ازمون حافظه وکسلرفرم الف

ازمون حافظه وکسلرفرم الف 

جنبه هــای گوناگــون حافظــه در زندگی روزانه ی ما اهمیت فراوانی دارند. بیش تر یادگیری های ما از طریق شنیدن تحقق می پذیــرد و عــلاوه بــر آن، حافظــه ی معنایــی و به ویــژه تداعی هــای کلامی در نزد مــا جای خاصی دارنــد. از طرف دیگر، بسیار دیده می شود که نزد برخی افــراد، حافظــه ی بینایی کم تر از ســایر جنبه هــای حافظــه صدمــه می بیند، به گونــه ای که آن ها نام اماکن و اشــخاص را ســخت تر از چهره ی دوستان یا وضعپدیده هــا به خاطر می آورنــد. در پاره ای از گزارش های بالینی، روان پزشــکان یامؤسســات ذی نفع، از جملــه مدارس، ازروان شناســان انتظار دارنــد که قضاوت جامع تری از وضع حافظه ی مراجع خودارائه کنند و در صورت امکان، وجود نقص ابعــاد مختلف حافظــه ی فرد را به کمیتگزارش کند (بهرامی، ۱۳۷۷). مقیاس های WMS-IIIیک مجموعه آزمون مرکب است که به طور انفرادی اجرا می شود و برای درک بهتر بخش های مختلف حافظه ی بیمار طراحی شده است .آزمون حافظه وکسلردامنه ای کلی از کارکردهای حافظه را به دست می دهد کهبراساس نظریه های موجود حافظه طراحی شده و به عنوان نهمین آزمون متداول وپر کاربرد روان شناسان بالینی شناخته شده است (کامارا و همکاران، ۲۰۰۰). این آزمون برای اجرا در دامنه سنی ۱۶-۸۹ سال طراحی شده و مدت زمان  اجرای آن ۱۵ ۲۰ دقیقه می باشد. ازمون حافظه وکسلرفرم الف ۱۰ – صفحه –  همراه ۱مقاله هنجاریابی و  ۴ فایل صوتی راهنما

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.