شخصیت خود را بهر بشناسیم! (آزمون آن لاین منبع کنترل درونی – بیرونی )

آیا شما طرفدار شانس هستید یا نه؟

مطالعه­ ی شخصیت به منظور پیش­بینی رفتار یا شخصیت فرد در روان­شناسی، جایگاه ویژه­ ای دارد. تاریخ بشر شاهد تلاش­ های زیادی در جهت طبقه ­بندی افراد بوده و هست. انسان ­ها از دورترین ایام در پی شناخت خصوصیات رفتاری، اخلاقی و مذهبی افراد دیگر بود ه­اند و می­کوشیده ­اند در این باره اظهار نظر نمایند و جنبه­ هایی از این امر را مشخص سازند. در یک صد سال اخیر، روان­شناسان در این زمینه تلاش زیادی انجام داده ­اند و بر این اساس برای ارزیابی شخصیت، روش­ های مختلفی به وجود آمده است. یکی از جنبه­ های شخصیت انسان نوع اسنادهایی است که در هنگام مواجه شدن با رویدادها به کار می­برد. نظریه­ی اسناد که در روان­شناسی اجتماعی  مطرح است بر این فرض استوار است که انسان ­ها، موفقیت­ ها و شکست­ های زندگی خویش را یا به عوامل قابل کنترل نسبت می­ دهند و یا به عوامل غیر قابل کنترل. دسته­ ی اول کسانی هستند که دارای منبع کنترل درونی  هستند و دسته­ ی دوم کسانی هستند که دارای منبع کنترل بیرونی می­ باشند.

فرم کوتاه منبع کنترل درونی بیرونی راتر  شامل ۱۳ ماده گزینه – بایست[۱] . در اجرای این پرسشنامه از آزمودنیها خواسته می شود که در هر سؤال گزینه ای را که به نظر آن ها درست تر است ،انتخاب کنند. سیستم نمره گذاری آن بر اساس ۰ و۱ است. پاسخ مثبت به گزینه های درونی نمره یک و پاسخ مثبت به گزینه های بیرونی نمره صفر می گیرد (لازم به ذکر است اینکه کدام عبارت اول یا دوم مبیّن کنترل درونی و بیرونی است در گزینه های مختلف متفاوت است) . هرچه میزان درونی بودن فرد بیشتر باشد ، نمره  کم تری بدست می آورد و بالعکس هرچه نمره بیرونی بودن فرد بیشتر باشد نمره بیشتری به دست می آورد.

با کلیک بر روی نوشته زیر به صورت آن لاین می توانید میزان درونی بودن و برونی بودن شخصیت خود را به دست آورید.

محاسبه آن لاین منبع کنترل شما

[۱] Forced – Choice