بایگانی دسته: پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه مهارتهای هشیاری (ذهن آگاهی) فراگیر کنتاکی KIMS – Kentaki Inventory mindfulness skills

پرسشنامه مهارتهای هشیاری (ذهن آگاهی)  فراگیر کنتاکی KIMS –

Kentaki Inventory mindfulness skills

یکی از متغیرهای شخصیتی که امروزه توسط اندیشمندان روانشناسی مورد توجه است، مفهوم هوشیاری فراگیر[۱] (ذهن آگاهی ) است. هشیاری فراگیر عبارت است از توجه نمودن کامل و هدفمند به امور در لحظه حاضر و بدون اینکه نسبت به آن امور ارزیابی، قضاوت یا پیشداوری وجود داشته باشد.

ذهن آگاهی، یک راه هدایت توجه است که از سنت های مراقبه شرقی گرفته شده اما بیشترین بحث و تمرین را در فرهنگ غربی داشته است(کابات – زین، ۲۰۰۰ ). ذهن آگاهی درمانی است که توسط کابات – زین در سال ۱۹۷۹ مطرح شد و امروزه به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. ذهن آگاهی، به طور کلی به فرآیندهایی شناختی اطلاق می شود که طی آنها فرد ذهن آگاه، تمرکز خود را روی تجربه احساسات و اتفاقاتی که در لحظه حال در خود یا اطرافش رخ می دهد، متمرکز می سازد (بایر، اسمیت، و آلن، ۲۰۰۴ ). ذهن آگاهی را می توان در تقابل با حالاتی مانند اشتغال ذهنی با خاطرات، تخیلات، برنامه ها یا نگرانی و رفتار خودکار دانست که در آن، توجه بر چیز دیگری متمرکز است (براون و ریان، ۲۰۰۳ ). لانجر واژه ذهن آگاهی را برای توصیف یک رویکرد تحقیق علمی به کار برد. به نظر لانجر، ذهن آگاهی یک فرآیند شناختی خلاق و سازنده است و زمانی که یک فرد سه ویژگی کلیدی را به کار می گیرد، آشکار می شود. آن سه ویژگی عبارتند از خلق یک طبقه بندی جدید، پذیرا بودن اطلاعات جدید، آگاهی از دید و زوایای دید ژرفتر و بیشتر (ساین، لانسیون، وینستون، کورت، و اهلر، ۲۰۰۵ ). ذهن آگاهی از طریق آگاهی و هشیاری لحظه به لحظه، مداوم و غیرارزیابانه نسبت به فرآیندهای روانی مشخص می شود و شامل آگاهی مداوم از احساسات فیزیکی، ادراکات، عواطف، افکار، و تصورات است. ذهن آگاهی از افکار جداناپذیر است (ولز، ۲۰۰۲ ). ذهن آگاهی یکی از درمان های مطرح در جهان است. این درمان در شرایط مختلف و برای افراد سالم و بیمار کاربرد دارد که از آن جمله می توان به درمان اختلال های خودکشی (لوما و ویلیت، ۲۰۱۲ )، درد (مورون، گریکور و وینر، ۲۰۰۸ )، افسردگی مزمن (بارونفر و همکاران، ۲۰۰۹ )، اختلال خواب (شاپیرو و همکاران، ۲۰۰۳ )، اضطراب فراگیر (ایوانز و همکاران، ۲۰۰۸ )، اختلال اضطرابی (ولستاد و همکاران، ۲۰۱۱ )، اختلالات روان پزشکی (چیسا و سرتی، ۲۰۰۹ )، و … اشاره کرد.

پرسشنامه مهارت های هوشیاری فراگیر کنتاکی توسط بیر، اسمیت و آلن )(۲۰۰۴) ایجاد شده است. دارای ۳۹  عبارت است و برای اندازه گیری چهار مؤلفه هشیاری فراگیر  (مشاهده گری، توصیف بدون برچسب، عملکرد همراه با آگاهی «تمرکزگری» و پذیرش بدون قضاوت ) طراحی شده است . لازم به ذکر است که فرم انگلیسی این مقیاس در آغاز دارای ۷۷ سوال بود که به ۳۹ گویه کاهش یافت.

همراه با ۷ مقاله مرتبط رایگان

این ین پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

 

 

[۱] – mindfulness

مقیاس معنا در زندگی استگر و همکاران (MLQ) (2006) Meaning in Life Questionnaire (MLQ)

مقیاس معنا در زندگی استگر و همکاران (MLQ) (2006)

Meaning in Life Questionnaire (MLQ)

. معنای زندگی توجه به سؤالی بنیادی است که ممکن است برای هر انسانی به وجود آید. سؤال از اینکه

برای چه باید زندگی کرد و همه ی سختی های آن را تحمل نمود (عجمین و همکارانش، ۱۳۹۶).

معنای زندگی در روانشناسی، برای اولین بار توسط ویکتور فرانکل مطرح شد. وی با انتخاب  واژه یونانی لوگوس که به معنای «معنا» است، روش جدید درمانی را بر پایه معنای زندگی ابداع  نمود. وی معتقد است که معنای زندگی مفهوم انتزاعی عام یا امری مشخص و استانداردشده ای  نیست. معنای زندگی هر کس یعنی، رسالت و وظیفه مخصوصی که در زندگی دارد؛ وظیفه ای که در حد توانایی های او معین شده است (عجمین و همکارانش، ۱۳۹۶).

مقیاس معنای زندگی یک ابزار ۱۰ گویه ای است که  توسط استگر[۱]، فریزر، اویشی و کالر[۲] (۲۰۰۶) جهت ارزیابی وجود معنا و تلاش برای یافتن آن ارائه شده است. این مقیاس شامل دو زیر مقیاس میزان تلاش فرد برای یافتن معنا و میزان معناداری زندگی فرد است.

همراه با ۶ مقاله مرتبط رایگان

این ین پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

 

 

[۱] – Astgr

[۲] – Frazier, Oishi , & Kaler

 

پرسشنامه اختلال اجتماعی social anxiety disorder Questionnaire

پرسشنامه اختلال اجتماعی    social anxiety disorder Questionnaire

اجتماع عام اجتماعی است که در آن اختلالات اجتماعی کم یا درحال کاهش باشد. این مفهوم درتقابل با مفهوم نظم قرار می گیرد(چلبی، ۱۳۸۶). نظم اجتماعی یا همبستگی هنجاری از مفاهیم کلیدی نظریات پارسونز است که در کنش های انسانی و ازطریق ضمانت اجرایی بیرونی و درونی کردن ارز شها و هنجارها حفظ می شود و تداوم م ییابد (توسلی، ۱۳۶۹). ارزش ها، هنجارها، تعاملات و فرصت ها از مؤلفه های برپایی نظم در جامعه محسوب می شود و در صورت فقدان آن ها جامعه شاهد انواع اختلال و بی نظمی در عرصه های مختلف خواهد بود.  پس اختلال اجتماعی[۱] هرگونه بی نظمی و اختلال در مجموعه های مشترک آرمانی، هنجاری و شبکه های فرصتی و تعاملی کنشگران است. این اختلال شامل چهار بعد اساسی نمادی، هنجاری، رابطه ای و توزیعی می شود( اعظم زاده و عبادی، ۱۳۹۲). این پرسشنامه ۲۷ سوال دارد و توسط اعظم زاده و عبادی(۱۳۹۲) طراحی شده است.

همراه با ۱ مقاله مرتبط رایگان

این ین پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

 

 

[۱]  – social anxiety disorder

پرسشنامه مثلث شناختی ( CTI ) Cognitive triad inventory

پرسشنامه مثلث شناختی ( CTI )

Cognitive triad inventory

افسردگی چهارمین بیماری شایع جهان رتبه بندی شده است، بار مالی سنگینی را تقریبا به ۱۲ درصد جمعیت جهان تحمیل می کند  و به نظر می­ سد که از سال ۲۰۱۰ دومین اختلال ناتوان کننده­ی جهان باشد.  یکی از شناخته شده ترین نظریه ها در خصوص علت، روشن­سازی و تداوم افسردگی توسط بک، راش و شاو مطرح شده است مبنای زیربنایی این نظریه این است که افرادی که نشانگان افسردگی را نشان می­دهند، تمایل شناختی به تفسیر رویدادهای زندگی توسط طرح­واره­های منفی دارند که در طول سال­های شکل­گیری رشدشان آموخته­اند . طرح­واره­های منفی، نهفته باقی می­مانند و از طریق رویدادهای محیطی به ویژه رویدادهای پرتنش زندگی فعال شده و متعاقبا منجر به افسردگی می­شوند ،. زمانی که طرح­واره­ای فعال شد، تجارب جدید با توجه به این طرحواره، واقعیت را به شیوه­ی منفی تحریف می کنند . بر اساس این دیدگاه، افکار خود آیند و باورهای ناکارآمد در رشد و تداوم افسردگی مهم هستند . نظریه ی شناختی بک در مورد افسردگی، فرض را بر این قرار داده است که یک مولفه­ی مهم افسردگی مجموعه ای از شناخت­های منفی یا طرحواره­ها است . شناخت­های منفی در افراد افسرده بیانگر دیدگاه منفی نسبت به خود ، دنیا و آینده است . این دیدگاه ناکارآمد در مورد خود، دنیا و آینده به عنوان مثلث شناختی معروف است . بک بیان می­کند که مثلث شناختی منفی از تعامل بین طرح­واره­های منفی و رویدادهای محیطی منفی به وجود می­آید. او بیان می دارد که طرحواره ی شناختی منفی یا مثلث شناختی در زمانی که رویداد تنش زا یا فقدان روی می دهد افراد را برای افسردگی مستعد می سازد. پرسشنامه مثلث شناختی (CTI) در سال ۲۰۰۵ توسط گرینینگ و همکاران ساخته شده است. این ابزار یک پرسشنامه ۳۶ سوالی است که دارای سه خرده مقیاس برای سنجش نگرش فرد نسبت به خود، دنیا و آینده می‌باشد.

همراه با ۱ مقاله مرتبط رایگان

این ین پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

 

 

پرسشنامه هوش اخلاقی لنینک و کیل

پرسشنامه هوش اخلاقی لنینک و کیل

Moral Intelligence Questionnaire ; Lennik & Kiel

از جمله موارد مهم و اثرگذار در تربیت کودک، تربیت هوش اخلاقی اوست. هوش اخلاقی به معنای توانایی درک درست از نادرست است. این عبارت به معنای برخوردار بودن از عقاید اخلاقی راسخ و قوی و عملکردن به آنهاست. به گونه ای که فرد به را « هوش » شیوه ای صحیح و محترمانه رفتار کند.اگر ظرفیت سازگاری با موقعیت جدید قلمداد کنیم، آنگاه ظرفیت سازمان دهی ارزشی به این موقعیت ،« اخلاق » در « هوش اخلاقی » ، را پوشش خواهد داد؛ از این رو کنار هوش عقلانی می تواند ژرفای توانمندی های فکری و عاطفی کودک را در ابعاد زندگی وی نمایان را در او پدید « نیک خویی » ساخته و نیک اندیشی وآورد(علی اکبر و همکارانش، ۱۳۹۳). هوش اخلاقی توصیف کننده تمایل و توانایی فرد در پیشبرد اهداف غیر شخصی و مسائلی به غیر از مسائل شخصی است (دورهایورو بلاچ فلنر، ۲۰۰۹ ؛ به نقل از محمدیان، ۱۳۹۴  ). پرسشنامه هوش اخلاقی به عنوان توانایی کاربرد اصول اخلاق جهانی در اخلاقیات، اهداف و مراودات یک فرد از روی قاعده است. این آزمون توسط لنیک و کیل در سال ۲۰۰۵ تدوین شده و دارای ۴۰ سوال می باشد.

