تحلیل داده های آماری

شیوه آدرس دهی و معرفی نویسندگان مقاله 

شیوه آدرس دهی و معرفی نویسندگان مقاله 

شیوه آدرس دهی و معرفی نویسندگان مقاله 

ساعد نیوز: رعایت نکردن شیوه آدرس دهی مقاله ها، باعث کاهش رتبه دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه های رتبه بندی علمی در سطح علمی و بین المللی می شود. 

همه نویسندگان مقاله بایستی معرفی خود را مطابق با بخشنامه شماره 81248/70 مورخ 1393/9/1 که به آدرس دهی مقالات مستخرج از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکترای تخصصی و شیوه نامه تشویق مقالات علمی دانشگاه آزاد اسلامی پرداخته است، انجام دهند. در صورت عدم رعایت موارد مربوطه، مقاله ها برای دفاع از پایان نامه، رساله دکترای تخصصی و یا دریافت جایزه پذیرفته نخواهند شد.

شیوه آدرس دهی و معرفی نویسندگان مقاله

استادان محترم لطفا در معرفی خود از ذکر عنوان دکتر خودداری و صرفاً به شکل ذیل (به عنوان مثال برای گروه مهندس ی کامپیوتر) خود را معرفی نمایند:

-مقالات انگلیسی

Department of Computer Engineering, UAE Branch, Islamic Azad University, Dubai, United Arab Emirates

-مقالات فارسی

 • گروه مهندسی کام یوتر، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی
 • اگر مقاله برگرفته شده از پایان نامه یا رساله دانشجو بوده باشد بایستی نام دانشجو به عنوان نفر اول و نام استادان راهنما و مشاور به عنوان نویسندگان بعدی مقاله ذکر شود.
 • تأکید می شود نویسنده مسئول (Corresponding Author) در مقالات بایستی استاد راهنما معرفی شده و با علامت هایی مانند * یا کشیدن زیر خط مشخص شود.
 • دانشجویان توجه داشته باشند که مقالات مستخرج از رساله در صورتی مورد قبول واقع خواهند شد که در فاصله زمانی تصویب پروپوزال تا فارغ التحصیل شدن مورد پذیرش مجلات به منظور چاپ قرار گرفته باشند.

مثال: مقالات فارسی:

سارا حقیقی1، محمد شجاعی2*، آرش احمدآباد3

دانشجوی دکتری تخصصی ،گروه مهندسی کام یوتر، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی s_haghighi@hotmail.com

استاد ،گروه مهندسی کام یوتر، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران m.shojaei@hotmail.com

استادیار ،گروه مهندسی برق، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی a.ahmadabad@iau.ae

مقالات انگلیسی:

Ali Rostami 1, Elham Ansari 2, Hamed Raha 3

Ph.D. Student, Department of Management, UAE Branch, Islamic Azad University, Dubai, United Arab Emirates
alirostami@yahoo.com

Assistant Professor, Department of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
elham.ansari59@gmail.com

Professor, Department of Social Science, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
h.raha2553@gmail.com

موارد قابل توجه در زمینه نحوه ارائه مقاله در مجله ها مطابق بخشنامه شماره 22598/70 :

بر اساس بند 12 مصوبات جلسه شماره 115 ” هیات رئیس دانشگاه آزاد اسلامی” به تاریخ 1394/2/23 و صورتجلسه “شورای راهبردی پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی” به تاریخ 1394/8/2، مقالاتی که در مجله های نامعتبر یا آدرس های جعلی چاپ می شوند و در بالا بردن آمار تولید علم دانشگاه در نمایه های معتبر بین المللی نقشی ندارند، شامل تشویق نمی شوند و برای ترفیع، هرگونه تبدیل وضعیت، گرفتن نمره پایان نامه یا رساله مورد تایید نیستند.

