KNPI) – ( 66عبارت – 16 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-به همراه 2 مقاله رایگان- )

60,000 ریال – خرید

q53-9- آزمون تیپ شخصیتی A و B بورتنر ( 25عبارت – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-به همراه 3 مقاله رایگان- )

50,000 ریال – خرید

q53-10- پرسشنامه توانمندی های منش(VIA-IS)یا ارزش های فعال در عمل سلیگمن و پترسون (2004) ( 24عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-به همراه 8 مقاله رایگان- )

50,000 ریال – خرید

Q53-11- پرسشنامه شخصیت جامعه پسند پنر ( 2002) – ( 30عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-به همراه 5 مقاله رایگان- )

50,000 ریال – خرید

Q54سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرین(۹۵ سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

q54-2- پرسشنامه رفتار کاریابی(۱۹سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۴ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

q54-3- پرسشنامه باورهای کاریابی(۱۳سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۴ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

q54-4- پرسشنامه خودکارآمدی کاریابی(۱۳سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۴ مقاله رایگان – ) [

40,000 ریال – خرید

Q55باورهای خودکارآمدی عمومی( GSE-10) شوارتز(۱۰ سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q56خودکارآمدی عمومی شرر(۱۷ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q57خودپنداره تحصیلی یی یسن چن(۱۵سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q57-2خودپنداره راجرز(۲۵سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q57-3- خود پنداره راج کمارا ساراسوات(۲۸ سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q57-4- آزمون مفهوم خویشتن بک (۲۶ سوال – ۱۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q57-5- پرسشنامه خود پنداره کودکان دکتر اس. بی. آهلووالیا (CSCS ) – (80سوال – 11صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 5 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

q57-6- پرسشنامه خودپنداره دانش آموزان (فضلی،1372)(28سوال – 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 2 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

q57-7- مقیاس خود پنداره کودکان : (cscs)- – (80سوال – 9صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 2 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q58خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان اون و فرامن(۳۲ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q58-2 – پرسشنامه خودکارآمدی مالتیپل اسکلروزیس MSSS (۱۱سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با ۶ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

Q58-3 – پرسشنامه باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان ( MTEBI ) (21 سوال – 3 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با 1 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q58-4-مقیاس خودکارآمدی والدگری دومکا (PSAM)- (10 سوال – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با 4 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q58-5- پرسشنامه ی والدگری آلاباما (45سوال – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 1 مقاله پایه ای )

50,000 ریال – خرید

Q59وسواس فکری عملی پادوا(39سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q59-2وسواس فکری – عملی هاجسون و راسمن(۳۰سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q59-3وسواس فکری عملی ییل براون(۱۰ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

q59-4- پرسشنامه افکار وسواسی- (۴۴- OBQ) – (۴۴سوال – ۱۱صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۳ مقاله رایگان – )[

40,000 ریال – خرید

Q59-5- پرسشنامه ي وسواسي جبري ونكوور ( توردارسون و همكاران 2004) ( VOCI)- ( 55سوال – ۱۱صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 4 مقاله رایگان – )

50,000 ریال – خرید

Q60شخصیت وسواس فکری-عملی گیب و همکارانش(۲۲ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q60-2 – پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی(OCI-R) فوا و همکاران(۱۸سوال – ۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۵ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

q60-3-پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس ( TCQ )-

40,000 ریال – خرید

Q61مقیاس وسواس مرگ- عبدالخالق (DOS) (۱۵سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q61-2پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر (۱۹۷۰)( ۱۵ سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – دارای ۹ مقاله رایگان ) قیمت

30,000 ریال – خرید

Q62چک لیست توانایی های فردی (CIS) ورکولن و همکاران (۱۹۹۹)(۲۰ سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q62-2چک لیست توانایی فردیتغییر یافته حسین زاده و همکاران(۱۸ سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q62-3-ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺪا ﺷﺪن- ﻓﺮدﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ(39 عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -یک مقاله پایه )

50,000 ریال – خرید

Q63 – مقیاس نشخوار ذهنی- تامل (۲۴ سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه ۲ مقاله رایکان – )

40,000 ریال – خرید

Q64 – پرسشنامه ۵ عاملی ذهن آگاهی FFMQ بائر و همکاران ۲۰۰۶ (۳۹ سوال – ۹ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه ۷مقاله رایکان – )

40,000 ریال – خرید

Q64-2 -پرسشنامه مهارتهای هشیاری (ذهن آگاهی) فراگیر کنتاکی KIMS -(۳۹ سوال – ۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه ۷مقاله رایکان – )

