پرسشنامه استاندارد

خلاصه کتاب 7 عادت مردمان موثر (استفن کاوی، شان کاوی )

خلاصه کتاب 7 عادت مردمان موثر (استفن کاوی، شان کاوی )

• شما همان چیزی هستید که از روی عادت انجام می دهید، پس عادتهای بهره ورانه در خود ایجاد کنید. مطمئن باشید که میتوانید عادتها و زندگیتان را بهبود ببخشید.

• بر بهبود اخالق تمرکز کنید، نه بر بهبود شخصیت.

• با اصول درستی از جمله صداقت، کرامت، خوبی، خدمترسانی، صبر، پشتکار، مهربانی و شجاعت زندگی کنید و این هفت عادت مهم را هم در خود نهادینه کنید.

• عادت 1 . ابتکار عمل داشته باشید. اثرگذار باشید. شما آزاد هستید، زیرا می توانید نوع واکنش خودتان به شرایط مختلف را تعیین کنید.

• عادت 2 . بر اهداف تمرکز می کنند. در ابتدای راه نتیجه را تصور کنید. یک بیانیه ماموریت فردی بنویسید تا اصول و اهدافتان را مشخص کند.

• عادت 3 . اولویت تعیین کنید. کارهای مهم را در اولویت قرار دهید. به نقش ها، وظایف و روابط خود توجه یکسانی داشته باشید.

• عادت 4 .تفکر بُرد برد داشته باشید. فقط وقتی برنده هستید که دیگران هم برنده باشند. متحدانتان را چند برابر کنید.

• عادت 5 . ارتباط برقرار کنید. اول دیگران را درک کنید تا سپس آنها هم شما را درک کنند. ایجاد رابطه و اعتمادسازی یک خیابان دوطرفه است.

• عادت 6 . همکاری کنید. هم افزایی کنید. یک کل مشارکتی خیلی بهتر از مجموع چند بخش مجزا است.

• عادت 7 . به کاستی هایشان فکر کرده و آنها را اصلاح می کنند. اره را تیز کنید. زمانی را به تیز کردن ابزارتان از جمله جسم، روان، ذهن و قلبتان اختصاص دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.