به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

روش تحقیق آمیخته

0

روش تحقیق آمیخته : رویکردی برتر برای مطالعات مدیریت
منبع : روش تحقیق آمیخته نوشته عباس بازرگان فصلنامه دانش مدیریت
کند و کاو برای شناسایی و حل مسایل مدیریت و انجام پژوهش جهت شناخت پدیده های سیستم های تولید کالا و خدمات بر پایه دیدگاه های فلسفی معرفت ‐ شناختی و انتخاب روش تحقیق انجام می شود. برای این منظور پژوهشگران، به طور ضمنی یا آشکار، یک دیدگاه فلسفی را مفروض داشته و مبتنی بر آن، نحوه گردآوری داده ها، تنظیم، تلخیص و چگونگی تحلیل شواهد را تعیین می کنند. از این رو، انتخاب روش تحقیق برای پی بردن به ناشناخته ها، بر پایه دیدگاه های فلسفی به عمل می آید. روش های تحقیق کمی مبتنی بر دیدگاه اصالت تحصلی است و روش های تحقیق کیفی بر سه دیدگاه دیگر استوار است.
از آنجا که روش های تحقیق کمی و کیفی به تنهایی نمی توانند پیچیدگی های مسایل و عناصر تشکیل دهنده نظام های تولید کالا و خدمات را بدون اریبی مورد مطالعه قرار دهند، ترکیب این روش ها مورد استفاده قرار گرفته و از آن تحت عنوان روش تحقیق آمیخته یاد شده است. در دهه گذشته استفاده از روش های تحقیق آمیخته گسترش یافته است. بر این اساس، در این مقاله، به سوال های زیر پاسخ داده شده است: (الف) تحقیق آمیخته چیست، ویژگی های آن کدامند و کاربرد آن چه می باشد؟ (ب) مراحل انجام یک طرح تحقیق با روش های تحقیق آمیخته کدامند
توسعه کمی و کیفی فعالیت های پژوهشی در جوامع دانش بنیان و توسعه یافته و در حال توسعه روندی دایمی و مستمر شده است و تنوع در روش های مختلف پژوهشی نیازمند رویکرد جدیدی از روش ها و مدل های تحقیقاتی می باشد. استفاده از روش های آمیخته و یکپارچه در جهت تسریع تحقق اهداف پژوهشی و ارایه تصویری کامل تر و درکی عمیق تر از پدیده های مورد مطالعه جنبشی نوین در عرصه پژوهش های علمی محسوب می شود که تامین این نیاز پژوهشی از الزامات اساسی پژوهشگران می ب
در این میان روش های تحقیق آمیخته به عنوان رویکردی از روش های کمی و کیفی موقعیتی را برای پژوهشگران به وجود آورده که بر اساس آن می توانند متدولوژی ها، طرح ها، مدل ها و روش های به کار گرفته شده در یک مطالعه پژوهشی واحد را در کنار هم قرار دهند. این مقاله با توجه به شکل گیری روش های آمیخته و بررسی پارادایم های پژوهشی مدل ها و طرح های روش شناسی، تحقیق آمیخته را به عنوان یک متدولوژی برای مطالعات بین رشته ای بررسی می کند و به توسعه روش ها و طرح های مختلف در مطالعات پژوهشی آمیخته و نحوه تلفیق داده های کمی می پردازد.
ارایه روشی برای استفاده از پژوهش آمیخته
این مقاله با روش پژوهش آمیخته به انجام رسیده است. در حقیقت با ترکیب که از «درجه امکان خاکستری» و روش کمی «مصاحبه گروه های کانونی» روش کیفی تکنیک های نوین تصمیم گیری و ارزیابی ریاضیاتی داده های مبهم و غیر قطعی است، روشی برای ارزیابی و رتبه بندی چشمانداز سازمان ها ارایه شده است. در پایان برای ارایه کاربردی از روش ارایه شده در این مقاله، چشمانداز سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با چهار سازمان رسانه ای مطرح دنیا ارزیابی و رتبه بندی شده است.
الگوریتم کلی روش تحقیق آمیخته
بخش کیفی : انجام مصاحبه های تخصصی با صاحب نظران با استفاده از مصاحبه ساخت یافته و نیم ساخت یافته
ثبت و ذخیره مصاحبه ها به صورت متن و تحلیل محتوا با نرم افزارهایی مانند نرم افزار Maxqda و استخراج شاخص های اولیه
بخش میانی : استفاده از تکنیک دلفی برای اطمینان از شاخص‌های استخراج شده و شناسایی شاخص‌های نهایی
بخش کمی : طراحی پرسشنامه های لازم برای گردآوری داده‌ها پیرامون شاخص‌های شناسایی شده
در تحقیقات دوره دکتری مدیریت که هدف شناسایی مدل است معمولا از روش ساختاری-تفسیری استفاده می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.