قدرت کلمات

ما روزانه با بسیاری از افراد تعامل می کنیم. می خندیم، بحث می کنیم، به اشتراک می گذاریم، انتقاد می کنیم و استدلال می کنیم. کلمات  ابزار و اساسی برای گفتار ما هستند. بهتر است که قبل از بیان کلمات، فکر کنیم که چه می گوییم.