همراه با ۱۴ مقاله مرتبط رایگان

این ین پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

 

 

عید فطر مبارک باد

عید فطر مبارک باد.

فیلمی جالب برای تبریک گفت عید فطر به عزیزان

 

مقیاس همدلی عاطفی مهرابیـان و اپسـتین

مقیاس همدلی عاطفی مهرابیـان و اپسـتین

Emotional Empathy Scale

همدلی و هوش هیجانی ویژگی های بسیار ارزشمند انسانی هستند که وجود آن ها در افراد یا نقص آن ها در تعدادی از آسیب شناسی های روانی، حجم عظیمی از تحقیقات را به خود اختصاص داده است . همدلی مرکز آگاهی اجتماعی است، از طریق همدلی عاطفی ظرفیت تجربه هیجانات فرد دیگر برای افراد به دست می آید و همدلی شناختی دربرگیرنده فهم حالات هیجانی دیگران است (خدابخش و کیانی، ۱۳۹۴).

همدلی ظرفیت بنیادین افراد درتنظیم روابط، حمایت از فعالیت های مشترک و انسجام گروهی است. این توانایی نقش اساسی در زندگی اجتماعی دارد و نیروی بر انگیزنده رفتار های اجتماعی و رفتارهایی است که انسجام گروهی را در پی دارد ) بشارت ، خـدابخش، فراهـانی و  رضازاده، ۱۳۹۰٫( این ابزار کـه   مهرابیـان و اپسـتین   (۱۹۷۲)  آن را طراحی نمودنـد یـک مقیـاس  ۳۳ گویـه  ای  است که  پاسخ های عاطفی فرد بـه  واکـنش  هـای  عـاطفی فرد را در طیــف۹درجــه ای  لیکــرت ( از کاملاً مخالف = ۱ تا کاملاً موافق = ۹ )  مــی ســنجد.

همراه با ۵ مقاله مرتبط رایگان

این ین پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

 

 

سه ارزش در خانواده: محبت ، حرمت و مشورت

 

سه ارزش در خانواده: محبت ، حرمت و مشورتسه ارزش در خانواده: محبت ، حرمت و مشورت

پرسشنامه بهزیستی معنوی دهشیری و همکاران

پرسشنامه بهزیستی معنوی دهشیری و همکاران

کینگ(۲۰۰۸)معنویت را نیاز ذاتی انسان برای ارتباط با چیزی فراتر از خود می داند. معنویت پاسخ مثبت به نیازهای درونی و گرایشهای فطری است. معنویت، پیوند انسان با خدا و عالم باطن است و اصالت را به معنا و متا فیزیک دادن است . در اسلام، منظور از معنویت، برخورداری از ارزشهای اعلای انسانی همچون: ایمان به خدا، احترام و تکریم دیگران، پذیرش دیگران، تقوا، خدمت، خوش بینی و صداقت به صورت عام و جهان شمول است، سلامت معنوی به عنوان درک مردم از کیفیت زندگی معنوی خود تعریف شده است (نجفی و همکاران، ۱۳۹۶).

بهزیستی به یک حسی از سلامتی اشاره می کند که از آگاهی کامل تمامیت و یکپارچگی همه ی جنبه های فرد ناشی می شود و عناصر معنوی زندگی را در بر می گیرد. بهزیستی معنوی[۲] یکی از مفاهیمی است که در سال های اخیر توجه متخصصان و پژوهشگران را به خود جلب نموده است. یافته ها حاکی از آن است که بهزیستی معنوی یک زندگی مملو از یقین در ارتباط با خداست و یک ترکیب مذهبی، اجتماعی و روانی را شامل می شود(دهشیری و همکارانش ،۱۳۹۲). این پرسشنامه توسط دهشیری دهشیری و همکارانش (۱۳۹۲) ساخته شده است و شامل ۴۰ سؤال و ۴ بعد  ۱- ارتباط با خدا، ۲- ارتباط با خود، ۳- ارتباط با طبیعیت، ۴- ارتباط با دیگران را می سنجد.

همراه با ۱۳ مقاله مرتبط رایگان

این ین پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

 

[۱]King

[۲] – spiritual well being

پرسشنامه بهزیستی معنوی (سلامت معنوی) پولوتزین و الیسون(SWBS) Spiritual Well-Being Scale

سلامت روان، صرفاً نداشتن بیماری های روانی نیست، بلکه توان واکنش در برابر انوار گوناگون تجربیات  زندگی به صورت انعطاف پذیر و معنادار است . یکی از مهم ترین عوامل اجتماعی – فرهنگی مرتبط با سلامت روان، سلامت معنوی است (سلیمانی، ۱۳۹۵).  سلامت معنوی یکی از ابعاد مهم سلامت محسوب می شود. سـلامت معنـوی، ارتبـاط هماهنـگ و یکپارچه  را بین نیروهای داخلـی فـراهم مـی  کنـد و بـا ویژگـی  هـای ثبـات در زنـدگی، تناسـب و  هماهنگی، احساس ارتباط نزدیک با خود، خدا، جامعه و محیط مشخص می شود؛ نیـروی یگانـه ای  است که ابعاد جسمانی، روانی و اجتماعی را هماهنگ کی کند (فرنسلر، ۱۹۹۹).  وقتـی سـلامت  معنوی به طور جدی به خطر بیفتد، ممکن است فرد دچار اختلالات روحی مثل تنهایی، افسـردگی و از دست دادن معنا در زندگی شود. سلامت معنوی، بعد مهم و برجسته یک زندگی سـالم اسـت  که موجب ایجاد زندگی هدف دار و معنادار می شود و زندگی افراد از یـک زنـدگی مـادی بـه یـک  زندگی معنوی تبدیل می شود (لین و همکاران،۲۰۰۳). این پرسشنامه توسط پولوتزین و الیسون  طراحی شده  و  دارای ۲۰گویه است که ۱۰ گویه مربوط به سلامت مذهبی  و ۱۰ گویه دیگر سلامت وجودی  را اندازه گیری می کند.

همراه با ۱۲ مقاله مرتبط رایگان

این ین پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

 

مقیاس افسردگی پس از زایمان ادینبورگ (EPDS)- Edinburgh Postpartum Depression Scale

مقیاس افسردگی پس از زایمان ادینبورگ (EPDS)-  

Edinburgh Postpartum Depression Scale         

بارداری، زایمان و مادر شدن از مهم ترین وقایع زندگی زنان است )واردروپ و پاپادیک، ۲۰۱۳). دوره ی بعد از زایمان، زمانی است که بیشترین خطر یروز اختلالات خلقی شامل اندوه، افسردگی و سایکوز وجود دارد. افسردگی پس از زایمان یک مشکل شایع و قابل درمان با تأثیرات گسترده بر مادر و خانواده می باشد ، که بعضی از زنان پس از تولد نوزاد خود، آن را تجربه می کنند. افسردگی پس از زایمان با احساس غمگینی، ناتوانی از لذت بردن، تحریک پذیری و عصبانیت و کاهش اعتماد به نفس مشخص می گردد. میزان شیوع افسردگی پس از زایمان در مطالعات جهانی بین صفر تا ۶۰ درصد و در ایران بین ۱۶ تا ۴۰ درصد  گزارش شده است. افسردگی پس اززایمان تأثیر منفی چشمگیری بر تمام ابعاد کیفیت زندگی مادر می گذارد. ادامه اختلال و عدم تشخیص به موقع آن منجر به تطابق غیر موثر مادر با کودک، همسر و خانواده و در نتیجه، عدم توانایی انجام وظایف مادری و همسری می گردد که در صورت تشدید منجر به تراژدی خودکشی مادر یا فرزند کشی می گردد(نیک پور،۱۳۹۱) .

همراه با ۱۲ مقاله مرتبط رایگان

این ین پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

 

تنها چیزی که شخصیت هر انسان را عوض میکند سختی های زندگیست . سعی کن در سختی ها #انسان بمانی

تنها چیزی که شخصیت هر انسان را عوض میکند سختی های زندگیست . سعی کن در سختی ها انسان بمانی

تنها چیزی که شخصیت هر انسان را عوض میکند  سختی های زندگیست . سعی کن در سختی ها #انسان بمانی

‏فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَکُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِینَ‏

‏فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَکُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِینَ‏‏فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَکُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِینَ‏

إِنَّ اللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

إِنَّ اللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ(رعد  ۱۱)

خداوند حال و وضع هیچ قوم و ملّتی را تغییر نمی‌دهد ( و ایشان را از بدبختی به خوشبختی ، از نادانی به دانائی ، از ذلّت به عزّت ، از نوکری به سروری ، و . . . و بالعکس نمی‌کشاند ) مگر این که آنان احوال خود را تغییر دهند.

إِنَّ اللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

ربنا با صدای استاد محمدرضا شجریان

 ربنا با صدای استاد محمدرضا شجریان همراه با متن و ترجمه کامل به زبان فارسی

 

Lyrics New Music Mohammadreza Shajarian Rabbana download text music

دانلود رایگان فرهنگ تصویری زبان انگلیسی OxfordPictureDictionary

دیکشنری تصویری ابزاری مفید برای یادگیری زبان انگلیسی است ، در زیر فرهنگ تصویری اکسفورد را به رایگان دانلود فرمایید.

دانلود فرهنگ تصویری زبان انگلیسی OxfordPictureDictionary

خودمان و دیگران را ببخشیم

“خودمان و دیگران را ببخشیم”

چارلز هندی میگوید: از یک امریکایی پرسیدم که راز موفقیت های ممتاز شرکت شما چیست. او پاسخ داد: “بخشش” و توضیح داد که ما به کارکنان شغل های مهم و مسئولیت های حساس واگذار میکنیم. آنها در انجام وظیفه خود به ناچار اشتباه میکنند، لکن از اشتباهاتشان یاد میگیرند. ما نیز آنها را بابت این اشتباهات میبخشیم و آنها دیگر اشتباه نمیکنند.

🎯اگر اجازه تجربه کردن و آزمودن ایده ها و راه های جدید را به خودمان و دیگران ندهیم و اشتباهات و شکست های خود و دیگران را تحمل نکنیم، یاد نمیگیریم و تغییر نمیکنیم.

📌بخشیدن خودمان گاهی دشوارتر از بخشیدن دیگران است. باید توجه داشته باشیم که اشتباه و شکست، جزئی از بازی زندگی است و چیزی از ارزشهای ما کم نمیکند! اشتباه فقط زمانی بد است که تکرار شود و فقط وقتی تکرار میشود که از اشتباه قبلی یاد نگرفته باشیم.

❓ما و سازمان ما هزینه اشتباه را پرداخته ایم پس، چرا آن را مستند و منتشر نکنیم و از آن بعنوان یک تجربه، درس آموزی نداشته باشیم؟

به نقل از  دکتر ابوالعلایی

خلاقیت یعنی رفتن به ناشناخته ها

خلاقیت یعنی رفتن به ناشناخته ها یعنی قدرت ریسک، یعنی کشف و پردازش و ابداع، خلاقیت یعنی ساختن الگو. انسان خلاق الگو می سازد و انسان باهوش از الگو پیروی می کند. انسان خلاق راه باز می کند برای رشد انسان های دیگر. هر چه قدر بشریت رشد کرده است این رشد را مدیون انسان های خلاق و بزرگ است. بشریت مدیون کسانی است که خلاق بودند و معنویت داشتند و آسیب دیده از افرادی است که خلاق بودند ولی معنویت نداشتند. خلاقیت یعنی قدرت حل مسئله. یعنی پیدا کردن چند راه حل برای یک مسئله.

