فیلم آموزش رایگان نرم افزار تجزیه و تحلیل آماری Spss

آموزش رایگان نرم افزار تجزیه و تحلیل آماری Spss از دکتریحیی علی بابابی  استاد دانشگاه تهران

اس پی اس اس نام یک خانواده نرم افزار رایانه ای است که برای تحلیل های آماری به کار می رود. «اس پی اس اس» از جملهٔ نرم افزارهایی است که برای تحلیل های آماری در علوم اجتماعی، به صورت بسیار گسترده ای استفاده می شود. افزون بر تحلیل های آماری، مدیریت داده ها و مستندسازی داده ها نیز از ویژگی های نرم افزار هستند.

آموزش نرم افزار SPSS – بخش اول- قطعه اول (جدول یک بعدی(

آموزش نرم افزار SPSS – بخش اول- قطعه دوم (جدول یک بعدی(

آموزش نرم افزار SPSS – بخش دوم- قطعه اول (کدگذاری مجدد و کامپیوت(

آموزش نرم افزار SPSS – بخش دوم- قطعه دوم(کدگذاری مجدد و کامپیوت(

آموزش نرم افزار SPSS – بخش سوم- قطعه اول(جدول دو بعدی(

آموزش نرم افزار SPSS – بخش سوم- قطعه دوم(جدول دو بعدی(

آموزش نرم افزار SPSS – بخش سوم- قطعه سوم(جدول دو بعدی(

آموزش نرم افزار SPSS – بخش سوم- قطعه چهارم(جدول دو بعدی(

آموزش نرم افزار SPSS – بخش سوم- قطعه پنجم(جدول دو بعدی با متغیر کنترل جدول سه بعدی(

آموزش نرم افزار SPSS – بخش چهارم- قطعه اول(آزمون تی(

آموزش نرم افزار SPSS – بخش چهارم- قطعه دوم(آزمون تی(

آموزش نرم افزار SPSS – بخش پنجم- قطعه اول(آزمون اف(

آموزش نرم افزار SPSS – بخش پنجم- قطعه دوم(آزمون اف(

آموزش نرم افزار SPSS – بخش ششم (آزمون یو مان ویتنی(

آموزش نرم افزار SPSS – بخش هفتم (آزمون اچ کروسکال والیس(

آموزش نرم افزار SPSS – بخش هشتم – قطعه اول (آر پیرسون(

آموزش نرم افزار SPSS – بخش هشتم – قسمت دوم (آر پیرسون(   بخش پایانی

 

برای دنبال کردن ما در تلگرام  و دریافت مطالب جدید روی لینک زیر کلیک فرمائید.

تلگرام Rava20