بیدار شو! اگه سی سال قبل بودی؟

بیدار شو! اگه سی سال قبل بودی؟

فیلیمی جالب در مورد پاسخ به این سوال اگه به ۳۰ سال قبل بر گردی چه کار می کنی؟