بایگانی دسته: روش تحقیق

روایی و پایایی در مطالعات کیفی

روایی و پایایی در مطالعات کیفی

اتفاق نظر دقیقی در خصوص مفهوم روایی و پایایی در حوزه پژوهش کیفی وجود ندارد. گوبا و لینکن قابلیت اعتماد را به عنوان معیاری برای جایگزینی روایی و پایایی مطرح ساخته اند که متشکل از چهار مفهوم جزئی تر قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال، قابلیت تأیید و اطمینان پذیری است.

روایی و پایایی در مطالعات کیفی

ادامه‌ی خواندن

✅ ۱۵سایت برای دانلود تمام متن پایان نامه های دانشگاه های اروپا و آمریکا

 

?D-Scholarship:

http://goo.gl/GrGnlA

?DART-Europe E-theses Portal :

http://goo.gl/Yp1ZKu

?Duquesne University ETD:

http://goo.gl/L15GxI

?ETD:

http://goo.gl/kMeppo

?Library and Archives Canada :

http://goo.gl/4HwrgG

?MIT DSpace:

http://goo.gl/PBiFM3

?National ETD Portal :

http://goo.gl/I2GGyR

?NDLTD :

http://goo.gl/CIlQES

?OATD:

http://goo.gl/ShAvhi

?Ohiolink:

http://goo.gl/vxX8Vr

?Penn State University eTD database:

http://goo.gl/D9kH0e

?PQDT Open:

http://goo.gl/D8tRaq

?Spectrum, Concordia University:

http://goo.gl/0FhHrI

?The HKU Scholars Hub – Theses:

http://goo.gl/6hF4bP

?Vanderbilt ETDs:

http://goo.gl/XVzLh8

@rava2020

 

 

انواع فرضیه

?انواع فرضیه:

۱️⃣رابطه
مثال: بین متغیر X و متغیر Y رابطه معناداری وجود دارد.

۲️⃣اثر
مثال: متغیر X بر متغیر Y تاثیر معناداری دارد.

۳️⃣مقایسه
مثال: بین متغیر X در جامعه الف و جامعه ب تفاوت معناداری وجود دارد.

✅بنابراین فرضیه های ما از این سه حالت خارج نیستن یا رابطه ان یا اثر و یا مقایسه

?نکته: هر فرضیه معمولا از دو متغیر تشکیل میشه مگر اینکه متغیر تعدیلگر یا میانجی وجود داشته باشد.

?مثال از وجود متغیر تعدیلگر:
متغیر Z اثر متغیر X بر متغیر Y را تعدیل می کند.

?مثال از وجود متغیر میانجی:
متغیرM در رابطه بین متغیر X و متغیر Y نقش میانجی را دارا می باشد.

برآورد نقطه ای و فاصله ای

برآورد نقطه ای و فاصله ای

هدف استنباط آماری به دست آوردن و نتیجه گیری در مورد پارامتر جامعه است.
می دانیم پارامتر جامعه مجهول است و باید از روی نمونه ای که از چامعه به دست می آید به براورد یا تخمین مقدار ان بپردازیم.
دو نوع برآوردگر یا تخمین زننده برای پارامتر جامعه وجود دارد.
۱- برآورد کننده ی نقطه ای: برآورد کننده ای را برآوردگر نقطه ای پارامتر جامعه می گوییم که تنها یک عدد را به عنوان برآوردی ( تخمینی) از پارامتر جامعه ارائه کند.
۲- برآورد کننده فاصله ای یا فاصله اطمینان: برآورد فاصله ای یا فاصله اطمینان تخمین می زند که پارامتر جامعه در میان دو عدد مشخص قرار می گیرد یا به عبارت دیگر فاصله ای را ارائه می کند که با احتمال مشخص (۱- ) پارامتر جامعه در آن فاصله قرار می گیرد.
به این فاصله (به عنوان مثال (a,b))  فاصله اطمینان و به احتمالی که این فاصله شامل پارامتر جامعه باشد درجه اعتماد یا سطح اطمینان می گوییم.
بنابراین فاصله اطمینان یا برآورد فاصله ای عبارت است از تخمین فاصله ای از a تا b که انتظار می رود پارامتر جامعه با احتمال (۱- ) ( سطح اطمینان) در این فاصله قرار گیرد.

 اگر عین استنباطی که از برآورد نمونه گرفته ایم به پارامتر جامعه تعمیم بدهیم برآورد نقطه ای است ” مثلاً مشاهده شده اگر ۴۰% افراد نمونه ناراضی اند و عین این را به جامعه تعمیم بدهیم و بگوییم جامعه نیز ۴۰% ناراضی اند، برآورد نقطه ای سات.

ولی اگر علاوه بر یافته نمونه مقداری به پارامتر جامعه اضافه کنیم مثلاً بگوییم ۵±۴۰% افراد جامعه ناراضی اند، برآورد فاصله ای است.

