ضریب تاثیر یا درجه تاثیر یا Impact factor چیست؟

ضریب تاثیر یا درجه تاثیر یا Impact factor چیست؟

این عامل همه ساله توسط ISI برمبناي ارجاعات به هر یک از مجلات علمی آن محاسبه می شود و نتیجه در گزارشات ارجاع مجله یا Journal Citation Reports یا به اختصارJCR منتشر می شود. این ضریب، نه براي مقاله یا نویسنده، بلکه براي مجله محاسبه می شود. محاسبه ، برمبناي یک دوره سه ساله صورت می گیرد. فرضا اگر در سال 94 جمعا 40 ارجاع به یک مجله صورت گرفته باشد و در آن مجله در سال 92 تعداد  26 مقاله و در سال 93 تعداد 24 مقاله چاپ شده باشد، ضریب ارجاع آن مجله، از تقسیم 40 بر 50 به دست می آید که  8/0 است. یعنی به طور متوسط، هر مقاله آن نشریه8/0 مرتبه مورد استناد مقالات دیگر قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *