به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

صد نکته در پایان نامه نویسی: ارائة يافته ها و تفسير نتايج

0

بهترين مجموعة داده هاي گردآوري شــده اگر به دقت تحلیل نشوند و نتايج اين تحلیل به روشــني و با ذكر جزئیات كافي به خواننده ارائه نشود، عملا فرايند دشــوار گردآوري و تحلیل بي نتیجه مانده است. از ايــن رو دانشــجويان بايد يافته ها و آموخته هاي خــود را از فرايند

گردآوري و تحلیل داده ها به روشــني و با دقــت كافي در پايان نامه منعکــس ســازند. اين انعــکاس بايد به نحوي باشــد كــه خوانندە پاياننامــه بتوانــد تصويري از آنچه دانشــجو طــی اجراي پژوهش موفق به كشــف آن شده است، در ذهن خود ترسیم كند. يافته هاي

ارائه شــده در پايان نامه بايد مستند و به طور كامل متکي بر داده هاي گردآوري شده در همان پژوهش باشد. چنانچه قرار است مقايسه اي نیز میان يافته هاي پژوهش با آثار قبلي صورت پذيرد، اين مقايســه فقط بايد با آثاري صورت گیرد، كه قبلا در فصل مربوط به «پیشینة پژوهش» به آن ها اشاره شده اســت. مهم ترين پرسش هايي كه بايد در اين مرحله به آنها پاسخ داده شود، در جدول  زیر آمده است.

كليدتوضيحات
تطابق يافته ها با پرسش هاي اولیهآيا يافته هاي پژوهش پاسخگوي پرسشه اي اولیه است؟
گذر از مرز توصیف سطحيآيا در ارائة يافته ها ازسطح توصیف به مرحلة تحلیل رسیده ايد؟
بازنگري اهداف اولیهآيا يافته هاي پژوهش هدف اولیة شما را به خوبي محقق ساخته است؟
كاربردپذيري يافته هانتايج حاصل از پژوهش چگونه مي تواند در عرصة نظر و عمل مفید باشد؟
شناسايي بارزترين يافته هاآيا مي توانید مهمترين و جالب توجه ترين بخش يافته ها را مشخص سازيد؟
توجه به خوانندهآيا خوانندۀ پايان نامه مي تواند به راحتي نتیجة اصلي تحقیق شما را ببیند؟
استفاده از ابزارهاي ترسیميآيا در ارائة يافته ها به تناسب نیاز خواننده از ابزارهاي ترسیمي استفاده شده است؟
تکیه بر تحلیل پژوهشگرآيا سهم شما در تحلیل و تفسیر نتايج به اندازۀ كافي پررنگ و برجسته است؟
مقايسة يافته ها با پیشینهآيا يافته هاي خود را با نتايج آثار معرفيشده در بخش پیشینة پژوهش مقايسه
كرده ايد؟
پیشنهاد استمرار پژوهشآيا پیشنهادهايي كاربردي براي پژوهشهاي بعدي مطرح ساخته ايد؟

منبع:
منصوريان،يزدان .(1389). صد نکته در پایان نامه نویسي. اطلاعات ارتباطات و دانش شناسی . تیر 1389. صص 78 تا 93 .

Leave A Reply

Your email address will not be published.