فرارفتن از تحليل مقدماتي در تحلیل های آماری

     فرآيند تجزيه وتحليل را مي توان به دو بخش عمده مقدماتي وعالي تقسيم كرد.

     براي تجزيه وتحليل عالي پس از تحليل هاي مقدماتي، بطور كلي بايد كارهاي عمده زير را انجام داد:

ادامه‌ی خواندن

نمودار  و انواع آن در پایان نامه نویسی و تحقیق

نمودار  و انواع آن در پایان نامه نویسی و تحقیق

  نمودار عبارت است از نمايش دوبعدي يك ياچند رابطه .

   نمودار يكي از نيرومندترين وسايل تجزيه وتحليل است وتصويري از مجموعه زوج هاي مرتب شده را به گونه اي نشان مي دهد كه ارائه آن توسط روش هاي ديگر ممكن نيست.     درنمودارها معمولا محور افقي (طول ها) نشان دهنده متغير  مستقل x ومحور عمود ي (عرض ها)   نشان دهنده متغير وابسته Y است.

نمونه هايي از نمودارها

ادامه‌ی خواندن

پايايي

پايايي

يك آزمون زماني داراي پايايي است كه نمره هاي مشاهده  شده ونمره هاي واقعي آن داراي همبستگي بالايي باشند.

 اصطلاحات مترادف پايايي عبارتند از :قابليت اعتماد، ثبات ، همساني ، قابليت پيش بيني ،دقت يا صحت

روشهاي عمده برآورد ضريب پا يا يي

1- برآورد پايايي از طريق بازآزمايي

2- برآورد پايايي شكل هاي موازي وهمتا

3- برآورد پايايي ثبات دروني

  • برآورد پايايي از طريق بازآزمايي

    براساس اين روش يك آزمون دردونوبت براي آزمودنيهاي يكسان اجرا مي شودوسپس نتايج همبسته مي شوندچنانچه نمره مشاهده شده اي كه هريك از آزمودنيها دردومين آزمون دريافت مي كنند دقيقا برابرنمره آنها دراولين آزمون باشد ودرصورتي كه در نمره هاي مشاهده شده آزمودنيها مقداري واريانس وجود داشته باشد همبستگي مساوي يك بوده وپايايي كامل است.

  • برآورد پايايي شكل هاي موازي وهمتا

     برآورد پايايي شكل هاي موازي مساوي است باهمبستگي  بين نمره هاي مشاهده شده دو آزمون موازي،معمولا درعمل

امكان ندارد كه بتوا ن موازي بود ن دو آزمون را تاييد كرد  و بيشتر شكل هاي همتا به جاي شكل هاي موا زي به كا ر برده مي شوند.

  • برآورد پايايي ثبات دروني

      فقط با اجراي يك آزمون وبالاخره جلوگيري از بروز  مسائل همراه تكراراجراي آزمونها برآورد  شود،مشهورترين

كاربرد اين روش ، برآورد پايايي ازطريق دونيمه كردن است  اين آزمون به دو قسمت كه هر كدام شكل هاي موازي  يكديگرند ، تقسيم مي شود.

عوامل مؤثربر پا يا يي وروا يي

عوامل متعددي برپا يا يي وروا يي مؤثرند ازجمله :

  • تعريف نشدن اصطلاحات

  • عدم توجيه پرسشگران

  • عدم تجانس وهمگوني پاسخگويان

  • تغييرشرايط وزمينه هاي اجراي پرسشگري

  • وضعيت ظاهري ودروني ابزار

  • عدم تناسب مراحل مختلف فرآيند تحقيق

 

 

 

 

 

خطای ادراکی من سانی یا Similar-to-me effect چیست؟

خطای ادراکی من سانی یا Similar-to-me effect چیست؟

یکی از خطاهای ادراکی متداول در سازمان‌ها این است که افراد تمایل دارند کسانی را که شباهت (از لحاظ نژاد، مذهب، جنسیت، سن، تحصیلات، حزب، باورها و ارزش‌ها) زیادی با آن‌ها دارند نسبت به بقیه بهتر و مساعدتر ارزیابی کنند. برای مثال تحقیقی نشان داد که مدیران در ارزیابی‌ها به هم‌حزبیهای خود امتیاز بیشتری می‌دهند. همچنین زیردستان به مدیرانی که تصور می‌کنند شباهت زیادی با آن‌ها دارند اعتماد بیشتری دارند؛ یعنی شباهت ادراک کننده و ادراک شونده موجب خطای ادراکی می‌شود. این اثر در تحقیقات انجام گرفته با نام اثر من‌سانی مشخص شده است.