بایگانی دسته: پرسشنامه استاندارد

بررسی پایایی آزمون ساخته شده

بررسی پایایی آزمون ساخته شده

پایایی سؤالات باید مورد ارزیابی قرار بگیرند و سؤالاتی که دارای پایایی مناسبی نیستند به تحلیل عاملی برای بررسی روایی سازه آزمون وارد نشوند. با ارزیابی پایایی سؤالات در این مرحله، سؤالاتی از آزمون که دارای پایایی مناسبی نیستند و یا با حذف آن ها پایایی آزمون افزایش می یابد بایستی حذف شوند.

ادامه‌ی خواندن

بررسی روایی صوری آزمون

بررسی روایی صوری آزمون

دراین روش به جای توجه به آزمون به ویژگی های ظاهری آزمون توجه می شود و هنگامی برقرار می شود که فردی آزمون را بررسی کند و نتیجه بگیرد که آین آزمون صفت مورد نظر را اندازه گیری می کند. این فرد ممکن است یک آزمودنی یا یک متخصص باشد. اگرچه این نوع از روایی ضامن اندازه گیری دقیق نیست، ولی با انگیزش آزمودنی به پاسخگویی بر روایی نمرات حاصل از آزمون تاثیر دارد (سیف ، 1375). برای بررسی روایی صوری آزمون از نمرات تأثیر آیتم[1] استفاده می شود.

ادامه‌ی خواندن