اغلب ما وقتی یک راه حل مان به بن بست می رسد تسلیم می شویم، راه حل دیگری نداریم در حالی که انسان خلاق هیچ وقت در بن بست نمی ماند یا آن را باز می کند یا یک راه جدید می سازد. مغز یک کودک زیر ۶ سال مثل یک دانشمند عمل می کند. تمامی بچه های دنیا نابغه هستند. بچه ها باید محیط غنی برای بازی داشته باشند.

چهار عامل بازدارنده ی رشد و خلاقیت:
✔نظم
✔ آموزش
✔ تربیت و
✔ نظافت.
والدین با این چهار عامل مانع خلاق شدن فرزندانشان میشوند.

شلوار قرمزت را در بیار وگرنه کشته می شوی!

شلوار قرمزت را در بیار وگرنه کشته می شوی!

قبل از جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۲، وزیر جنگ فرانسه در حال بازگشت از جبهه‌ بالکان به این نتیجه رسید که بُرد گلوله‌های اسلحه‌ها به شدت افزایش یافته است و نیاز به استتار (مخفی ماندن از دیدرس دشمن) بیش از گذشته است. چرا که دیده شدن هر سرباز، یعنی هدف‌گیری دقیق توسط دشمن و نهایتا کشته شدن.

او لباس کم‌رنگ بلغارها را دید و تصمیم گرفت لباس سربازهای فرانسوی را تغییر دهد. سربازان فرانسوی تا آن زمان همچنان لباس آبی پررنگ با شلوارهای قرمز می‌پوشیدند. پیشنهاد داد تا سربازان فرانسوی لباس خاکستری-آبی یا خاکستری-سبز بپوشند؛ اما غرور ارتشِ نمی گذاشت. آن‌ها به همان اندازه‌ای در پوشیدن کتِ دامن‌دارِ آبی و شلوار قرمز اصرار داشتند؛ که زمانی در نپذیرفتن توپ‌های سنگین پافشاری کرده بودند.

نظامیان فرانسوی «حیثیت ارتش» را در خطر می‌دیدند؛ چرا که رنگ لباس‌شان داشت تغییر می‌کرد! روزنامه‌ «اکو دو پاری» نوشت: «به‌فراموشی سپردن تمام آن‌چه رنگی است، تمام آن‌چه به سربازان سیمای درخشان می‌بخشد؛ هم خلاف سلیقه‌ فرانسوی است و هم خلاف عملکرد نظامی!!» می بینید چگونه با هیجانات کاذب، واقعیت های واضح را نادیده گرفتند. در هر صورت آن زمان مساله‌ حیثیت و غرور فرانسوی قابل شوخی کردن نبود.
وضعیت زمانی بدتر می شود که وزیر جنگ قبلی هم به نفع وضعیت موجود وارد میدان شد! موسیو اتیِن، وزیر قبلی از جانب فرانسه گفته بود: «حذف شلوار قرمز؟ هرگز! شلوار قرمز یعنی فرانسه!»
بعدترها زمانی که فرانسوی‌ها گروه گروه در مقابل اسلحه‌های آلمانی قتل عام می‌شدند و مثل برگ‌های درختی در پاییز بر روی زمین می‌افتادند؛ هیچکدامشان شاید نمی‌دانست که شلوارهای قرمز یا حیثیت فرانسه چگونه آنان را به کشتن داده‌اند. وزیر جنگ فرانسه، مسیمی، بعدترها اعتراف کرد: «آن چسبیدن کورکورانه و ابلهانه به چشمگیرترین رنگ، عواقبی سخت در پی داشت»!!! (برگرفته از نوشته دکتر امیرناظمی، ژرف اندیش و آینده پژوه)

☑️⭕️تحلیل و تجویز راهبردی:
فکر نکنید این یک داستان تاریخی بود که تمام شد. همه ما، تاکید می کنم همه ما شلوارهای قرمز داریم. بگذارید چند مثال را با هم مرور کنیم.

۱- در سطح سازمان: در یکی از شرکت های با سابقه بالای نیم قرن به این نتیجه رسیدند که یکی از مشکلات شرکت، نام شرکت است. این شرکت در سراسر کشور حضور داشت. اما نامش باعث می شد که نه محصولاتش را بتوان خوب نام گذاری کرد و نه مردم درک درستی از ماهیت شرکت پیدا می کردند. پیشنهاد تغییر نام شرکت داده شد و در ثانیه اول رد شد. چرا؟ گفتند که قبلا یک بار زمزمه تغییر نام شرکت که پیش آمده بود. بازنشستگان تهدید به تظاهرات کردند. خیلی جالب بود! سودآوری شرکت به خطر افتاد اما شلوار قرمز را از پای شان در نیاوردند.

۲- در سطح زندگی فردی: روزنامه نگاری، سال های سال است که در روزنامه ها قلم می زند. اکنون دیگر به خاطر ظهور شبکه های اجتماعی، بُرد آنان بسیار بیشتر از روزنامه است. وقتی به روزنامه نگار پیشنهاد می دهید که در شبکه های اجتماعی مطلبش را منتشر کند چه می گوید؟ حذف شلوار قرمز (روزنامه) یعنی نادیده گرفتن سابقه ۲۰ سال روزنامه نگاری من (هویت و حیثیت بیست ساله من)! کاغذها می مانند اما شبکه های حذف و فیلتر می شوند.

۳- در سطح کشورداری: یکی از تعطیلات اعیاد ملی یا مذهبی که در کشور خود داریم را در نظر بگیرید. صحبت بر سر این است که آن عید، عید بماند اما تعطیل نباشد. دلیلش هم ساده است: اگر نفت ملی شده است چه ربطی دارد که آن روز را کار نکنیم؟ یعنی چه ارتباطی وجود دارد بین کار نکردن ما و ملی شدن صنعت نفت. یا اگر میلاد یکی از بزرگان دین است چه نیازی دارد که آن روز را کار نکنیم. اما کافی است همین را بگوییم تا شلوار قرمزها چنین جملاتی را بیان کنند: حذف شلوار قرمز؟ هرگز! شلوار قرمز یعنی سابقه تاریخی و غرور ملی!

چه باید کرد؟
۱- تفکیک محور از پیرامون: اولین کاری که باید انجام دهیم این است که بین موجود محوری (اصل/هدف اصلی/ماموریت) و موضوعات پیرامونی (ملحقات و …) تفکیک قائل شویم. به راحتی نگوییم شلوار قرمز یعنی فرانسه، نوشتن در روزنامه یعنی اصل نوشتن. این مساله از آن جا اهمیت پیدا می کند که در دنیای تغییرات شگرف و همیشگی، آنان‌که با تحولات، خود را تطبیق نمی دهند، همانند کسانی که شلوار قرمز را هویت ملی‌شان می‌دانند، هم خود و هم کشورشان را قربانی می‌کنند.
۲- اگر نمی‌خواهیم که شلوار قرمز بر پا، جلوی مسلسل‌ها هدف قرار گیریم؛ پس چاره‌ای نداریم جز آن‌که با حافظان وضع موجود گفتگو کنیم؛ به زبان های مختلف و مثال های مختلف با خود و با دیگران تکرار کنیم: «شلوار قرمز» هیچ ارتباطی به «حیثیت و غرور فردی./سازمانی/ملی» ندارد!
۳- هر چیزی را سریع تبدیل به ارزش، هویت، حیثیت و غرور فردی/سازمانی/ملی نکنیم.

مجتبی لشکربلوکی

پیشاپیش روز معلم مبارک باد

عارفان علم عاشق میشوند

بهترین مردم معلم میشوند

عشق بادانش متمم میشود

هرکه عاشق شد معلم میشود

پیشاپیش روز معلم بر شما معلمین گرامی وزحمت کش مبارکباد

پیشاپیش روز معلم مبارک باد.

 

گوشه ای از اعتقادات زیبای سرخپوستان

گوشه ای از اعتقادات زیبای سرخپوستان:

?ما جزئى از طبیعت هستیم نه رئیس آن

?ما هیچگاه گیاهى را با ریشه از خاک
نمى کنیم

?ما موقع ساختن خانه، خاک را زیاد جابه جا نمى کنیم

?ما در فصل بهار، آرام روى زمین قدم
بر مى داریم چون مادر طبیعت باردار است

?ما هرگز به درختان آسیب نمى رسانیم، ما فقط درختان پیر و خشک را قطع مى کنیم و قبل از قطع کردن براى آرامش روحش دعا مى کنیم

?حتى حیواناتى که براى مایحتاج غذایى در حد نیاز از آنها استفاده مى کنیم را نیز با اجازه و دعا براى آرامش روحش او را از چرخه ى هستى جدا میکنیم

?به اندازه ى مصرفمان درخت مى بُریم و گوشت تهیه مى کنیم

?هرگز هیزم ها را اسراف نمى کنیم

?اگر حتى یک درخت جوان و سرسبز را قطع کنیم ، همه درختان دیگر جنگل، اشک مى ریزند
و اشک آنها در دل ما نفوذ می کند و وجودمان را مجروح می کند و قلبمان آرام آرام تاریک می شود

?خاک مادر ما و آسمان پدر ماست

?باران عاشقانه ترین سرود هستی است

?طبیعت روح دارد و مهربانی را میفهمد

۱۲ نشانه‌ یک محیط کاری سمی

۱۲ نشانه‌ یک محیط کاری سمی

?تنبیه همیشه هست ولی هیچ پاداشی وجود ندارد.

?برای انجام هر کاری بوروکراسی شدید و سطوح متعدد تأیید و مدیریت وجود دارد و تلاش می‌شود که کوچک‌ترین رفتار کارمندان نیز از بالا کنترل شود.

?سود‌آوری، شکست دادن رقیب و کاهش هزینه‌ها تنها مواردی هستند که مورد توجه قرار می‌گیرند و به موارد دیگری که در سود خالص شرکت نقش دارند، توجهی نمی‌شود.

?مدیران با قلدری بر کارمندان حکومت می‌کنند یا اجازه قلدری کردن را به بعضی کارمندان‌شان در سازمان می‌دهند.

?با افراد همچون اشیاء یا منابع هزینه رفتار می‌شود نه دارایی و ثروت شرکت و به خوشحالی و رفاه آنها اهمیت بسیار کمی داده می‌شود. همچنین شواهد و نشانه‌های همدلی و هم‌دردی رهبران با کارمندان بسیار اندک است.

? کارمندان باید درون سازمان با هم رقابت کنند و این رقابت با یک سیستم ارزیابی که بر روی عملکردهای فردی تمرکز می‌کند و به کار گروهی توجهی نمی‌کند، به آنها تحمیل می‌شود.

? در محیط‌های کاری سمی، تعادل میان کار و زندگی وجود ندارد و زندگی فردی یا خانوادگی افراد باید برای کارشان قربانی شود.

?خودشیفتگی مدیران و داشتن رئیس‌هایی که گمان می‌کنند مرتکب هیچ اشتباهی نمی‌شوند، یکی دیگر از نشانه‌های محیط کاری سمی است.

