به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

صد نکته در پایان نامه نویسی: تدوين و نگارش پروپوزال

0

تدويــن و نــگارش پروپوزال (طرح اولیة پژوهش) گام بعدي در فرايند تدوين پاياننامه اســت. در اين طرح اولیه كه معمولا بین  10تا 15صفحه اســت، دانشــجو بايد با كمک استاد راهنما به مسئلة اصلي پژوهش، پرسش هايي كه دارد، گاه فرضیه هاي اولیه، روشي تحقیقي كه قرار است مورداستفاده قرارگیرد و موارد مشابه اشاره كند. اين طرح اولیه درواقع نشان دهندۀ مسیري است كه دانشجو مي خواهد در پژوهش خود طي كند، و پیش بیني نتايجي اســت كه در پايان از اين پژوهش به دســت خواهد آورد. طرح پژوهش بايد منســجم، دقیق و مبتني بر اصولي كه در هر دانشگاه براي آن پیش بیني شده است، نوشته شود. به رغم تمام تفاوت هايي كه ممکن است اين شیوه نامه ها در جزئیات داشــته باشــند، در كلیات آن ها نوعي توافق عام ديده مي شود. به طوري كه دانشــجو بايد در طرح اولیة خود دلايل كافي بر اهمیت موضوع مورد مطالعه و ســودمندي نتايج آن ارائه كند. علاوه بر اين بايد به ســابقة موضوع و پژوهش هاي مرتبط نیز اشاره شود. مهمترين پرسش ها كه بايد در اين مرحله پاسخ داده شوند، در جدول شمارۀ   زیر آمده است .

جدول نکات مربوط به تدوين و نگارش پروپوزال (طرح پژوهش)

كليدتوضيحات
شناسايي مسئلة اصلي پژوهشآيا ميتوانید محور و مسئلة اصلي پژوهش را بهروشني تبیین كنید؟
تدوين هدفهاي اصلي پژوهشآيا ميتوانید هدفهاي اصلي و ثانوية پژوهش و رابطة بین آنها را نشان دهید؟
اثبات اصالت موضوع پژوهشآيا ميتوانید اصالت و ارزش موضوع را با اطمینان ثابت كنید؟
تدوين برنامة زمان بندي شدهآيا برنامة زمانبنديشده و دقیقي براي اجراي پژوهش تدوين كردهايد؟
تدوين پرسشها و فرضیه هاآيا پرسشهاي پژوهش و فرضیه هاي احتمالي را بهروشني تدوين كردهايد؟
معرفي متغیرهاي احتماليآيا متغیرهاي اصلي موردبررسي در اين پژوهش مشخص شده است؟
انتخاب بهترين روش تحقیقآيا روش مناسبي براي گردآوري و تحلیل داده ها يافته ايد؟
انتخاب رويکرد پژوهشآيا رويکرد شما در اين پژوهش استقرايي، قیاسي يا تركیبي از آن هاست؟
تدوين تعاريف عملیاتيآيا تعاريف نظري و عملیاتي واژههاي بکاررفته در تحقیق را بهروشني ارائه كرده ايد؟
شناسايي وجوه ممتاز پژوهشآيا وجه متمايزكننده اي با ساير آثار در كار شما وجود دارد كه قابل ذكر باشد؟

منبع:
منصوريان،يزدان .(1389). صد نکته در پایان نامه نویسي. اطلاعات ارتباطات و دانش شناسی . تیر 1389. صص 78 تا 93 .

Leave A Reply

Your email address will not be published.