شخصیت فروختنی نیست

نمک را نمک فروش میفروشد،  نان را نانوا ! اما شخصیت انسان را کسی نمیفروشد. بلکه شخصیت را هرکس برای خودش    می سازد و درست ساختنش با ارزش تر از همه چیز است ‌.ارزش دادن به شخصیت های عالی یعنی ارزش دادن به انسانیت …