? همکاران غرغرو

?شفافیت وجود ندارد. زمانی که شفافیت و ارتباط کمی درباره‌ اهداف درون سازمان وجود داشته باشد، تقریبا غیرممکن است که بتوانیم برای به ثمر رساندن کارها، یک رابطه‌ خوب و مبتنی بر اعتماد شکل بدهیم.

?نبود یک چارچوب بنیادین در کار باعث ایجاد هرج‌ومرج می‌شود. زمانی که فردی برای انجام یک کار مشخص توبیخ می‌شود در‌حالی‌که فرد دیگری برای انجام همان کار ترفیع می‌گیرد، این احساس ایجاد می‌شود که هیچ روال مشخصی وجود ندارد و کارمندان فکر می‌کنند مدیران از برخی کارمندان طرفداری می‌کنند.

?محیط به معنای واقعی کلمه بیمار است. زمانی که محیط کار به این شکل سمی باشد کارمندان واقعا دچار خستگی، فرسودگی و بیماری جسمی می‌شوند.

منبع: inc

مولفه های حقوق بشر

مولفه های حقوق بشر

بر اساس  موارد ذکر شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و با مراجعه به منابع  موجود مولفه های حقوق بشر را به صورت زیر خلاصه کرد ند: 

ادامه‌ی خواندن

خودویران‌گری چیست؟

بیشترِ ما تجربه‌ی گفتگوهای درونی منفی با خودمان را داریم. این که خودمان و توانایی‌هایمان را زیر سوال ببریم و به امکان رسیدن به هدف شک کنیم. زمانی که این واگویه‌های منفی زیاد شوند، تبدیل به خودویران‌گری می‌شوند. آدمِ خودویران‌گر زمانی که در تلاش است به هدفش برسد، ناگهان بدون هیچ دلیل منطقی ترمز می‌کند. او مهارت لازم برای انجام کار را دارد، قدرتش را دارد، و اشتیاق لازم برای رسیدن به هدف را هم دارد؛ اما چیزی جلویش را می‌گیرد و اجازه پیشرفت به او نمی‌دهد. پس اگر کاری هست که فکر می‌کنید باید قدرت کافی برای انجامش داشته باشید، اما نمی‌توانید انجامش دهید، خودویران‌گری دارد خودش را نشان می‌دهد. مواردی مثل به تعویق انداختن کارها، آرزوهای دست نیافته، نگرانی و خودخوری، خشم بی‌مورد، احساس بی‌ارزشی و … می‌توانند از نشانه‌های خودویران‌گری باشند. اگر تصمیم دارید در شغلتان پیشرفت کنید، یا زندگی‌تان را تغییر دهید، باید بر این خودویران‌گری غلبه کنید. وگرنه اعتماد به نفستان را از دست می‌دهید و دیگر توانایی‌هایتان را باور نخواهید کرد.

با کوتاه‌کردن لینک درآمد کسب کنید!

با کوتاه‌کردن لینک درآمد کسب کنید!

سایت‌هایی وجود دارند که شما با ثبت‌نام در آنها، می‌توانید لینک‌های خودتان را کوتاه کنید و به ازای هر کلیکی که سایر افراد روی آن لینک انجام می‌دهد، مبلغ را در حساب کاربری‌تان دریافت نمایید. این مبلغ پس از رسیدن به حداقل برداشت، به حساب بانکی شما واریز می‌شود سایت‌ ایرانی که در این زمینه فعال است، اپیزو است.

]اما چرا این سایت‌ها پس از کلیک کاربران روی لینک‌های کوتاه شدن پول می‌دهند؟ این سایت‌ها دارای تبلیغ‌دهندگانی هستند که حاضرند به ازای نمایش یا کلیک روی تبلیغات‌شان به سایت پول پرداخت کنند. به همین دلیل پس از کلیک کردن روی لینک کوتاه شده، کاربر ابتدا تبلیغاتی را مشاهده می‌کند و سپس به لینک هدف (لینک قبل از کوتاه شدن) وارد می‌شود.

شما به راحتی می توانید لینک کوتاه تولید کنید و آن را در تلگرام، وب سایت، وبلاگ، فیسبوک و … پخش کنید و از آن درآمد کسب کنید، به همین راحتی بدون هیچ هزینه ای!!!

همین حالا با کلیک بر لینک زیر در این سایت ثبت نام کن و برا خودت درامد کسب کن!

ورود به صفحه اصلی سایت اپیزو

ثبت نام در سایت اپیزو

 

معنای زندگی

معنای زندگی

ویکتورفرانکل روان شناس معنا گرا برای معنا بخشیدن به زندگی سه راه پیشنهاد می کند:

۱- اگر انسان چیزی خلق کند، زندگی اش می تواند با معنا باشد، (در اینجا انسان از خود سؤال می کند: من برای چه زنده هستم؟

 ۲- انسان معنا را در شیوه تجربه کردن زندگی ، یا کسی را دوست داشتن، می بیند.(در اینجا انسان از خود می پرسد:من برای چه کسی زنده هستم؟)

۳- انسان معنا را در بحبوحه ی مشکلات سنگین در می یابد. طرز برخوردی که ما نسبت به رنج انتخاب میکنیم.

در جایی که ما با یک سرنوشت غیر قابل تغییر روبرو می شویم. مثلاً(یک بیماری غیر قابل علاج، مرگ یک عزیز، یک موقعیت ناامید کننده،…) در این جاست که زندگی را معنا میکنیم.(در اینجا انسان از خود می پرسد: چرا نگرش مثبت در برابر سرنوشت غیر قابل تغییر و اجتناب ناپذیر نداشته باشم؟)

ویکتور فرانکل معتقد است که درست در جایی که ما با یک موقعیت روبه رومی شویم که نمی توانیم آن را تغییر دهیم از ما انتظار می رود که خود را تغییر دهیم، رشد کنیم، بالغ شویم و از خود فراتر رویم…

گوردون آلپورت در مقدمه ی کتاب «انسان در جستجوی معنا» فرانکل می نویسد :

اگر زندگی کردن رنج بردن است، پس برای زنده ماندن باید ناگزیر معنایی در رنج بردن یافت. اگر اصلا زندگی خود هدفی داشته باشد ، رنج و مرگ نیز معنا خواهد یافت.

اما هیچ کس نمی تواند این معنا را برای دیگری بیابد. هرکس باید معنای زندگی خود را، خود جستجو کند و مسئولیت آن را پذیرا باشد . اگر موفق شود، با وجود همه تحقیرها به زندگی ادامه می دهد.

منبع: انسان در جستجوی معنا /ویکتور_فرانکل

 

میلیاردری که حتی پولی برای کلوچه خریدن نداشت.

میلیاردری که حتی پولی برای کلوچه خریدن نداشت.

جیم ران در یکی از روستاهای آمریکا بزرگ شد و تنها ٢ مهارت داشت،دوشیدن شیر گاو و علف زنى!! در سن ۲۵ سالگی در حالى که اوضاع مالى بسیار بدى داشت،یک روز با دختر کلوچه‌فروشی برخورد کرد.دختر کلوچه‌فروش با چهره‌اى معصوم از او خواست تا کلوچه بخرد، فقط ٢ دلار: “۲ دلار که پولى نیست، خواهش می‌کنم بخرید…”

ادامه‌ی خواندن

قانون پناهگاه

قانون پناهگاه

⭕کوهنوردان کوه های آلپ با رسیدن به نیمه راه در استراحتگاهی در آنجا استراحت می کنند؛ آنان اگر صبح زود کوه نوردی را شروع کنند، موقع ناهار به همان استراحتگاه می رسند.
صاحب آن استراحتگاه طی سالیان متوجه شده که اتفاق جالبی رخ می دهد:
وقتی کوه نوردان وارد استراحتگاه می شوند و گرمای آتش را حس می کنند و بوی غذا به مشامشان می رسد، برخی از آنان وسوسه می شوند و به همراهان خود می گویند: “می دانی! فکر کنم بهتر است همین جا منتظر بمانم و شما به قله بروید و برگردید. وقتی برگشتید با هم پایین می رویم.”
وقتی کنار آتش می نشینند و آواز می خوانند، جرقه ای از خشنودی آنان را فرا می گیرد.
در همین هنگام بقیه گروه، لباس هایشان را می پوشند و مسیر خود را به سوی قله ادامه می دهند، در ساعت بعد فضای شادی بخشی کنار آتش وجود دارد و اوقات خوبی را در مأمن آرام خانه کوچک سپری می کنند اما حدودا سه ساعت بعد، آرام می شوند و به سمت پنجره می روند و به بالای کوه می نگرند و در سکوت به دوستانشان که در حال بالا رفتن از قله هستند، نگاه می کنند.
جوّ موجود در استراحتگاه از شادی و لذت به سکوت مرگبار و غم انگیزی تبدیل می شود؛ متوجه می شوند که دوستانشان بهای رسیدن به قله را پرداخته اند.
چه اتفاقی افتاد؟!
راحتی موقت پناهگاه باعث از دست دادن باور آنها به هدفشان شد، این برای هر یک از ما نیز ممکن است اتفاق بیفتد.
آیا در زندگی ما پناهگاه هایی وجود دارد که مانع رسیدن به قله و از دست دادن هدفمان شود؟
زندگی از دو قسمت تشکیل شده است: قله ها و پناهگاه ها.
?در پناهگاه امنیت و آسایش وجود دارد، خطری جان شما را تهدید نمی کند اما برای تجربه ناب زندگی و صعود کردن و قرار گرفتن در اوج، باید با چالش قله رو به رو شد و بر آن غلبه کرد.

ماوظب مار کنارت باش!

مواظب مار کنارت باش
زنی به عنوان حیوان خانگی یک مار داشت و خیلی آن مار را دوست داشت که هفت فوت طولش بود
یک دفعه‌ای آن مار دیگه چیزی نخورد. زن هفته‌ها تلاش کرد که مارش دوباره بتواند غذا بخورد که موفق نشد و مار را پیش دامپزشک برد. دامپزشک پرسید آیا مار به تازگی کنار شما میخوابد و خیلی نزدیک به شما خودش را جمع میکند و کش میدهد؟
پاسخ میدهد: بله و خیلی برایم ناراحت کننده ست که نمیتوانم کاری برایش انجام بدهم.
دامپزشک گفت؛ مار مریض نیست بلکه خودش را آماده میکند که شما را بخورد!مار هر روز شما را اندازه گیری میکند تا بداند چقدر باید جا داشته باشد تا شما را هضم کند…!

حکایت بعضی آدمهاست تو زندگیمون، خیلی نزدیک ولی با هدف اینکه نابودمون کنن فقط دنبال فرصت مناسبند …

? #دکتر_اشجاری

تکنیک مدیریتی امپاتی (empathy)

تکنیک مدیریتی امپاتی (empathy)

امپاتی به معنی خود را به جای دیگران قرار دادن است؛ مادری کودکش را به گردش می برد، او خیلی خوشحال است اما کودک زار زار گریه می کند.

مادر ابتدا دلیل گریه کودک را نمی فهمد اما وقتی خود را جای کودک می گذارد و از دید کودک به جهان می نگرد، تازه متوجه می شود کودک فقط پاهای آدم ها را می بیند و در این شلوغی چیز دیگری نمی بیند از این پایین دنیا خیلی خسته کننده است.

هرچه توانایی امپاتی در شما افزایش پیدا کند، ارتباط های صمیمانه تری با دیگران خواهید داشت؛ پژوهشگران معتقدند که امپاتی می تواند تا حد زیادی در بسیاری از امور شمارا یاری کند.