40,000 ریال – خرید

Q64-3- پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ) FMI-SFفرم کوتاه( والاچ و همکاران(2006) – (14 عبارت – ۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه 12مقاله رایگان – )

50,000 ریال – خرید

q64-4- پرسشنامه سنجش مهارت های ذهنی امست ۳ (OMSAT-3)(48 عبارت – 8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه 2مقاله رایگان – )

50,000 ریال – خرید

Q65عاطفه خود آگاهی تانجنی و همکاران(۱۶ سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q65-2مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (PANAS)(۲۰ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۸ مقاله رایگان- )

20,000 ریال – خرید

Q65-3- پرسشنامه خود کنترلی تانجی  و همکاران (دو فرم 13 و 36 عبارتی )(2 فرم 13 و 36 عبارتی – 11 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 6 مقاله رایگان- )

50,000 ریال – خرید

q65-4- پرسشنامه استاندارد خود توسعه ای پرالت (2008)(6عبارت – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 مقاله رایگان- )

50,000 ریال – خرید

q65-5- پرسش‌نامه خود انضباطی (بر اساس نظریه هافمن و کاستل) – (50عبارت – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 مقاله رایگان- )

50,000 ریال – خرید

Q66جو ایمنی زیدی و همکاران ۳۷ سوالی(۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q67جو ایمنی زیدی و همکاران ۲۰ سوالی(۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q67-2جو ایمنی نوردیک(۵۰سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q67-3پرسشنامه جو توانمندسازی اسکات و ژافه(۳۸سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با ۱ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

q67-4- پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا (۱۵سوال – ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با ۴ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q68عوامل حفاظت کننده فردی سپرینگر IFPIاصلاحیه ایرانی(۶۱سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q69مشاهده حرکتی کودکان(۱۸ سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q69-2- مقیاس تمایل کودکان به کنترل ( گویرا ، کراوشا و هاوسمن ، 1993)- (16 سوال -4 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله پایه رایگان )-

50,000 ریال – خرید

Q70مهارت های اجتماعی ماتسون(۵۶سوال – ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q71مهارت های اجتماعی نوجوانان ایندربیتزن و فوستر(۳۹ سوال — ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۷مقاله رایگان- )

30,000 ریال – خرید

Q72مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا(۳۴ سوال – ۱۱ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

50,000 ریال – خرید

Q72-2پرسشنامه (CTDA)گرایش به تفکرانتقادی ریتکس(۳۴ سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۲ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q72-3-پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر(۴۰ سوال -۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q72-4- پرسشنامه تفکر سازنده CTI اپشتین و مایر ( 1989 ) (30 سوال -8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 5 مقاله رایگان – )

50,000 ریال – خرید

Q73مهارتهای ارتباطی بین فردی(۱۹سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

q73-2- پرسشنامه شناسایی ارتباطات سوسمان و کریونوس(۴۵سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه ۴ مقاله – )

40,000 ریال – خرید

Q73-3-پرسشنامه مهارت های ارتباطی کوئین دام (CSTR)-(34سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه ۳ مقاله – )

40,000 ریال – خرید

Q73-4- پرسشنامه مهارتهای ارتباطی جرابک (۲۰۰۴)- (۳۴سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه ۴ مقاله )

40,000 ریال – خرید

Q73-5- – پرسشنامه مهارتهای ارتباطی جرابک (۲۰۰۴)- (۱۸سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه۶ مقاله )

40,000 ریال – خرید

– Q73-6پرسشنامه مهارتهای ارتباطی جرابک (۲۰۰۴)- (۲۰سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه۴ مقاله )[

40,000 ریال – خرید

q73-7-پرسشنامه مهارت های ارتباطی (وکیلی و همکاران ) (30سوال – ۴6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه1 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q74پرسشنامۀ مهارت های اجتماعی کودکان (فرم معلمان) گرشام و الیوت(۴۸سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۶ مقاله و سایر فرم های مقیاس به زبان اصلی – )

40,000 ریال – خرید

Q75همدردی با بیمار _JSPE-HP حجت و همکارن(۲۰ سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

q75-2- مقیاس درد مزمن ون کورف و همکاران (7 سوال – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 2 مقاله پایه )

50,000 ریال – خرید

Q76کیفیت زندگی در مدرسه اندرسون و بروک(۳۹سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q77کیفیت زندگی ۳۶- SF36 سوال – ۱۱ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۲ مقاله رایگان –

