بایگانی دسته: پاورپونت

برنامه ریزی روستایی در ایران (پیام نور) – دکتر حسین آسایش

فایل پاورپونت درس:

برنامه ریزی روستایی در ایران (پیام نور) – دکتر حسین آسایش – ۱۶۳ اسلاید

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جهت ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

 

روش تحقیق پیشرفته عیسی ابراهیم زاده

فایل پاورپونت درس:

روش تحقیق پیشرفته عیسی ابراهیم زاده ۲۸۷ اسلاید 

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جهت ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

 

مدیریت منابع انسانی ۹۵ اسلاید

فایل پاورپونت درس:

مدیریت منابع انسانی ۹۵ اسلاید

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

 

اقتصاد سنجی ۶۳۹ اسلاید

فایل پاورپونت درس:

اقتصاد سنجی ۶۳۹ اسلاید

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

 

پاور پونت اقتصاد خرد (۱)- از دکتر داودی ۲۷۱ اسلاید

اقتصاد خرد (۱) از دکتر داودی  ۲۷۱ اسلاید

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

روان شناسی عمومی اتکینسون و همکاران ۳۴۰ اسلاید

فایل پاورپونت درس:

روان شناسی عمومی اتکینسون و همکاران ۳۴۰ اسلاید 

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

روان سنجی دکتر حمزه گنجی پیام نور ۱۸۳ اسلاید

فایل پاورپونت درس:

روان سنجی دکتر حمزه گنجی پیام نور ۱۸۳ اسلاید

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

متون روانشناسی به زبان خارجی ۱ از کتاب دکتر جعفری گوهر ۳۲۴ اسلاید

فایل پاورپونت درس:

متون روانشناسی به زبان خارجی ۱ از کتاب دکتر جعفری گوهر  ۳۲۴ اسلاید 

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

 

روانشناسی رشد۲ شعاری نژاد ۱۳۹ اسلاید

فایل پاورپونت درس:

روانشناسی رشد۲ شعاری نژاد ۱۳۹ اسلاید

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

روان شناسی عمومی اتکینسون ۳۰۸ اسلاید

فایل پاورپونت درس:

روان شناسی عمومی اتکینسون ۳۰۸ اسلاید

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

روان شناسی رشد شعاری نژاد ۱۸۷ اسلاید

فایل پاورپونت درس:

روان شناسی رشد شعاری نژاد ۱۸۷ اسلاید 

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

 

آسیب شناسی روانی دیویسون نیل و کرینگ(پیام نور) ۲۷۸ اسلاید

فایل پاورپونت درس:

آسیب شناسی روانی دیویسون نیل و کرینگ(پیام نور) ۲۷۸  اسلاید

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

روان شناسی یادگیری دکتر پارسا

فایل پاورپونت درس:

روان شناسی یادگیری دکتر پارسا ۳۴۱ اسلاید

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

 

روانشناسی تربیتی از کتاب دکتر سیف

فایل پاورپونت درس:

روانشناسی تربیتی از کتاب دکتر سیف در سه فایل  جداگانه ۸۳۷ اسلاید 

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

 

مهارتهای آموزشی و پرورشی از دکتر شعبانی ۳۷۳ اسلاید

فایل پاورپونت درس:

مهارتهای آموزشی و پرورشی از دکتر شعبانی ۳۷۳ اسلاید 

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی از دکتر پور ظهیر ۱۲۱ اسلاید

فایل پاورپونت درس:

مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی از دکتر پور ظهیر ۱۲۱ اسلاید

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

مقدمات مدیریت آموزش پیام نوراز دکتر علاقه بند ۲۴۷ اسلاید

فایل پاورپونت درس:

مقدمات مدیریت آموزش پیام نوراز دکتر علاقه  بند ۲۴۷ اسلاید 

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

مقدمات تکنولوژی آموزشی علی آبادی ۲۱۸ اسلاید

فایل پاورپونت درس:

مقدمات تکنولوژی آموزشی علی آبادی ۲۱۸ اسلاید

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

شیوه های مطالعه (یادگیری خلاق، یادگیری همیشگی مطالب) شجری ۱۵۹ اسلاید

فایل پاورپونت درس:

شیوه های مطالعه (یادگیری خلاق، یادگیری همیشگی مطالب) شجری ۱۵۹ اسلاید

 این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

روشهای ارزشیابی آموزشی از کتاب دکتر کیامنش

فایل پاورپونت درس:

روشهای ارزشیابی آموزشی از کتاب دکتر کیامنش ۲۴۱ اسلاید

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

آموزش و پرورش تطبیقی از کتاب دکتر احمد آقازاده

فایل پاورپونت درس:


آموزش و پرورش تطبیقی از کتاب دکتر احمد آقازاده

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی از کتاب دکتر سیف

فایل پاورپونت درس:

اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی از کتاب دکتر سیف ۳۱۴ اسلاید 

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

اصول مدیریت آموزشی (پیام نور ) از کتاب دکتر علی علاقه بند

فایل پاورپونت درس: اصول مدیریت آموزشی (پیام نور ) از کتاب دکتر علی علاقه بند 

 این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

کتاب اصول و مبانی آموزش و پرورش

فایل پاورپونت درس:

کتاب اصول و مبانی آموزش و پرورش:دکتر تقی پور ظهیر  ۲۱۷ اسلاید 

 

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

اصول برنامه ریزی آموزشی

فایل پاورپونت درس:


اصول برنامه ریزی آموزشی : ۲۸۷ اسلاید از دو کتاب فرایند برنامه ریزی آموزشی ؛ یونسکو  وبرنامه ریزی آموزشی چیست ؟ فیلیپ کومز ۳۰۰۰ تومان

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

 

 

 

مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (PANAS)[1] Positive Affect Negative Affect Scale

مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (PANAS)[1]  Positive Affect Negative Affect Scale

این مقیاس در سال ۱۹۸۸ توسط واتسون و تلگن[۲]، برای اندازه گیری دو بعد «عاطفه منفی» و «عاطفه مثبت» ساخته و قالب کلمات طراحی شده است  .   

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست پرسشنامه در بالای صفحه روی منوی پرسشنامه استاندارد در بالای صفحه کلیک بفرمایید

[۱]. Positive Affect and Negative Affect Scales

[۲] – Watson, Clark & Tellegen