خودتان را جای همسر، معلم، شاگرد، فروشنده، خریدار و یا دوستتان بگذارید. آیا طرف مقابلتان را دوست دارید؟

بیشتر مردم منتظر فرا رسیدن سال نو هستند

بیشتر مردم منتظر فرا رسیدن سال نو هستند تا دوباره به عادت های کهنه مشغول شوند اینطوری سال نو نمیشود فقط دوباره تکرار میشود….

تا آخرین لحظه، تا وقتی نفس می کشی، با قدرت بجنگ

اگه فکر میکنی تو این شرایط هنوز میتونی و هنوز شانس داری, پس مطمئن باش تو زندگیت برنده خواهی بود. تا آخرین لحظه، تا وقتی نفس می کشی، با قدرت بجنگ.اگه فکر میکنی تو این شرایط هنوز میتونی و هنوز شانس داری, پس مطمئن باش تو زندگیت برنده خواهی بود.   تا آخرین لحظه، تا وقتی نفس می کشی، با قدرت بجنگ.

حقوق کارمندان دولت در سال ۹۷ چقدر افزایش پیدا می کند؟

حقوق کارمندان دولت در سال ۹۷ چقدر افزایش پیدا می کند؟

حقوق کارمندان دولت در سال 97 چقدر افزایش پیدا می کند

افزایش حقوق کارمندان در سال  ۹۷؟

فراز و فرود درآمد سرانۀ‌ ایران در پنجاه سال گذشته

فراز و فرود درآمد سرانۀ‌ ایران در پنجاه سال گذشته و مقایسه آن با کره جنوبی و کشور آفریقایی بوتسوانا – برگزفته از مجله اکونومیست فارسی

دکتر ابوبکر عبدالکلام کیست؟

دکتر ‘ابوبکر زین العابدین عبدالکلام ، که با لقب ‘پدر هسته ای’ کشور هند شناخته می شود در سال ۱۹۳۱ در خانواده ای مسلمان و از طبقه ی متوسط، اهل رامسوارام، در ایالت جنوبی تامیل نادو، متولد شد. تحصیلات دانشگاهی وی در رشته ی فیزیک و مهندسی هوا فضا بود اما به خاطر تلاش های همه جانبه اش در ارتقاء جایگاه اقتصادی و تکنیکی هند در جهان توانست ریاست جمهوری این کشور را بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ میلادی به عهده بگیرد.

ادامه‌ی خواندن

معمای ایکاروس

در اساطیر یونان افسانه ای به نام ایکاروس وجود دارد که مطابق با آن زمانی که سلطان مینوس ، دادالوس صنعتگر و پسرش ایکاروس را زندانی می کند دادالوس صنعتگر جهت فرار از زندان بالهایی با موم و پر برای خود و پسرش میسازد و آنها توسط این بالها از زندان گریختند اما ایکاروس به قدری مجذوب بالهایش شده بود که با بی توجهی به هشدارهای پدرش بیش از حد اوج گرفت و به خورشید نزدیک شد و با نزدیکی به خورشید موم های بالهایش ذوب شدند و ایکاروس سقوط کرد و در دریا افتاد و کشته شد. این افسانه الهام بخش معمایی به نام ایکاروس شد.

هر آنچه که شما در آن بهترین هستید می تواند روزی عامل نابودیتان شود و موفقیتها می توانند باعث اعتماد به نفس بیش از حد، سهل انگاری و دنبال کردن بی چون و چرای یک روش خاص انجام کارها شود.

به خاطر ۳ چیز هیچگاه کسی رو مسخره نکن:

۱٫ چهره
۲٫ والدین
۳٫ زادگاه

چون انسان هیچ گاه حق انتخابی در مورد آنها ندارد.

به زیباییت نناز
تو «خلقش» نکرده ای…

افتخار به اصل و نسب خودت نکن
تو «انتخابش» نکرده ای…

اگر میتوانی به
اخلاق؛
منش؛
و انسانیتت بناز…

چون خودت هستی که آن را میسازی!

این ها را با خودتان تکرار کنید

این ها را با خودتان تکرار کنید

۱- به خودتان نگاه کنید ملاک مقایسه شما هستید نه دیگران.
۲- رضایت همیشه به معنی داشتن چیزهایی که می‌خواهید نیست. گاهی
رضایت قدردان داشته‌ها بودن است.
۳- گاهی به گذشته نگاه کنید، چه مسیر طولانی را پشت سر گذاشته‌اید، خدا قوت
۴- اینکه همه‌چیز در گذر است دلیل خوبی برای ارزشمند نبودن آن‌ها نیست.

۵- به ازای هر چیزی که ازدست‌داده‌اید چیزی به دست آورده‌اید. زندگی خوب
الزاماً کامل نیست.
۶- تلاش متفاوت از شکست است. پاداش را به بهای عمل می‌بخشند.
۷- می‌پذیرم، همه‌چیز را نمی‌توان کنترل کرد اما نگرش نسبت به موضوعات
به خودمان بسته است. استاد تغییر باشیم نه قربانی آن.
۸- اگر برای شکست آماده می‌شوید انتظار پیروزی نداشته باشید!
۹- از ناکامی‌ ها و سختی‌ ها به‌عنوان نیرومحرکه کمک بگیرید. نگرش شما
زندگی شماست.
۱۰- دست از خودآزاری بردارید. رسیدن به هدف یک پروسه است نه یک
اتفاق! یعنی چیزهایی که باید در طول زمان به دست آیند نه به‌یک‌باره.

۱۱- تغییر نیاز است. گاهی باید به خودتان مراجعه کنید و از این قدرت
بی‌پایان بهره بگیرید.
۱۲- موفقیت واقعی بلند شدن بعد از شکست است.
۱۳- گاهی یک انتخاب اشتباه ما را به درست‌ترین جای ممکن می‌رساند.
۱۴- اگر توان تغییر شرایط را ندارید خودتان را تغییر بدهید.
۱۵- اگر کشتی‌تان به‌گل‌نشسته، فرصت خوبی است تا اضافات را دور بریزید
شاید به دریا بازگشت.

داستایوفسکی

کسی که به خودش دروغ می‌گوید و به دروغ خودش گوش می‌دهد، کارش به جایی خواهد رسید که هیچ حقیقتی را نه از خودش و نه از دیگران تشخیص نخواهد داد!

فئودور_داستایوفسکی

چاپ مقاله در مجلات علمی

اساتید، محققان و دانشجویانی که مقاله در حوزه های  علوم انسانی ، مدیریت و مطالعات اجتماعی دارند، و خواهان چاپ آن در مجلات علمی ترویجی اند، جهت چاپ سریع تر و با مبلغ پایین تر- از مجلات-  می توانند با ما در تماس باشند. لازم به ذکر است که ما هیچ دخالتی در روند داوری مقالات نداریم و داوری مقالات توسط مجلات انجام خواهد شد، فقط روند داوری سریع تر و هزینه چاپ پایین تر می باشد.

برای دریافت مشاوره رایگان و  اعلام هزینه های چاپ  مقالات  می توانید تماس بفرمایید.

ایمیل:

Abazizi1392@gmail.com

تلگرام:

@Abazizi

همراه:

۰۹۱۴۳۴۴۴۸۴۶

کانال تلگرام:

https://telegram.me/RAVA2020

انیشتین

من از روزی میترسم که فناوری بر انسانیت ما پیشی بگیرد. آن روز جهان پر خواهد شد از نسل انسان های احمق

انیشتین

داستانک

روزی گدایی به دیدن صوفی درویشی رفت و دید که او برروی تشکی مخملین در میان چادری زیبا که طناب هایش به گل میخ های طلایی گره خورده اند، نشسته است. گدا وقتی اینها را دید فریاد کشید: «این چه وضعی است؟ درویش محترم! من تعریف های زیادی از زهد و وارستگی شما شنیده ام اما با دیدن این همه تجملات در اطراف شما، کاملا سرخورده شدم.»
درویش خنده ای کرد و گفت : «من آماده ام تا تمامی اینها را ترک کنم و با تو همراه شوم.»
با گفتن این حرف درویش بلند شد و به دنبال گدا به راه افتاد. او حتی درنگ هم نکرد تا دمپایی هایش را به پا کند. بعد از مدت کوتاهی، گدا اظهار ناراحتی کرد و گفت: «من کاسه گداییم را در چادر تو جا گذاشته ام. من بدون کاسه گدایی چه کنم؟ لطفا کمی صبر کن تا من بروم و آن را بیاورم.»
صوفی خندید و گفت: «دوست من، گل میخ های طلای چادر من در زمین فرو رفته اند، نه در دل من، اما کاسه گدایی تو هنوز تو را تعقیب می کند.»

در دنیا بودن، وابستگی نیست. وابستگی، حضور دنیا در ذهن است و وقتی دنیا در ذهن ناپدید می شود به آن وارستگی می گویند.

دیکتاتور، تنهاست!

شاخص ترین دیکتاتور قرن بیستم و قدرتمندترین فرد کشور تا ساعت ها بعد از سکته، هنوز در بسترش زنده بود و در تنهایی، جان می کند. در حالی که تیم پزشکی، تنها چند قدم دورتر مستقر بودند، اما او از رسیدن ساده ترین امداد پزشکی، محروم ماند.
صبح بعد از سکته، علیرغم تاخیر طولانی و بی سابقه برای آغاز برنامه روزانه اش، هیچ یک از اعضای دفتر و گارد حفاظت، جرات نداشتند در بزنند و حالش را بپرسند. چرا؟ چون شب قبل، دیکتاتور وقتی می رفت بخوابد گفته بود کسی مزاحمش نشود! فرمان او، هرچه بود، درست یا غلط، مقدس بود و نباید شکسته می شد.
ساعت ها طول کشید تا مسئولین دفتر جرات کردند تا به هیات رییسه اتحاد جماهیر شوروی خبر دهند که وی از اتاق خواب خارج نشده است. اعضای دفتر و افسران گارد، می ترسیدند تمام اینها، نقشه او برای سنجش میزان وفاداری آنها باشد. اعضای کادر رهبری شوروی هم تا همه شان جمع نشدند، جرات نکردند در اتاق خواب را بگشایند. آنها هم می ترسیدند مانند دهها چهره شاخص حزب و ارتش، به اتهام واهی دسیسه، راهی سیاه چاله های موحش کا.گ.ب. در میدان لوبیانکا شوند.
نام این فرد چه بود؟ یوسب بساریونیس دزه جوغاشویلی! نشنیده اید؟ بگذارید نام مشهورترش را بگویم: ژوزف استالین.
دلیل مرگ استالین پس از ۶۰ سال در گزارش ۱۱ صفحه‌ای کالبدشکافی اعلام شد: وی به مرگ طبیعی و بر اثر خفگی در اثر سکته مغزی مرد. گزارش مرگ وی تا تاریخ مارس ۲۰۱۳ در صندوقخانه آرشیو دولتی تاریخ اجتماعی و سیاسی روسیه نگهداری می‌شد.

