انواع فرضیه

?انواع فرضیه:

۱️⃣رابطه
مثال: بین متغیر X و متغیر Y رابطه معناداری وجود دارد.

۲️⃣اثر
مثال: متغیر X بر متغیر Y تاثیر معناداری دارد.

۳️⃣مقایسه
مثال: بین متغیر X در جامعه الف و جامعه ب تفاوت معناداری وجود دارد.

✅بنابراین فرضیه های ما از این سه حالت خارج نیستن یا رابطه ان یا اثر و یا مقایسه

?نکته: هر فرضیه معمولا از دو متغیر تشکیل میشه مگر اینکه متغیر تعدیلگر یا میانجی وجود داشته باشد.

?مثال از وجود متغیر تعدیلگر:
متغیر Z اثر متغیر X بر متغیر Y را تعدیل می کند.

?مثال از وجود متغیر میانجی:
متغیرM در رابطه بین متغیر X و متغیر Y نقش میانجی را دارا می باشد.