 

دسترسی به انواع پرسشنامه های استاندارد، با روایی،  پایایی، روش نمره گذاری و منابع معتبر

تجزیه و تحلیل داده های آماری با نرم افزار پیشرفته SPSS

مبانی نظری و پژوهشی متغیر های مختلف

مطالب متنوع روش تحقیق، مدیریت و …

انواع  پاورپونت

عضویت در کانال تلگرام

آزمون سوبل و متغیر میانجی

متغیر میانجی

در بررسی روابط میان متغیرها با وجود نقش متغیر میانجی بایستی اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثر کل مورد بررسی قرار گیرند(رامین­مهر، حمید، ۱۳۹۲). اثر کل از مجموع اثر مستقیم و غیر مستقیم به دست می­آید(بشلیده، کیومرث، ۱۳۹۱). در صورتی که اثر غیر مستقیم بیشتر از اثر مستقیم باشد، نقش واسطه­ای متغیر میانجی پذیرفته می­شود(رامین­مهر، حمید، ۱۳۹۲).

آزمون سوبل و متغیر میانجی

متغیر میانجی M به عنوان رابط بین متغیر مستقل و متغیر وابسته قرار می‌گیرد و به صورت جداگانه میزان رابطه متغیرهای مستقل و وابسته را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در مثال فوق متغیر «اعتماد» در رابطه «رضایت» و «تعهد» نقش میانجی دارد. بنابراین آنچه در زمینه محاسبه اثر غیرمستقیم توضیح داده شد همان نقش میانجی است. در پژوهش‌های دارای فرضیه‌های میانجی متغیر مستقل X از طریق متغیر M روی متغیر وابسته Y تأثیر می‌گذارد. یک مدل میانجی ساده در تصویر زیر نمایش داده شده است. نقش میانجی متغیر M از طریق ضریب اثر غیرمستقیم ab اندازه‌گیری می‌شود. هر چند می‌توان از راه بررسی معناداری ضرایب a و b به آزمون فرضیه میانجی پرداخت، امّا این روش توان آماری پایینی دارد. روش مناسب‌تر این است که به صورت مستقیم معناداری ضریب ab آزمون شود. یکی از پرکاربردترین روشها برای این منظور آزمون سوبل (Sobel) است.

آزمون سوبل رویکرد حاصل‌ضرب ضرایب، روش دلتا یا رویکرد نظریه نرمال هم نامیده شده است. آزمون سوبل برای انجام استنباط در مورد ضریب اثر غیرمستقیم ab، بر همان نظریه استنباط مورد استفاده برای اثر مستقیم مبتنی است. اثر غیرمستقیم ab یک برآورد خاص نمونه از اثر غیرمستقیم در جامعه (TaTb) است که در معرض واریانس نمونه‌گیری قرار دارد. با داشتن برآوردی از خطای استاندارد ab و با فرض نرمال بودن توزیع نمونه‌گیری ab می‌توان یک p-value برای ab به دست آورد.

بطور کلی در آزمون سوبل می‌توان از تخمین نرمال برای بررسی معنی‌داری رابطه استفاده کرد. با داشتن برآورد خطای استاندارد اثر غیرمستقیم می‌توان فرضیه صفر را در مقابل فرض مخالف آزمون کرد. آماره Z برابر است با نسبت ab به خطای استاندارد آن. به عبارت دیگر مقدار Z-Value را از رابطه زیر بدست می‌آوریم:

در این رابطه:
a: ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی
b: ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته 
Sa: خطای استاندارد مسیر متغیر مستقل و میانجی 
Sb: خطای استاندارد مسیر متغیر میانجی و وابسته

این برآوردگر حاصل‌ضرب مجذور خطاهای استاندارد را از دو عبارت اول معادله کم می‌کند. به دلیل این که در برآورد گودمن امکان منفی شدن خطای معیار وجود دارد استفاده از آن توصیه نمی شود. مقادیر a و b و خطاهای استاندارد آنها می‌توانند از خروجی تحلیل رگرسیون یا مدل‌سازی معادلات ساختاری استخراج شوند. در SPSS برای به دست آوردن این مقادیر باید دو تحلیل رگرسیون اجرا شود:

اجرای یک تحلیل رگرسیون که در آن متغیر مستقل X متغیر پیش بین و متغیر میانجی M متغیر ملاک است. این تحلیل مقادیر a و sa رابه شما می‌دهد. اجرای یک تحلیل رگرسیون که در آن متغیر مستقل X و متغیر میانجی M متغیر پیش بین و متغیر وابسته Y متغیر ملاک است. این تحلیل مقادیر b و sb رابه شما می‌دهد. این محاسبات به سادگی می‌تواند با دست انجام شود. با در نظر گرفتن سطح خطای ∝=۰٫۰۵ اگر مقدار Z از ۰٫۰۵ کوچکتر باشد، اثر غیرمستقیم مشاهده‌شده از نظر آماری معنادار است.