☑️⭕️تحلیل و تجویز راهبردی:
اگر دقیق و عمیق نگاه کنیم درخواهیم یافت که جلال و شکوه دیکتاتورها خیلی تو خالی است. با وجود هزاران فدایی و جان نثار و پیرو، آن ها به طرز رقت باری، بی کس و تنهایند. اما نکته اینجاست که نباید فکر کنیم که دیکتاتورها معدودند و انگشت شمار. توجه به سه نکته زیر می تواند راهگشا باشد:

۱-در اولین گام به آیینه نگاه کنید. دیکتاتور بودن را در دیگران تشخیص می دهیم اما در خودمان نه. هر کدام از ما می تواند یک دیکتاتور باشد. یکی در خانواده ۳ نفری اش، دیگری در اداره ۳۰ نفری و دیگری در سازمان ۳۰ هزار نفری اش. دیکتاتورها مانند ضحاک نیستند که با ماری بر دوش شان از دیگران بازشناخته شوند.

۲-سه پرده وجود دارد که شما را در گرداب دیکتاتوری هر روز بیشتر از پیش به قعر می برد. پرده ترس، پرده شرم و پرده شیفتگی. برخی از اطرافیان شما از سر ترس و برخی دیگر از سر شرم و در انتها برخی نیز از سر شیفته شما بودن، در مقابل شما سکوت می کنند. هر چقدر که ترس، شرم و شیفتگی بیشتر باشد، شما بیشتر در معرض سانسور هستید. حرف می زنید، دیگران به به و چه چه می کنند و می گویند که چه گهربار سخن می گویید. سخنان شما بر سر درها نوشته می شود و بر سربرگ ها نقش می بنندد اما هیچ تاثیر مثبتی بر خانواده، اداره و جامعه نمی گذارید. چرا؟ چون دیگران از سر ترس، شرم یا شیفتگی، نتوانستند به شما بگویند که مزخرف گفته اید. به همین خاطر در حضور شما تایید و تمجید می کنند و در اجرا آن را به فراموشی می سپارند.

۳-فریب نخوریم سکوت همیشه نشانه رضایت نیست. هر چقدر دیکتاتورتر باشید تنهاترید و فضای اطراف تان ساکت تر. اما نه سکوتی که از سر رضایت است؛ سکوتی سراسر از نفرت. فراموش نمی کنیم صدام در آخرین انتخابات بالای ۹۵% رای آورد. ساکت ترین انسانها، پر صداترین ذهنها را دارند. اطرافیان دیکتاتور سکوت می کنند؛ سکوت فردی، سکوت سازمانی و سکوت اجتماعی. اما ذهن شان را که نمی توانید کنترل کنید. در اولین فرصت ممکن اعتراض می کنند. کمترین نشانه اعتراض فرار است. فرار نوجوانان از خانه. فرار کارکنان کلیدی از سازمان و فرار مغزها از کشور. این ها نشانه اعتراض است.

پایان سخن آن که؛
الف) هزینه انتقاد را پایین بیاوریم. آخرین باری که فردی بدون لکنت به شما انتقاد کرده است کی بوده است؟ اینکه ساعت ها در زمینه اهمیت انتقاد سخن فرسایی کنیم اما در مقابل اولین خرده انتقاد، عکس العمل کهکشانی داشته باشیم، نشانه آن است که نه تنها دیکتاتور هستیم که دروغ گو نیز هستیم.
ب) پرده های شرم و شیفتگی را کنار بزنیم. بهترین راهکارش این است که خود به اشتباهات خود اعتراف کنیم تا همه بدانند که ما خطاپذیر هستیم و عادی. آخرین باری که به اشتباهات خود اعتراف کردید کی بوده است؟
ج) سکوت را نشانه رضایت نگیریم. شاید این سکوت، آرامش قبل از طوفان باشد.

مجتبی لشکربلوکی

راز موفقیت آلمانی‌ها با تعداد ساعات کم!

شاید شما هم تعجب کنید اگر بدانید در یکی از ثروتمندترین و صنعتی ترین کشورهای دنیا، ساعت کاری کارمندان در مقایسه با دیگر کشورهای پیشرفته صنعتی، پایین است.

طبق مقاله سایت «هافینگتون پست» در قانون کار آلمان، ساعت کاری ۳۵ ساعت در هفته تعیین شده است؛ یعنی روزی پنج و نیم ساعت. اما چطور این کشور فوق پیشرفته می تواند با این میزان ساعت کار، همچنان جایگاهش را در صحنه رقابت با ژاپن و آمریکا حفظ کند؟

کارمندان آلمانی تحت هیچ شرایطی در زمان کار حق صحبت غیر کاری با یکدیگر را ندارند. استفاده از شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک، اینستاگرام و شبکه های پیام رسان نظیر تلگرام در محل کار تقریبا قدغن است و هیچ تماس تلفنی غیر کاری در ساعات کار نباید گرفته شود.

در مستند معروف BBC با نام «از من یک آلمانی بساز»، یک زن جوان آلمانی به انگلیس سفر می کند و از این که کارمندان در محل کار به راحتی با یکدیگر درباره مسائل زندگی خصوصی شان صحبت می کنند، بهت زده می شود. این زن می گوید آن ها در آلمان حتی حق بررسی ایمیل شخصی شان را هم در محل کار ندارند.

البته ساعات کاری خارج از کار برای آلمانی ها، کاملا فارغ از مسائل کاری است. طبق بررسی های نویسنده «هافینگتون پست»، آلمانی ها ارزش زیادی برای تفکیک کار از زندگی شخصی قائلند و مدیران در زمان غیر کاری حتی از ارسال ایمیل کاری به کارمندانشان هم خودداری می کنند.

✍?دکتر_شهباز_مرادی

سخنرانی بیل گیتس

گفته میشه « بیل گیتس » ، رئیس « مایکروسافت » ، در یک سخنرانی در یکی از دبیرستان‌ های آمریکا ، خطاب به دانش ‌آموزان گفت : در دبیرستان خیلی چیزها را به دانش ‌آموزان نمی ‌آموزند . او هفت اصل مهم را که دانش ‌آموزان در دبیرستان فرا نمی ‌گیرند ، بیان کرد . این اصول به شرح ذیل است :

اصل اول : در زندگی ، همه چیز عادلانه نیست ، بهتر است با این حقیقت کنار بیایید .

اصل دوم : دنیا برای عزت نفس شما اهمیتی قایل نیست . در این دنیا از شما انتظار می ‌رود که قبل از آن ‌که نسبت به خودتان احساس خوبی داشته باشید ، کار مثبتی انجام دهید .

اصل سوم : پس از فارغ ‌التحصیل شدن از دبیرستان و استخدام ، کسی به شما رقم فوق ‌العاده زیادی پرداخت نخواهد کرد . به همین ترتیب قبل از آن ‌که بتوانید به مقام معاون ارشد ، با خودرو مجهز و تلفن همراه برسید ، باید برای مقام و مزایایش زحمت بکشید .

اصل چهارم : اگر فکر می ‌کنید ، آموزگارتان سختگیر است ، سخت در اشتباه هستید . پس از استخدام شدن متوجه خواهید شد که رئیس شما خیلی سختگیر تر از آموزگارتان است ، چون امنیت شغلی آموزگارتان را ندارد .

اصل پنجم : آشپزی در رستوران ‌ها با غرور و شأن شما تضاد ندارد . پدر بزرگ ‌های ما برای این کار اصطلاح دیگری داشتند ، از نظر آن ها این کار « یک فرصت » بود .

اصل ششم : اگر در کارتان موفق نیستید ، والدین خود را ملامت نکنید ، از نالیدن دست بکشید و از اشتباهات خود درس بگیرید .

اصل هفتم : قبل از آن که شما متولد بشوید ، والدین شما هم جوانان پرشوری بودند و به قدری که اکنون به نظر شما می‌ رسد ، ملال ‌آور نبودند .

۱۳ اشتباه بزرگ در زندگی

۱-خوشبختی به قیمت بدبختی دیگران
۲-نگرانی از مسائلی که خارج از کنترل شماست
۳-عدم حذف غیرممکن در زندگی
۴-ترس از ریسک کردن برای پیروزی
۵-محدود دیدن
۶-اهداف شما قربانی افکار دیگران
۷ -فکر کردن به محدودیتها قبل از اقدام به عمل
۸-باز کردن ذهن به روی هر نوع فکر
۹-باور به شانس بد

۱۰-ندیدن عواقب و پیامدها
۱۱-در اندیشه گذشته
۱۲-سطحی نگری
۱۳-عبرت نگرفتن از شکست

کاریزما چیست و چگونه باعث تأثیرگذاری می‌شود؟

کاریزما به‌معنی توانایی انتقال پیامی روشن، الهام‌بخش و رؤیاگونه است که مخاطب را مسحور می‌کند و به او انگیزه می‌دهد.

چطور کاریزما را فرابگیریم؟

افراد بسیاری معتقدند کاریزما یادگرفتنی نیست و افراد کاریزماتیک با این ویژگیِ ذاتی به دنیا می‌آیند؛ به‌عبارتی نمی‌توان با آموزش کسی را به «وینستون چرچیل» تبدیل کرد!
کاریزما خصلتی تماما ذاتی نیست، بلکه مهارتی آموختنی یا دست‌کم مجموعه‌ای از مهارت‌هاست که کاربردشان قدمتی طولانی دارد.
پژوهش‌ها نشان داده‌اند کسانی که «فنون رهبری کاریزماتیک» را فرا گرفته‌اند، در نگاه دیگران اثرگذار‌تر و قابل‌اعتمادتر هستند و بیشتر به‌عنوان رهبر پذیرفته می‌شوند.
برای قانع‌کردن دیگران باید کلامی مستدل و قدرتمند داشته باشید، اعتبار شخصی و اخلاقی‌تان را نشان بدهید و سپس احساسات و اشتیاق پیروانتان را برانگیزید؛ کاریزما می‌تواند سرمایه‌ای غیر‌قابل‌ارزش‌گذاری در حیطه‌ی کاری باشد.

علت رضایت از زندگی، لذت بردن از زندگیه یا معناداشتن زندگی؟

✅دکتر سلیگمن در سال ۲۰۰۴ در سخنرانی TED به معرفی مختصر روانشناسی مثبت پرداخت، کلیپ این سخنرانی حجم بالایی دارد و به همین دلیل متن سخنرانی رو اینجا گذاشتیم و لینک اصلی سخنرانی رو برای علاقمندان در ادامه میگذاریم…

✅اما رسالت روانشناسی مثبت چیست و چرا با بقیه شاخه های روانشناسی اینقدر متفاوت است؟

?متن سخنرانی:
روانشناسی راه باارزشی رو تا اینجا اومده. ما الان میتونیم به جز دو مورد، همه‌ی بیماری‌های روانی رو درمان کنیم؛ اون دو مورد رو هم میتونیم بهبود بدیم.
ما الان میتونیم ادعا کنیم که توانایی این رو داریم که وضعیت افراد درمانده رو بهتر کنیم و این فوق العاده است. اما ما این رو فراموش کردیم که به مردم عادی که بیمار نیستن، کمک کنیم که زندگی شادتری داشته باشن، و این دلیلی بود که افرادی مثل نَنسی اِتکاف، دَن گیلبرت، میهای چیکسِنتمیهایی* و خودم رو واداشت که روی چیزی کار کنیم که من اسمش رو گذاشتم “روانشناسی مثبت”. دانشی پایه‌گذاری شد (روانشناسی مثبت) که به چیزهایی میپردازه که به زندگی ارزش زیستن میده. حالا زندگی شاد چیه؟ ما سه نوع زندگی شاد رو از هم تفکیک کردیم که در موردش صحبت میکنم:

۱٫ Pleasure Life
?زندگی خوشایند
(پر از خوشگذرونی و احساسات مثبت و دارا بودن مهارت تقویت اون احساسات و بسط دادنشون در زمان و مکان)

این زندگی البته سه ایراد داره. یکی اینکه ۵۰% ارثیه و روش‌های مختلفی که ما برای افزودن عواطف مثبت پیشنهاد میکنیم ۱۵% تا ۲۰% میتونن بهش کمک کنن.

