بایگانی دسته: پایان نامه و روش تحقیق

ضریب تاثیر یا درجه تاثیر یا Impact factor چیست؟

ضریب تاثیر یا درجه تاثیر یا Impact factor چیست؟

این عامل همه ساله توسط ISI برمبناي ارجاعات به هر یک از مجلات علمی آن محاسبه می شود و نتیجه در گزارشات ارجاع مجله یا Journal Citation Reports یا به اختصارJCR منتشر می شود. این ضریب، نه براي مقاله یا نویسنده، بلکه براي مجله محاسبه می شود. محاسبه ، برمبناي یک دوره سه ساله صورت می گیرد. فرضا اگر در سال 94 جمعا 40 ارجاع به یک مجله صورت گرفته باشد و در آن مجله در سال 92 تعداد  26 مقاله و در سال 93 تعداد 24 مقاله چاپ شده باشد، ضریب ارجاع آن مجله، از تقسیم 40 بر 50 به دست می آید که  8/0 است. یعنی به طور متوسط، هر مقاله آن نشریه8/0 مرتبه مورد استناد مقالات دیگر قرار گرفته است.

ISI چیست ؟

ISI چیست ؟

موسسه اطلاعات علمی (Institute for Scientific Information): بانک اطلاعات ISI مرکزي براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترین مجلات علمی منتشره در دنیا به منظور تبادل اطلاعات میان پژوهشگران مختلف می باشد .شمار مجلات ISIثابت نیست . یک مجله ممکن است در یک زمان، از مجلات ISI محسوب شود، اما به دلیل کاهش بار علمی، بعداً از لیست مجلات ISIکنار گذاشته شود. در حال حاضر بیش از 16000 مجله، در لیست ISI قرار دارند. هر ساله 2000 مجله جدید مورد ارزیابی قرار می گیرد و حدود ده درصد آنها به لیست ISI  اضافه می شوند.

انواع مقاله

انواع مقاله

اگرچه طبقه بندی های مختلفی از مقاله ها وجود دارد و مقاله ها انواع گسترده وگوناگونی از نوشته هارا دربرمی گیرند ، اما بطور کلی میتوان مقاله ها رابه سه دسته نسبتا متمایز : تحقیقی ، اجتماعی و انتقادي دسته بندي کرد.

ادامه‌ی خواندن

بررسی روایی آزمون ساخته شده (همزمان و سازه)

بررسی روایی آزمون ساخته شده (همزمان و سازه)

در نهایت، در آخرین مرحله ساخت آزمون انواع دیگر روایی شامل روایی های همزمان (واگرا یا همگرا) و روایی سازه که در آن ساختار عاملی آزمون تعیین می شود، مورد بررسی قرار می گیرد. انواع دیگر روایی در زیر معرفی شده اند:

ادامه‌ی خواندن