به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

آزمون های علامت  و ویلکاکسون Wilcoxon and sign Tests

0

آزمون های علامت  و ویلکاکسون 

Wilcoxon and sign Tests

www.rava20.ir

  • براي آزمون فرض پيرامون دو ميانگين از يک جامعه استفاده مي شود.

  • هرگاه دو نمونه وابسته ( زوجی) از جامعه ای مفروض باشد و متغیرهای آن ها به صورت ترتیبی باشند  و در مقایسه های زوجی اگر داده ی پرت داشتیم ( با استفاده از نمودار پراکنش دو متغیر قابل تشخیص است) یا نتوانستیم از آزمون T وابسته (زوجی ) استفاده کنیم. از آزمون های علامت و ویلکاکسون استفاده می کنیم. این آزمون مشابه t استیودنت با دو نمونه وابسته است و معادل ناپارامتری آن محسوب می شود. در این آزمون فرض نمی شود که توزیع نرمال است. در این آزمون های شکل توزیع نداریم ولی متغیر مورد بررسی باید پیوسته باشد.

  • در این آزمون یافته ها به صورت جفت جفت بررسی می شوند و اندازه مقادیر در آن بی اثر است و فقط علامت + و- و یا درواقع جهت پاسخ ها و یا بیشتر و کم تر بودن پاسخ های جفت های گروه مورد تحقیق در نظر گرفته می شود. هنگامیکه ارزشیابی مقادیر مورد مطالعه با روش های عادی قابل اندازه گیری نباشد و قضاوت در مورد نمونه آماری فقط با علامت بیشتر و کم تر مورد نظر باشد از این آزمون می توان استفاده کرد که فقط تفاوت زوج ها را مورد بررسی قرار می دهد و در صورت مساوی بودن نظرات زوج ها آن ها را از آزمون حذف میک کند. چون مقادیر در این آزمون نقشی ندارند، شدت و ضعف و اندازه بیشتر یا کمتر بودن نظرات پاسخگویان در این آزمون بی اثر است و این نقص این آزمون است.

  • فرض های آماری:

Ho: µ1- µ2=0

H1: µ1- µ2 ≠0

  • مسیراجرای این آزمون ها  SPSS:

Analyze/Nonparametric Tests/ 2 Related samples…

متغیر ها را به قسمت list Pair(S) Test برده و در قسمت test type گزینه   های Wilcoxon  و sign را انتخاب  و سپس  دکمه OK    را می زنیم. تا خروجی ظاهر شود:در خروجی این نرم افزار جدول های زیر وجود دارد:

  • جدول1: Ranks: شامل تعداد نمونه و میانگین و جمع رتبه ها به تفکیک هر یک از گروه هاست.   سه حالت وجود دارد. a: تعداد حالاتی که گروه 1 از 2 بیشتر است. b:: تعداد حالاتی که گروه 1 از 2 کمتر است. C:  تعداد حالاتی که دو گروه مساوی اند.

  • جدول 2 test_Ststistics : مقدار آماره  Z و    سطح معنی داری دو دامنه برای آزمون ویلکاکسون  است.

  • جدول 3: sign test:

  • جدول 4: test_Ststistics : سطح معنی داری دو دامنه برای آزمون علامت است.

  • تفسیر خروجی:

برای بررسی  آزمون فرض

1- مقدار P: بر اساس مقدار Sig ، به این صورت است که اگر مقدار P کمتر یا مساوی α باشد، فرض صفر ( H0) را در سطح معنی داری α را رد می کنیم و فرض تحقیق را قبول می کنیم و بر عکس.

توجه: فرق آزمونهای علامت و ویلکاکسون: آزمون علامت نسبت به داده های پرت کاملاً ایمن است در حالیکه آزمون ویلکاکسون اینگونه نیست.

استفاده از این نوشته با ذکر منبع بلامانع است.  

WWW.rava20.ir

ما قصد داریم تحلیل داده های شما را با کم ترین هزینه و بالاترین کیفیت انجام بدهیم. قیمت تحلیل ها بسیار پایین می باشد و پایین تر از هر جای دیگر است و بسته به نوع و میزان کار بین 200 تا 300 هزار تومان خواهد بود. فعلاً تحلیل داده های آماری با نرم افزارهای SPSS- PLS – Amos و نرم افزار کیفی Maxquda انجام می گیرد. جهت سفارش تحلیل یا اینکه فرم زیر را تکمیل یا اینکه با ما تماس حاصل نمایید.

همچنین تعیین حجم نمونه پژوهش  با استفاده از نرم افرم افزار  IBM SPSS Sample power انجام می گیرد(توجه داشته باشید در اکثر موارد تعیین حجم نمونه با فرمول کوکران و یا با استفاده از جدول مورگان درست نسبت) .

فرم سفارش تحلیل

تماس با ما جهت انجام تحقیق

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.