اشکال دوم انطباق پذیری هست. مثل بستنی وانیلیه. اولش ۱۰۰% مزه رو داره، ولی در ادامه مزه‌اش از بین میره چون بهش عادت میکنیم.

اشکال سوم اینکه زیاد انعطاف‌پذیر و قابل شکل دادن نیست.

۲٫ Engagement Life
? “زندگی خوب” (مشغول بودن و تعهد)
زندگی کاری، تربیت فرزندان، عشقتان، اوقات فراغت و اوقاتی که زمان برای شما متوقف میشود.
چیزی که این زندگی رو از زندگی خوش‌گذرونی متمایز میکنه “فلو” (با ترجمه تحت الفظی میشه جاری بودن) هست.
“فلو” اولین بار توسط میهای چیکسنتمیهایی، به این شکل تعریف شده:
حالت عملکرد ذهنی که شخصی که داره کاری رو انجام میده کاملا درونش غرق شده و تمرکز کامل همراه با انرژی داره، به طور کامل درگیرش شده و از انجام اون کار لذت میبره.
در حالت اول شما متوجه هستین که دارین لذت میبرین اما در حین “فلو” شما اصلا متوجه هیچی نیستین.
برای رسیدن به این مرحله دستور العملی وجود داره. اونم اینکه نقاط قوتتون رو پیدا کنین و زندگیتون رو طوری تغییر بدین که بیشترین استفاده ممکن رو ازش ببرین.

۳٫ Meaningful Life
?زندگی معنادار

استفاده از نقاط قوتمون برای کمک به دیگران و خدمت به چیزی بزرگتر از خودمون (ارزش‌هامون)

برای ایجاد تغییرات پایدار در جهت به دست آوردن این سه نوع زندگی چکار میتونیم بکنیم؟ این سوالیه که همیشه پرسیده میشه.
ما با آزمایش‌هایی میزان تاثیرگذاری این سه سبک زندگی رو بر رضایت از زندگی اندازه گرفتیم. میتونیم مداخلاتی بکنیم برای سنجششون و مشاهده نتایج. مثلا در مورد “زندگی خوشایند” به مردم آموزش میدیم که مهارت‌های مراقبه‌ی مایندفول و لذت بردن از لحظه رو تقویت کنن و یک روز زیبا رو طراحی کنن. مثلا آخر هفته‌ای که در پیش است رو. یا میگیم که قدردانی از افرادی که اثر مهم و مثبتی روی زندگیشون داشتن رو تمرین کنن، چون ثابت شده که اثرش در افزایش شادی چشمگیره.

ما اثر پیگیری هر کدوم از این سه سبک زندگی رو روی رضایت از زندگی بررسی کردیم و نتایج شگفت انگیز بود.

? نتایج نشون میداد که پیگیری نوع اول زندگی (زندگی خوشایند) تقریبا اثری بر رضایت از زندگی نداره. قویترین اثر رو پیگیری معنا (حالت سوم) داشت و پیگیری زندگی دوم (مشغول بودن) هم اثر خیلی قوی‌ای داشت.

✅ همینطور تحقیقات نشون داده که سلامت جسمی، طول عمر و بهره‌وری، ناشی از همین سه عامل و روش زندگی گفته شده هستن.

* Nancy Etcoff, Dan Gilbert, Mihály (Mike) Csikszentmihalyi

این مقاله، خلاصه ای بود از ویدیوی ۲۳ دقیقه ای زیر که میتونین با زیرنویس فارسی ببینید.

منبع:
http://www.ted.com/talks/martin_seligman_on_the_state_of_psychology#t-26442

چگونه می‌توان از استرس به‌طور موثری سود برد؟

?افراد این توانایی را دارند که جهت پیشرفت از انرژی موجود در استرس استفاده کرده و آن را به موفقیت تبدیل کنند. استرس معمولا با احساس خوبی همراه نیست، اما باید باور کرد که در نهایت می‌تواند نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد.

?هدف از داشتن استرس این است که افراد بتوانند از حوادث به آرامی عبور کنند. انسان‌ها هرگز خلاقانه‌تر از زمانی نیستند که تحت استرس قرار می‌گیرند؛ زیرا تقریبا هرکاری می‌کنند تا از استرس خلاص شده و بار دیگر آرامش را تجربه کنند.
اگر نسبت به استرس واکنش شدیدی نشان دهید، مطمئنا میزان آن بیشتر شده و مشکلات جدی‌تری پیش می‌آید. برای اینکه بتوان از استرس به‌طور موثری سود برد باید با حفظ آرامش، به استفاده از بهترین استراتژی‌هایی فکر کرد که از شدت مشکلات بکاهد؛ همچنین موفقیت و پیشرفت فرد را تضمین کند.
هر اندازه استراتژی‌های بیشتری یاد بگیرید و به‌کار ببرید، برای مواجهه با چالش‌های احتمالی در آینده از آمادگی بیشتری برخوردار خواهید بود و میزان موفقیت را افزایش می‌دهید.

?هنگامی که افراد استرس بیش از حدی را متحمل می‌شوند، مجبور هستند تا برای درخواست کمک، مشاوره و حل مشکلات از دیگران کمک بخواهند. زمانی که دیگران را در چالش‌های خود درگیر می‌کنید، نه‌تنها سریع‌تر و کارآمدتر می‌شوید، بلکه متوجه چگونگی حل و فصل مشکلات از سوی دیگران نیز می‌شوید. در واقع این یک هدیه ارزشمند است که می‌توانید راهکار‌های جدیدی را برای رفع مشکلات احتمالی بیاموزید. مشکلاتی که پیش از این، حتی به عنوان مشکلات به آنها فکر هم نمی‌کردید.
علاوه‌بر این زمانی که فشار استرس را با دیگران قسمت می‌کنید، احتمال اینکه بیش از حد خسته و فرسوده شوید به مراتب کمتر است.

?هیچ عاملی بیشتر از یک طرز فکر منفی که به علت قرار گرفتن در شرایط تنش‌زا به وجود می‌آید، مانع موفقیت افراد نمی‌شود.
اگر می‌خواهید از استرس به بهترین نحو استفاده کنید، باید از سیگنال استرس به‌عنوان یادآوری‌ها کمک بگیرید تا بتوانید تفکر مثبتی را برگزینید.
اینکه از استرس برای موارد مثبت یا منفی استفاده کنید به خود فرد بستگی دارد. چگونگی پاسخ به اتفاقات پیرامون یک انتخاب است. نتیجه داشتن طرز فکر منفی هرگز اتفاقات خوب و مثبتی نیست. به همین دلیل، لحظاتی که استرس را تجربه می‌کنید، به اندازه‌ای اعتقادات مثبت را در خود تقویت کنید تا بتوانید تمرکز کافی بر یافتن راه‌حل‌های ممکن برای حل مشکلات را داشته باشید.

منبع: Entrepreneur

حل پیغام خطای The proxy server is refusing connections و باز نشدن سایت.

 

 حل پیغام خطای The proxy server is refusing connections

و باز نشدن سایت.

مقیاس پدر ی دیک (FS)

مقیاس پدر ی دیک (FS)

The Fatherhood Scale

 در ی دهه گذشته، تحقیقات علمی در مورد پدران انجام شده است که  هم   و هم دانش و فهم ما از تأثیر  پدر و مادر بر زندگی افزایش داده است((Marsiglio, Amato, Day, & Lamb,2000

جان گاتمن می‌گوید: وجود پدر فقط به‌معنای دستیار مادر نیست. براساس تحقیقات پژوهشگران، پدران به‌طور عمده از طریق بازی بر فرزندان خود تاثیر می‌گذارند. پدرها درصد زیادی از وقتشان را در کنار کودک به‌بازی اختصاص می‌دهند.در حالیکه  بر نقش ارتباط پدر با کودک تاکید فراوانی صورت گرفته است ولی  بر چگونگی کیفیت ارتباط پدر با کودک و میزان تاثیر آن تحقیق و تاکید چندانی صورت نپذیرفته است(رحمتیان و همکاران، ۱۳۹۵). لذا تحقیق در این زمینه ضروری است و برای انجام ابزار تحقیق در این زمینه بسیار کم می باشد بر این اساس مقیاس  پدر ی دیک که ابزار مناسبی در این زمینه می باشد ترجمه شد. این مقیاس یک پرسشنامه ۶۴ سوالی است که ۹ نقش پدری را مورد سنجش قرار می دهد.

همراه با ۲ مقاله مرتبط  رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری و کلید تصحیح جواب ها و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

احترام به خود با بیست قانون

✅قانون اول: اگر فکر می‌کنی کاری اشتباهه، انجامش نده!

✅قانون دوم: در صحبت‌ها همیشه دقیقا همون چیزی رو بگو که منظورته!

✅قانون سوم: هیچ‌وقت طوری زندگی نکن که سعی کنی همه رو از خودت راضی نگه‌ داری؛ هیج وقت.

✅قانون چهارم: سعی کن هر روز یاد بگیری و دست از یادگرفتن بر نداری.

✅قانون پنجم: در صحبت با دیگران هیچ‌وقت راجع به خودت بد حرف نزن.

✅قانون ششم: هیچ‌وقت دست از تلاش برای رسیدن به رویاهات بر ندار.

✅قانون هفتم: سعی کن راحت نه بگی، از نه گفتن نترس.

✅قانون هشتم: از بله گفتن هم نترس.

✅قانون نهم: با خودت مهربون باش.

✅قانون دهم: اگه نمی‌تونی چیزی رو کنترل کنی، بزار به حال خودش.

✅قانون یازدهم: سعی کن از اتفاقات و حالات منفی دوری کنی.

✅قانون دوازدهم: برای رضایت دیگران، کاری رو انجام نده که دوست نداری.

✅قانون سیزدهم: سعی کن ببخشی، اما فراموش نکن.

✅قانون چهاردهم: در هیچ حالتی، سطح خودت رو به اندازه طرف مقابلت پایین نیار.

✅قانون پانزدهم: حرفی رو که نمی‌پسندی تائید نکن.

✅قانون شانزدهم: به کسانی لطف کن که استحقاقش رو داشته باشن، لطف تورو وظیفت ندونن و سپاس‌‌گزار باشن.

✅قانون هفدهم: با کسی که ازش خوشت نمیاد، همنشینی نکن.

✅قانون هجدهم: در یاد دادن، بخشنده باش.

✅قانون نوزدهم: از کسی ناراحت هستی بهش بگو، ناراحتیتو بگو، دلیلش رو بگو و انتظار عذرخواهی داشته باش.

✅قانون بیستم: عاشقى کن . عشق باعث امید به زندگى مى شود .

@rava2020

پیش به سوی موفقیت

۲۰۱۸-۰۱-۱۲

جهت دانلود بر روی فیلم راست کلیک و گزینه Save video as  را انتخاب کنید.

حکایت

بوذرجمهر وزیر ‌(‌بفارسی بزرگمهر)‌ دعوی دانستن زبان حیوانات می کرد و انوشیروان مترصد فرصتی بود تا صدق آن را معلوم کند. تا روزی که با هم برای گشت و گذار رفته بودند و پادشاه بر کنگره خرابه ای دو جغد کنار هم نگریست و با تمسخر از وزیر خواست که برود و ببیند چه می گویند.