40,000 ریال – خرید

q77-2- پرسشنامه کیفیت زندگی زنان یائسه (هیلدیچ و همکاران)- (۲۶عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -9 مقاله پایه رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q78کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت(۲۶ سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

q78-1-پرسشنامه شیوه زندگی لوگان و همکاران(۴۳ سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۳ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

Q78-2- پرسشنامه مهارت های زندگی ( فرم کوتاه )- (۴۳ سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۳ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

-Q78-3- پرسشنامه سر زندگی ودسی ( ۱۹۹۷ )- (۸ سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۳ مقاله رایگان )[

40,000 ریال – خرید

Q78-4-پرسشنامه مهارتهای زندگی محمدخانی و همکاران (۱۳۸۵)- (۱۴۴سوال – ۹ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۲ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

q78-5- پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر(LSQ)- (54 سوال – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 5 مقاله رایگان )-

50,000 ریال – خرید

Q78-6-مقیاس سنجش سواد سلامت جمعیت شهری ( منتظری و همکاران ،1393) – (33 سوال – 14 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q78-6- مقیاس سنجش سواد سلامت جمعیت شهری ( منتظری و همکاران ،1393)- (33عبارت – 14 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 3 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

q78-7- پرسشنامه سبک زندگی ((LSQ (لعلی و همکاران، 1391)- (66 سوال – 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 1 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q79- امید به زندگی(۳۳ سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q80ناامیدی کودکان کازدین(۱۷سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q81جهت گیری زندگی شییر(۱۰سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q81-2- پرسشنامه  های خوش بینی   ( LOT- R) (اسچیر و همکاران، 1994)- (۱۰سوال – 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 4 مقاله رایگان)

50,000 ریال – خرید

Q82اختلال تنیدگی پس از ضربه ( می سی سی پی) (۳۹ سوال – ۱۱ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – ۵۵۰۰)

55,000 ریال – خرید

Q83چک لیست نشانگان اختلالات روانی SCL-90-R(90 سوال – ۱۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

HSCL –Q83-2فهرست نشانه ای هاپکینز( ۵۸سوال – به همراه ۱مقاله رایگان- ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q84غربالگری اختلال افسردگی گلدبرگ(۱۸ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q85-1ارزیابی شدت اختلال مانیا(۲۰سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q86-1تشخیص کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه (کانرز) والدین ۲۶ سوالی – – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-

50,000 ریال – خرید

Q86-2تشخیص کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه (کانرز) والدین۴۸ سوالی – – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-

50,000 ریال – خرید

Q86-3تشخیص کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه (کانرز) فرم معم ۳۹ سوالی -( دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- )

40,000 ریال – خرید

q86-4- سیاهه ¬ی رفتاری کودک (CBCL) آخنباخ – نسخه والدین (۱۱۳ عبارتی – ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۸ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

q86-5- پرسشنامه رفتاری کودکان آخنباخ فرم گزارش معلم(TRF) 11 الی ۱۸ ساله (۱۱۳ عبارتی – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۸ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

q86-6- سیاهه ¬ی رفتاری خود سنجی ( YSR)نوجوان (۱۱۲ عبارتی – ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۸ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q86-7- پرسشنامه ارزیابی رفتاری راتر کودکان ( فرم  معلمان – 30 عبارتی ) (مایکل راتر 1967) (30 عبارت – ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 5 مقاله رایگان – )

50,000 ریال – خرید

Q87باورهای غیر منطقی (جونز) (۱۰۰ سوال – ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۴ مقاله رایگان )-

40,000 ریال – خرید

q87-2-آزمون باورهای غیرمنطقی اهواز (۴IBT-A)-(40 سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۶مقاله رایگان )-

40,000 ریال – خرید

Q88آزمون تصویر تن (فیشر)

