سرنوشت را قدمهایی که برمی داریم رقم می زند نه کفش هایی که پوشیده ایم!