بوذرجمهر نزد جغدها رفت و بعد از لحظاتی برگشت و گفت:

قربان یکی از جغدها پسری دارد و نزد جغد دیگر که دختر دارد به خواستگاری آمده. جغد صاحب دختر صد خرابه مهریه طلبید و جغد صاحب پسر به او گفت:

اگر زمانه چنین و سلطان زمان نیز همین باشد به عوض صد خرابه، هزار خرابه پشت قباله دخترت اندازم …

گر مَلک این باشد و این روزگار

زین ده ویران دهمت صد هزار

تنها من!

مهم نیست الان شرایط من چه جوریه، مهم اینه که من تنها کسی هستم که میتونم رویاهایم را تبدیل به واقعیت کنم چون من و فقط من قهرمان زندگی خودم هستم

 

داستانک

⭕️واعظی منبری رفت و سخنرانی جالبی ارائه داد.
کدخدا که خیلی لذت برده بود به واعظ گفت:
روزی که می خواهی از این روستا بروی بیا سه کیسه برنج از من بگیر!
واعظ شادمان شد و تشکر کرد؛ روز آخر در خانه ی کدخدا رفت و از کیسه های برنج سراغ گرفت.

کدخدا گفت:
راستش برنجی در کار نیست؛ آن روز منبر جالبی رفتی من خیلی خوشم آمد و گفتم من هم یک چیزی بگویم که تو خوشت بیاید.

?امثال و حکم
?علی اکبر دهخدا

سه راه حل برای هر مشکلى وجود داره:

سه راه حل برای هر مشکلى وجود داره:

?بپذیریش، تغییرش بدهی، رهایش کنی.

اگر نمیتوانی بپذیری، تغییرش بده؛ اگر نمیتونی تغییرش بدی، رهایش کن

من چگونه یاد میگیرم؟

بسیاری از نویسندگان درجه یک (برای مثال وینستون چرچیل) در مدرسه عملکرد ضعیفی داشتند. آنان دوره مدرسه را شکنجه تمام عیار میدانند؛ در صورتی که بسیاری از همکلاسی هایشان چنین دیدی ندارند.

در آن زمان مدارس بر این فرضیه بنا شده بودند که فقط یک راه درست برای یادگیری وجود دارد و برای همه نیز یکسان است.

چرچیل نویسنده بود و با شنیدن و خواندن یاد نمیگرفت، بلکه راه یادگیری مناسب او نوشتن زیاد بود.

بتهون دفاتر زیادی از قطعاتش به جای گذاشته است، حال آنکه میگوید هرگز هنگام ساخت آهنگهایش به سراغ آنها نرفته است.

از بتهون پرسیدند چرا دفتر ها را نگه داشتی و او پاسخ داد: “اگر به سرعت ننویسم خیلی زود آنها را از یاد خواهم برد. اگر آنها را در دفاتر قطعاتم بنویسم، هرگز فراموش نمیکنم و هیچ وقت به اینکه دوباره به آنها نگاهی بیندازم احتیاج نخواهم داشت.”

علاوه بر نوشتن، بعضی افراد از طریق انجام دادن کار آن را یاد میگیرند و بعضی باید موضوع را با صدای بلند برای خودشان توضیح دهند.

یک مدیر اجرایی را میشناسم که کسب و کار خانوادگی کوچک و متوسط را به کارخانه ای پیشرو در صنعت تبدیل کرد.
یادگیری او با صحبت کردن بود و عادت داشت هر هفته، همه مدیران ارشدش را به دفترش فرابخواند و دو تا سه ساعت برای آنها صحبت کند.

او به ندرت از شریکانش نظرخواهی و سوال میکرد، و مشخص بود که این مدیر به افرادی احتیاج داشت که سخنانش را بشنوند. این روشی بود که با آن یاد میگرفت. او شخصی افراطی بود، اما یادگیری با صحبت کردن روش عجیبی نیست.

وکیل های موفق و متخصصان پزشکی عموما از این طریق یاد میگیرند و همین طور من(پیتر دراکر)

در بین همه بخش های خودآگاهی، شناخت روش یادگیری از همه آسان تر است.

وقتی از مردم میپرسم “چگونه یاد میگیرید؟” بسیاری پاسخ را میدانند. اما وقتی میپرسم “آیا بر اساس این آگاهی عمل میکنید؟” کمتر پاسخ بله میشنوم.

اگر کسی بر اساس این آگاهی عمل نکند محکوم به عملکرد ضعیف است.

 پیتر دراکر

پرسشنامه آمادگی به اعتیاد IAPS/ Iranian Addiction Potential Scale

بسیاری از مردم در طول زندگی خود ممکن است به مصرف الکل یا داروهای غیرقانونی بپردازند که در این میان نه تنها تمامی آنها با مشکلات مرتبط با مواد مواجه نمی شوند، بلکه دامنۀ مشکلاتی که احتمالاً تجربه خواهندکرد از فردی به فرد دیگر متفاوت است؛ به همین نسبت هر طبقه از داروها، اثرات کوتاه مدت و بلند مدت دارند که به میزان مصرف و قدرت دارو بستگی دارد که این اثرات نیز از شخصی به شخص دیگر متفاوت است. به رغم همه کوشش های علمی و بین المللی، در کشور ایران با اینکه وابستگی داروئی و سوء مصرف آن به عنوان یکی از جدی ترین آسیب های اجتماعی و ر وانی تلقی می شود و بخش عمدهای از زندانیان کشور را به خود اختصاص می دهد، هنوز رویکردی علمی که بر الگوهای  رایج زیستی، روانی و اجتماعی مبتنی باشد به محک تجربه در نیامده است.

مقیاس آمادگی به اعتیاد توسط وید و بوچر (۱۹۹۲)  ساخته شد و تلاش هایی در جهت تعیین روایی آن در کشور ایران صورتگرفته است. این پرسشنامه، مقیاس ایرانی آمادگی به اعتیاد است.

همراه با ۶ مقاله مرتبط  رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری و کلید تصحیح جواب ها و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

 

 

 

نمازگزار و سگ

مردی برای عبادت به مسجد رفت. نیّتش آن بود که شب را به راز و نیاز با پروردگار بگذراند. شب هنگام که به نماز مشغول بود صدائی به گوشش رسید.
تصور کرد شخصی به مسجد وارد شده است. با خود گفت: لابد شخصی که در این موقع شب به مسجد آمده است زاهدی است و مرا همچون خود زاهد تمام عیاری بشمار خواهد آورد.
باید احتیاط کنم و شرط عبادت و خضوع را به جا آورم:

همه شب تا به روزش بود طاعت
نیاسود از عبادت هیچ ساعت
دعا و زاری بسیار کرد او
گهی توبه گه استغفار کرد او
به جای آورد آداب و سنن را
نکو بنمود الحق خویشتن را
وقتی صبح شد و هوا روشن گردید، مرد چشمش به سگی افتاد که درگوشه مسجد خوابیده بود.
از خجالت سر به زیر انداخت و با خود گفت:
همه شب بهر سگی در کار بودی
شبی به حق را چنین بیدار بودی
ز بی شرمی شدی غرق ریا تو
نداری شرم آخر از خدا تو
بسی سگ از تو بهتر ای مُرائی*
ببین تا سگ کجا و تو کجایی؟
چو پرده برفتد از پیش آخر
چه گویی با خدای خویش آخر؟

*مُرائی: ریاکار
(الهی نامه – عطار نیشابوری)

اگر می خواهید شکست بخورید، لطفاً یا برنامه ای نداشته باشید یا به برنامه تان عمل نکنید

حلزون درونت را پیدا کن!

جنوب ایتالیا زیستگاه نوعی عروس دریایی بنام “مدوز” و انواع حلزون های دریایی است.
هر از گاهی این عروس دریایی حلزونهای کوچک دریا را قورت می دهد و آنها را به مجرای هاضمه اش انتقال می دهد.
اما پوسته سخت حلزون از او محافظت می کند و مانع هضم آن می شود.
حلزون به دیواره ی مجرای هاضمه ی عروس دریایی می چسبد و آرام آرام شروع به خوردن عروس دریایی از درون به بیرون می کند.
زمانی که حلزون به رشد کامل خود می رسد، دیگر خبری از عروس دریایی نیست، چون حلزون به تدریج آن را از درون خورده است.
بعضی از ما همانند عروس دریایی هستیم
که حلزون درونمان، ما را آرام آرام از درون می خورد.
حلزون درون ما می تواند:
عصبانیت، دلواپسی، فکر و خیال بیهوده، افسردگی، خشم، نگرانی، طمع، حرص و زیاده خواهی و… باشد.
حلزون ممکن است درون رابطه ی عاطفی ما باشد:
کینه ورزی ، زودرنجی ، تشخیص ندادن اولویت عاطفی زندگی(یعنی همسر را بر دیگران ترجیح ندهی) …
این حلزونها آرام آرام در وجود ما رشد می کنند و با دندانهای خود، وجود ما را می جوند آرامتر از آنچه که فکر می کنیم.

حال زمان آن است که به خود بیاییم
و متوجه شویم چه اتفاقی در درونمان رخ داده است.
کمی بیشتر برای شناخت درون خود وقت بگذاریم…
حلزون هایی که درون رابطه ی عاطفی قرار دارند بسیا خطر ناکند
ممکن است این حلزون ها؛
حرفهای دیگران باشد
_ نصیحت های یک آدم مغرض
_ راهنمایی های یک بیمار
_ مقایسه کردن های نابجا
_ مشکلات شخصی خود فرد
_ الگوهای غلط تربیتی
و…
برخی از این مشکلات درون رابطه است و برخی درون فرد…
اما حلزونهای درونی همیشه راه خود را بسوی رابطه نیز باز میکنند..

پس مراقب باش:

?افکارخودت
?همنشینت و حرفهایش
?طرف مشورتت و راهنمایی هایش
حلزون را وارد ذهنت و زندگیت نکند. و داشته های عاطفیت را از درون تهی نسازد.
بسیاری از زندگیهایی که در جلسات مشاوره شاهد آسیبهای آنها هستم
قربانی حضور حلزون درونی شده است.

مثلث خود مشغولی چیست؟

رنجش و عصبانیت و ترس، سه راس مثلث خود مشغولی هستند.
?تمام نواقص اخلاقی از این سه واکنش سرچشمه می‌گیرند.

? رنجش :
واکنش ما در برابر آن قسمت از گذشته‌مان است که مسایل طبق خواسته و روال ما پیش نرفته.
از این طریق ما دوباره به گذشته باز می‌گردیم و در آن زندگی می‌کنیم و حال را از دست می دهیم.

? عصبانیت :
روش رویارویی ما با زمان حال و واکنشی به منظور انکار واقعیت است.

? ترس :
احساسی است که وقتی ما به آینده‌مان فکر می‌کنیم دچار آن می‌شویم.
واکنش ما در مقابل ناشناخته‌ها و احساس نگرانی از به وقوع نپیوستن رویاهایمان است.

دیدگاه مون را در مورد این احساسات در مقابل آدم‌ها و مکان‌ها و وقایع گذشته و حال و آینده تغییر دهیم و

پذیرش را ? جایگزین رنجش
عشق را ? جایگزین عصبانیت
و ایمان را ?جایگزین ترس
کنیم.

آنگاه به آرامش رسیده و ذهن به حل مسئله سوق پیدا کرده و کامیابی نصیب ما می گردد .