به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

صد نکته در پایان نامه نویسی: اخلاق پژوهش

0

نگارش پايان نامه به عنوان نخســتین كار پژوهشــي جدي دانشــجويان فرصت خوبي براي تمرين اخلاق پژوهش اســت. منظور از اخلاق پژوهش رعايت تمام نکات اخلاقي در حفظ حريم و حقوق افرادي است كه به نحوي با پژوهش ما مرتبط هستند. مثلا حقوق مؤلفاني كه آثارشان را مطالعه كرده ايم، با استناد به آن آثار رعايت شود. درضمن اطلاعات شخصي و محرمانة كساني كه به پرسشنامة تحقیق ما پاسخ گفته اند بايد محفوظ و مخفي بماند. همچنین، صداقت در بیان يافته هاي پژوهش به همان شــکل كه هســتند، حتي اگر با پیشفرض ها و فرضیه هاي ما هم خواني ندارند، جزء مصاديق اخلاق پژوهش است پژوهشــگر بايد در گزارش تحقیق خود صادق، امین، منصف، و بي طرف باشــد. ســوگیري در پژوهش به هر شکل و در هر مرحله كه اتفاق افتد تنها پژوهشــگر را از درك واقعیت ها بازمي دارد. مهم ترين پرســش هايي كه بايد در اين مرحله به آنها پاسخ داده شود، در جدول زیز آمده است.

جدول نکات مربوط به اخلاق پژوهش

كليدتوضيحات
امانتداري در استفاده از منابعآيا در استفاده از منابع و آثار ديگران ك املا امانتدار بوده ايد؟
دقت در استناددهيآيا در استناد به منابعي كه استفاده كرده ايد دقت كافي داشتها يد؟
قدرداني از ديگرانآيا به نقش همة كساني كه به شما كمک كردها ند اذعان كرده ايد؟
رعايت ارزش هاي اخلاقيآيا در گردآوري داده ها اصول اخلاقي را مبناي كار قراردادها يد؟
انتقاد منصفانهآيا در انتقاد از آثار ديگران ك املا منصف و بيطرف بوده ايد؟
صداقت در گزارش نتايجآيا در گزارش تمام يافته هاي پژوهش ك املا صادق و دقیق بوده ايد؟
عدم سوگیري در تحلیل داده هاآيا در گردآوري و تحلیل داده ها سوگیري نداشته ايد؟
عدم پیشداوري در تحقیقّ آيا نگران رد پیشفرض هاي خود نبوده ايد و فقط به داده ها توجه داشته ايد؟
رعايت حريم خصوصي افرادآيا اطلاعات محرمانة نمونه موردآزمايش را ك املا محرمانه نگهداشته ايد؟
احترام به جامعة پژوهشآيا مطمئن هستید پژوهش شما به آزردگي و رنجش جامعة پژوهش منجر نشده است؟

منبع:
منصوريان،يزدان .(1389). صد نکته در پایان نامه نویسي. اطلاعات ارتباطات و دانش شناسی . تیر 1389. صص 78 تا 93 .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.