به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

انواع مقاله

0

انواع مقاله

اگرچه طبقه بندی های مختلفی از مقاله ها وجود دارد و مقاله ها انواع گسترده وگوناگونی از نوشته هارا دربرمی گیرند ، اما بطور کلی میتوان مقاله ها رابه سه دسته نسبتا متمایز : تحقیقی ، اجتماعی و انتقادي دسته بندي کرد.

  • مقاله ي تحقیقی : با اینکه همه ي انواع مقاله ها برپایه ي تحقیق وبررسی استوار است ، اما گونه اي از مقاله ها را تحقیقی می نامند که صرفا پس از تحقیق و بررسی همه جانبه به شیوه هاي علمی ” ومبتنی بر فرضیه آزمون ،تحقیق ، بررسی و نتیجه گیري ” تهیه می شوند ، و در آن آخرین نتایج بدست آمده از یک پژوهش معین ،مورد بحث قرار می گیرد.

  • مقاله ي اجتماعی: مقاله هاي اجتماعی چنانچه از نامشان پیداست ، درباره ي موضوعاتی مانند : امور تربیتی ، وضع خانوادگی ، مطالب اخلاقی، و بطورکلی مسائلی که به نحوي با جامعه ارتباط دارند سرو کار دارند . انسان دراجتماع زندگی می کند ، به ناچار با بسیاري از مسائل اجتماعی در برخورد است ، و همین برخورد همواره اندیشه و ذهن او را به خود مشغول میدارد . ازآنجایی که هرکس به مقتضاي تربیت وضع خانواده ، شغل ،

میزان معلومات ، وعومل دیگر ازدیدگاه خودبه مسائل اجتماعی می نگرد ، دراینگونه از مقالات وضع عمومی مردم ، روابط آنان باهمدیگر ، مشکلاتزندگی ، ناهمواریهاي اجتماعی ، تضادها و تبعیضها ، بیدادگریها ، ومطالبی ازاین دست ، مورد بحث قرارمی گیرند.

  • مقاله ي انتقادي : مقاله هاي اجتماعی اغلب باانتقاد همراه هستند ، زیرا وقتی نویسنده اي از فضیلتها سخن میگوید ، مفاسد اخلاقی و رذیلت ها را نیز یادآوري می کند .وآنگاه که براي ارشاد جامعه براه ترقی و پیشرفت ازقلم خودیاري میگیرد ،دردها و نقاط ضعف را نیز نشان میدهد . وآنگه که اصول و روشهاي درست رامورد تایید قرارمیدهد ، خواه ناخواه ازشیوه هاي ناصواب هم سخن میگوید ، ولاجرم دربسیاري ازمسائل اخلاقی وروسوم و

عادات غلط اجتماعی دست به انتقاد می زند ، وانسانهاي اجتماع را ازکارهاي درست ونادرست آگاه می سازدودرهر حال چراغی فرا راه آنان می گذارد تادرست را از نادرست بازشناسند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.