50,000 ریال – خرید

Q88-2پرسشنامه ی تصور از خود بک( ۲۵سوال – به همراه ۴ مقاله رایگان- ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q88-3 – پرسشنامه چند بعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود – کش و همکاران ( ۶۹عبارت – به همراه ۱۶ مقاله رایگان- ۱۰صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q88-4 – پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن ( ۳۱عبارت – به همراه ۲ مقاله رایگان- ۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q88-5- مقیاس آمادگی بدنی ادراک شده (PPFS ) آبادی (۱۹۸۸) – ( ۱۲عبارت – به همراه ۲ مقاله رایگان- ۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q88-6-پرسشنامه ترس از تصویر بدن لیتلتون (BICI )- ( 19 عبارت – به همراه 3 مقاله رایگان- 4صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q88-7- پرسشنامه روابط چند بعدی بدن 69 عبارتی- (MBSRQ) ( 69 عبارت – به همراه 5 مقاله رایگان- 10 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q88-8- پرسشنامه روابط چند بعدی بدن 46 عبارتی- (MBSRQ) ( 46 عبارت – به همراه 5 مقاله رایگان- 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q88-9- پرسشنامه خودتوصيف‌ گري بدني (مارش 1996)( 47عبارت – به همراه 3 مقاله رایگان- 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q88-10- پرسشنامه خودتوصيف‌ گري بدني (مارش 1996)  اصلاحیه بهرام و همکاران (1391)( 36عبارت – به همراه 4 مقاله رایگان- 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q88-11-پرسشنامه خودتوصيف‌ گري بدني (مارش 1996)  اصلاحیه عبدالملکی و همکاران (1389)( 56عبارت – به همراه 5 مقاله رایگان- 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q89استرس شغلی بیمارستانی(۳۵ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -3 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q89-2 -پرسشنامه استرس شغلی پارکر و دکوتیس ( ۱۲عبارت – به همراه ۱۶ مقاله رایگان- ۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

۸۹-۳- مقیاس تنش درک شده PSS-4 کوهن و همکاران (۱۹۹۸) ( ۴عبارت – به همراه۴ مقاله رایگان- ۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

۸۹-۴- مقیاس تنش درک شده PSS-10 کوهن و همکاران (۱۹۹۸) ( ۱۰عبارت – به همراه۴ مقاله رایگان- ۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

۸۹-۵- مقیاس تنش درک شده PSS-14 کوهن و همکاران (۱۹۹۸) ( 14 عبارت – به همراه۴ مقاله رایگان- ۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

۸۹-6- مقیاس استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان (مقیاس استرس کودرون ) ( 32عبارت – به همراه9 مقاله رایگان- 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

۸۹-7- Q- پرسشنامه استرس شغلی اسیپو ( فرم بلند ) OSI- R نسخه تجدید نظر شده ( 140 عبارت – 33 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

70,000 ریال – خرید

q89-8- مقیاس فشارزاهای شغلی واحد صنعتی (IUJSI ) صفارزاده و شکر کن (1377) – (34سوال – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 1 مقاله پایه رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q90شرایط پراسترس اندلر(۴۸سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

q90-2- آزمون رویدادهای استرس زای زندگی CIEI پیکل و همکاران(۱۹۷۱) اصلاحیه مهاجرانی (۶۹سوال – ۱۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۰ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

Q91دشواریهای تنظیم هیجانی(۳۶سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q92مقیاس سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری (کارور و وایت)(۲۴سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q93قضاوت اخلاق(۵۰سوال – ۱۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q94- مقیاس همدلی عاطفی مهرابیـان و اپسـتین(۳۳سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۵ مقاله رایگان )[

40,000 ریال – خرید

Q95میزان همدلی در کودکان خردسال(۱۱ سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q96-مقیاس معنا در زندگی استگر و همکاران (MLQ) (2006)-(10سوال – ۱۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q97سلامت عمومی گلدبرگ(۲۸سوال – ۱۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q98سلامت عمومی گلدبرگ (فرم کوتاه) (۱۲سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q98-2- آزمون شخصیتی SCLR90 سلامت عمومی(۹۰سوال – ۱۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید
Q98-2-2- پرسشنامه سلامت روانی25 سوالی (scl 25) یا پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی SCL-25 فرم کوتاه شده SCL-90))
50,000 ریال – خرید

q98-3- پرسشنامه غربالگری سلامت روان 42 – DASS لاویبوند و لاویبوند (1995)- (42 عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 2 مقاله پایه ای رایگان )

60,000 ریال – خرید

Q99تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی دزوریلا(۲۵سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – ) [

50,000 ریال – خرید

Q99-2- پرسشنامه حل مسئله پارکر (20سوال – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 3 مقاله پایه رایگان )

50,000 ریال – خرید

به علت اینکه لیست پرسشنامه ها زیاد است ، آن ها را در برگه های مختلف قرار داده ایم تا کنون سه برگه از آن ها تکمیل شده است، این برگه سوم لیست پرسشنامه هاست، برای مشاهده برگه های دیگر روی لینک آن ها در زیر کلیک کنید.

رفتن به برگه 1 پرسشنامه های استاندارد

رفتن به برگه 2 پرسشنامه های استاندارد

رفتن به برگه 3 پرسشنامه های استاندارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.