بایگانی دسته: پاورپونت علوم تربیتی

آسیب شناسی روانی دیویسون نیل و کرینگ(پیام نور) ۲۷۸ اسلاید

فایل پاورپونت درس:

آسیب شناسی روانی دیویسون نیل و کرینگ(پیام نور) ۲۷۸  اسلاید

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

روان شناسی یادگیری دکتر پارسا

فایل پاورپونت درس:

روان شناسی یادگیری دکتر پارسا ۳۴۱ اسلاید

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

 

روانشناسی تربیتی از کتاب دکتر سیف

فایل پاورپونت درس:

روانشناسی تربیتی از کتاب دکتر سیف در سه فایل  جداگانه ۸۳۷ اسلاید 

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

 

مهارتهای آموزشی و پرورشی از دکتر شعبانی ۳۷۳ اسلاید

فایل پاورپونت درس:

مهارتهای آموزشی و پرورشی از دکتر شعبانی ۳۷۳ اسلاید 

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی از دکتر پور ظهیر ۱۲۱ اسلاید

فایل پاورپونت درس:

مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی از دکتر پور ظهیر ۱۲۱ اسلاید

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

مقدمات مدیریت آموزش پیام نوراز دکتر علاقه بند ۲۴۷ اسلاید

فایل پاورپونت درس:

مقدمات مدیریت آموزش پیام نوراز دکتر علاقه  بند ۲۴۷ اسلاید 

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

مقدمات تکنولوژی آموزشی علی آبادی ۲۱۸ اسلاید

فایل پاورپونت درس:

مقدمات تکنولوژی آموزشی علی آبادی ۲۱۸ اسلاید

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

شیوه های مطالعه (یادگیری خلاق، یادگیری همیشگی مطالب) شجری ۱۵۹ اسلاید

فایل پاورپونت درس:

شیوه های مطالعه (یادگیری خلاق، یادگیری همیشگی مطالب) شجری ۱۵۹ اسلاید

 این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

روشهای ارزشیابی آموزشی از کتاب دکتر کیامنش

فایل پاورپونت درس:

روشهای ارزشیابی آموزشی از کتاب دکتر کیامنش ۲۴۱ اسلاید

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

آموزش و پرورش تطبیقی از کتاب دکتر احمد آقازاده

فایل پاورپونت درس:


آموزش و پرورش تطبیقی از کتاب دکتر احمد آقازاده

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی از کتاب دکتر سیف

فایل پاورپونت درس:

اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی از کتاب دکتر سیف ۳۱۴ اسلاید 

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

اصول مدیریت آموزشی (پیام نور ) از کتاب دکتر علی علاقه بند

فایل پاورپونت درس: اصول مدیریت آموزشی (پیام نور ) از کتاب دکتر علی علاقه بند 

 این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

کتاب اصول و مبانی آموزش و پرورش

فایل پاورپونت درس:

کتاب اصول و مبانی آموزش و پرورش:دکتر تقی پور ظهیر  ۲۱۷ اسلاید 

 

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

اصول برنامه ریزی آموزشی

فایل پاورپونت درس:


اصول برنامه ریزی آموزشی : ۲۸۷ اسلاید از دو کتاب فرایند برنامه ریزی آموزشی ؛ یونسکو  وبرنامه ریزی آموزشی چیست ؟ فیلیپ کومز ۳۰۰۰ تومان

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.