به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

عوامل موثر بر حجم نمونه

0

عوامل موثر بر حجم نمونه

 سطح معناداری : هرچه سطح معناداری  احتمال ارتکاب خطای نوع اول  بیشتر باشد، به حجم نمونه بیشتری نیاز داریم.
 تعداد متغیرهای مورد بررسی : با افزایش تعداد متغیرهای مورد بررسی، حجم نمونه نیز افزایش می یابد.
 سطح سنجش متغیرهای مورد بررسی : هرچه سطح سنجش متغیرها پایین تر باشد به حجم نمونه بیشتری احتیاج داریم.
 نحوه کنترل متغیر های ناخواسته : هرچه متغیرهای ناخواسته در تحقیق بیشتر باشد، نیاز به حجم نمونه بیشتری است تا مقدار خطا به حداقل برسد.
 واریانس داده ها  میزان پراکندگی داده ها  : هرچه واریانس داده ها بیشتر باشد، حجم نمونه افزایش می یابد. از طرفی، هرچه جامعه آماری مورد تحقیق از نظر صفت مورد بررسی متجانس تر باشد، نیاز به حجم نمونه کمتری است.
 حجم جامعه آماری : به طور معمول با افزایش حجم جامعه آماری، حجم نمونه آماری نیز افزایش می یابد.
 خطای نمونه گیری  خطای معیار : با افزایش حجم نمونه، خطای نمونه گیری که می تواند ناشی از اختلاف میان آزمودنی ها یا اشتباه نمونه گیری باشد، کاهش می یابد. از طرفی دیگر هرچه افراد نمونه ناهمگون تر باشند، خطای نمونه گیری هم بیشتر می شود.

 جهت تعیین دقیق  حجم نمونه  با  نرم آماریIBM SPSS Sample power یادریافت آموزش کاربردی این نرم افزار با ما تماس بگیرید.   تماس با ما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.