منظور از مجله های نامعتبر مجله های زیر است:

 • مجله هایی که در فهرست نشریات نامعتبر وزارتین علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند.
 • مجله هایی که در فهرست ISI بدون ضریب تأثیر (IF) و پایگاه Scopus و دیگر پایگاه های معتبر نمایه میشوند، اما فرآیند داوری و پذیرش مقاله در آنها بسیار کوتاه بوده و داوری و چاپ مقاله در آنها با دریافت هزینه انجام میگیرد.
 • مجله هایی که مقالات چاپ شده در آنها با زمینه فعالیت مجله همخوانی نداشته و دامنه وسیعی از تخصص ها را در برمیگیرد.
 • تأکید میشود برای اطمینان از معتبر بودن مجله ها برای ارسال و چاپ مقالات به آدرسهای زیر مراجعه و آخرین سیاهه نشریات معتبر، نامعتبر وجعلی را بررسی و از معتبر بودن مجله مورد نظر اطمینان حاصل نمایید.

http://www.rvp.iau.ir/sp •

http://rppc.msrt.ir •

http://www.iau.ae/articles •

برای اطمینان از ISI بودن یک مجله به آدرس http://www.rvp.iau.ir/sp مراجعه و جدیدترین نسخه های JRK (در حال حاضر 2016-JRK) را برای مجله مورد نظر جستجو نمایید.
یادآور می شود عدم رعایت موارد ذکر شده باعث تضییع حقوق نویسندگان محترم مقاله شده و حوزه پژوهش و فناوری از محاسبه هز گونه امتیاط پژوهشی و نمره معذور خواهد بود.

نکته: در صورتی که تعداد مقاله های مستخرج از پایان نامه بیش از یکی باشد، نباید مقالات همپوشانی داشته باشند.
دانشجویان محترم دوره دکتری تخصصی مطابق بخشنامه های شماره 352681/73 مورخ 1392/10/22 و 1856/70 مورخ 1396/1/26 بایستی برای دفاع از رساله به نحو زیر اقدام نمایند:

الف) دانشجویان دکترای تخصصی رشته های غیر علوم انسانی و غیر هنر باید برای دفاع از رساله دکتری تخصصی خود و پذیرش یا چاپ حداقل یک مقاله با نمایه بین المللی ISI را ارایه دهند.

ب) دانشجویان دکترای تخصصی علوم انسانی و هنر باید برای دفاع از رساله دکترای تخصصی خود پذیرش یا چاپ حداقل یک مقاله ISI یا علمی- پژوهشی مورد تایید وزارتین ارایه دهند.

ج) برای تسویه حساب تز، لازم است است افزون بر مقالات بند الف یا ب، پذیرش یا چاپ یک مقاله ISI یا علمی پژوهشی وزارتین یا بین المللی معتبر غیر ISI یا ISC (انتشار یافته در ایران) نیز ارایه دهند.

د) تمامی مقاله های قبل و بعد از دفاع بایستی مستخرج از پایان نامه یا رساله بوده و تاییدیه استادان راهنما، مشاور و گروه مربوطه را داشته باشد.

نکته مهم:

محابق بخشنامه شماره 1856/70 مور96/1/26 دانشجویان رشته های خاص علوم انسانی(مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی، حس ابداری،اقتصاد، مدیریت مالی و روانشناسی بالینی) برای دفاع از رساله دکتری تخصصی خود باید پذیرش یا چاپ یک مقاله در مجلات ایمپکت دار ISI یا علمی-پژوهشی مورد تایید وزارتین ارائه دهند. این دانشجویان در صورتی که با پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی مورد تایید وزارتین دفاع نکرده باشند، برای تسویه حساب باید پذیرش یا چاپ یک مقاله در مجلات معتبر دارای ضریب تاثیر (ISI) ارائه دهند و درصورتی که با پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات معتبر داری ضریب تاثیر ISI دفاع کرده باشند می توانند با پذیرش یا چاپ یک مقاله در هر یک از دو نوع مجلات مورد اشاره در بالا تسویه حساب کنند.
از استادان راهنما و مشاور محترم تقاضا میشود نسبت به توجیه کامل دانشجویان در نگارش مقاله تز را مبذول داشته و موارد تز را کنترل نمایند.

مدارک لازم جهت اخذ نمره مقاله رساله

 • گواهی پذیرش یا مقاله چاپ شده در این مجله ها
 • فرآیند داوری مقاله (برای مجلات خارجی)
 • تایید مقاله توسط استاد راهنما (فرم شماره 13) با درج جمله “این مقاله مستخرج از پایان نامه دانشجو است.”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *