به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

خطاهای شایع در تحقیق ( Bias)

0

خطاهای شایع در تحقیق ( Bias)
این‌خطاها‌که‌ سو گیری یا دستکاری یا تورش نیز‌نامیده‌ می شود‌یک‌ نوع ‌انحراف‌در‌ ‌داده هایی‌است‌که‌ مورد ‌بررسی‌قرار‌ می ده‌‌یم .‌در‌نتیجه ‌این‌‌‌داده ها  نمایشی‌ازوضع ‌واقعی‌‌ جامعه مورد ‌مطالعه ‌نیستند. ‌این ‌قسمت ‌‌در بیشتر ‌مراحل ‌‌تحقیق ‌ممکن ‌است‌ به‌صورت ‌خطا ‌شیوع ‌پیدا ‌کند ‌و از ‌اعتبار ‌آن ‌بکاهد ‌که ‌به‌ بعضی‌ از‌ آن ها اشاره می کنیم به طور ‌مثال‌ در‌ بررسی ‌متون ‌برای ‌سوابق ‌تحقیق ‌ممکن ‌است‌ اشتباهات ‌زیر‌ رخ دهد: ‌
. 1استفاده ‌از ‌مغلطه ‌به‌جای‌دلیل‌‌برای‌قانع ساختن‌خواننده‌ و‌گمراه‌کردن‌وی
. 2کوچک‌شمردن‌موارد‌اختلاف‌و‌به‌خصوص‌اختلاف ‌نظرها‌و‌نتایج‌‌متفاوت
. 1محدود‌ساختن‌مآخذ ‌به‌ ‌ آنهایی‌که‌نقطه‌نظرهای‌نویسنده ‌را‌تأمین‌می کنند.
. 4گزارش‌کردن‌اختلافات‌فاقد‌اهمیت، ‌بین‌ ‌ گروه های‌مطالعه‌و‌شاهد‌بصورت‌مهم.
. ‌ 1نتیجه گیر‌ ی های‌سری ‌از‌نتایج‌سست‌و‌مقدماتی.
در گردآوری اطلاعات نیز این خطاها ممکن است رخ دهد:
. ‌ 1ابزار‌جمع آوری‌اطلاعات‌مانند‌پرسشنامه‌‌ معیوب‌باشد‌یعنای‌معیاار‌سنجش‌روایی‌‌، اعتبار،‌ کد‌گذاری،‌ و‌ موارد‌م شابه ‌را ‌نداشته ‌باشد.
. 2محقق‌ ‌ یا‌ مشاهده گر‌یا‌ مجری ‌مسائل‌مورد‌علاقه‌خود‌را‌بیشتر‌مورد‌توجه‌ قرار‌ دهد‌. یا ‌با ‌نشان ‌دادن ‌حالاتی ‌از ‌خود ‌جواب‌ها ‌را ‌به ‌سمت ‌خاصی ‌سوق ‌دهد. ‌برای ‌از‌بین بردن ‌این‌حالات ‌اصطلاح‌”دوسوکور‌”‌و‌ یا ‌‌w.  blind در ‌تحقیقات ‌‌برای‌ همین منظور‌است. ‌مثلاً ‌برای‌ تأثیر ‌یک‌ دارو ‌برای ‌بیماران، ‌به‌گروه ‌کنترل ‌خود ‌داروی اصلی ‌و ‌به ‌بیماران ‌گروه ‌شاهد ‌داروی ‌بی‌اثر(‌پلاسیبو) ‌می دهند‌، ‌و ‌برای‌ دوسوکور کردن ‌تحقیق ‌نه‌ مصرف‌کننده‌دارو‌و‌نه‌دهنده‌ دارو‌ نمی دادند کدام‌ داروی‌ اصلی‌‌ وکدام‌داروی‌مشابه‌ و‌ یا ‌کدام‌ فرد ‌کنترل ‌و ‌کدام ‌فرد ‌شاهد ‌است. ‌به‌این‌حرکات‌”دوسوکور”‌یا‌ ‌ ‌w. blind می گویند.

  برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.