بایگانی دسته: پرسشنامه استاندارد

نحوه ی بيان مسئله در پروپوزال

از بخشهاي مهم و زير بنايي براي نگارش پيش نويس طرح تحقيقاتي ، بيان مسئله است كه ضمن آشنا نمودن خواننده با موضوع تحقيق در روشن نمودن مراحل بعدي پژوهش مثل اهداف و روش ، تاثير بسيار دارد . در اين بخش محقق اطلاعات زمينه اي و ابعاد مختلف موضوع ، دلايل انتخاب و فوايد ناشي از تحقيق را به روشني توضيح مي دهد تا ايدة تحقيق موجه جلوه كند و ضرورت انجام آن احساس شود و اهميت آن آشكار گردد . بيان مسئله همچنين در ارائه طرح به مسئولين و سازمانهاي تامين كننده بودجه و توجيه آنان كاربرد دارد .

ادامه‌ی خواندن

فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه از جامعه آماری تحقیق

فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه از جامعه آماری تحقیق

  n= حجم نمونه
N= تعداد کل جامعه آماری
از 5./. کمتر باشد (در صد خطای معیار).   مقدار   استیودنت موقعی که سطح معنی داری=t
 درجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب و مورد نظر.=d
 نسبتی از جمعیت که دارای صفت معین و مورد نظر می باشند.=p
 نسبتی از جمعیت که دارای صفت معین و مورد نظر نمی باشند. =q


پاورپونت  کشاورزی و محیط زیست

پاورپونت  کشاورزی و محیط زیست   

در این برگه انواع پاورپونت مربوط به کشاورزی و محیط زیست   جهت استفاده در کلاس درس، سیمنارها ، ارائه کنفراس و غیره  که قابل ویراش هستند، ارائه شده است.

ادامه‌ی خواندن