محاسبه آنلاین آزمون سوبل

منبع: کتاب آموزش کاربردی SPSS نویسنده آرش حبیبی

برگرفته از وب سایت:پارس مدیر

 

مکس کیودا MAXQDA) ) نرم افزار تجزیه و تحلیل کیفی داده ها

MAXQDA یک نرم افزار حرفه ای برای تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی و کیفی است. این نرم افزار به عنوان یک  برنامه ی جهانی جهت آنالیز انواع داده های ساختارنیافته مانند مصاحبه ها، مقالات، رسانه ها، نظر سنجی، توییت ها و … است. می توان از MAXQDA برای مدیریت پروژه های کامل تحقیقاتی استفاده نمود. انواع داده های مربوط به مصاحبه ها، گروه های تمرکز، نظرسنجی آنلاین، صفحات وب، تصاویر، فایل های صوتی و تصویری، صفحات گسترده، داده های کتابشناسی و حتی توییت توییتر و … را وارد کرد و از امکاناتی نظیر سازماندهی این داده ها در گروه های مختلف، ارتباط داده آن ها به یکدیگر، به اشتراک گذاری و همچنین مقایسه ی کار های صورت گرفته با دیگر اعضای تیم کاری استفاده نمود.

قابلیت های کلیدی نرم افزار MAXQDA:
– سازماندهی و دسته بندی داده ها
– کدگذاری اطلاعات مهم با کد، رنگ، سمبل و …
– کدگذاری اسناد متنی
– ارائه ی مدل های متناسب با پژوهش پس از کدگذاری سندهای تحقیقاتی
– بازیابی بخش های کد شده تنها با یک کلیک
– استفاده از MAXQDA برای کد کردن مستقیم فایل های صوتی و ویدیویی بدون نیاز به ایجاد Transcript
– ادغام داده های کمی با پروژه
– مصورسازی و تست  تئوری ها
– گزارش گیری و استخراج نتایج بررسی داده ها

دانلود رایگان نرم افزار MAXQda

محاسبه حجم نمونه با جدول مورگان

محاسبه حجم نمونه با جدول مورگان

جدولی که به نام جدول مورگان معروف است یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای محاسبه حجم نمونه آماری است. جدول مورگان در واقع حاصل زحماتی است که کرجسی [۱]و مورگان[۲] کشیده اند و به ازای مقادیر مختلف از اندازه های جامعه با استفاده از فرمول کوکران نمونه را برآورد کرده اند. یعنی شما هر یک از اعداد این جدول را در فرمول کوکران بگدارید همین حجم نمونه را مشاهده خواهید کرد.

جامعه

نمونه

جامعه

نمونه

جامعه

نمونه

جامعه

نمونه

جامعه

نمونه

۱۰

۱۰

۱۰۰

۸۰

۲۸۰

۱۶۲

۸۰۰

۲۶۰

۲۸۰۰

۳۳۸

۱۵

۱۴

۱۱۰

۸۶

۲۹۰

۱۶۵

۸۵۰

۲۶۵

۳۰۰۰

۳۴۱

۲۰

۱۹

۱۲۰

۹۲

۳۰۰

۱۶۹

۹۰۰

۲۶۹

۳۵۰۰

۲۴۶

۲۵

۲۴

۱۳۰

۹۷

۳۲۰

۱۷۵

۹۵۰

۲۷۴

۴۰۰۰

۳۵۱

۳۰

۲۸

۱۴۰

۱۰۳

۳۴۰

۱۸۱

۱۰۰۰

۲۷۸

۴۵۰۰

۳۵۱

۳۵

۳۲

۱۵۰

۱۰۸

۳۶۰

۱۸۶

۱۱۰۰

۲۸۵

۵۰۰۰

۳۵۷

۴۰

۳۶

۱۶۰

۱۱۳

۳۸۰

۱۸۱

۱۲۰۰

۲۹۱

۶۰۰۰

۳۶۱

۴۵

۴۰

۱۸۰

۱۱۸

۴۰۰

۱۹۶

۱۳۰۰

۲۹۷

۷۰۰۰

۳۶۴

۵۰

۴۴

۱۹۰

۱۲۳

۴۲۰

۲۰۱

۱۴۰۰

۳۰۲

۸۰۰۰

۳۶۷

۵۵

۴۸

۲۰۰

۱۲۷

۴۴۰

۲۰۵

۱۵۰۰

۳۰۶

۹۰۰۰

۳۶۸

۶۰

۵۲

۲۱۰

۱۳۲

۴۶۰

۲۱۰

۱۶۰۰

۳۱۰

۱۰۰۰۰

۳۷۳

۶۵

۵۶

۲۲۰

۱۳۶

۴۸۰

۲۱۴

۱۷۰۰

۳۱۳

۱۵۰۰۰

۳۷۵

۷۰

۵۹

۲۳۰

۱۴۰

۵۰۰

۲۱۷

۱۸۰۰

۳۱۷

۲۰۰۰۰

۳۷۷

۷۵

۶۳

۲۴۰

۱۴۴

۵۵۰

۲۲۵

۱۹۰۰

۳۲۰

۳۰۰۰۰

۳۷۹

۸۰

۶۶

۲۵۰

۱۴۸

۶۰۰

۲۳۴

۲۰۰۰

۳۲۲

۴۰۰۰۰

۳۸۰

۸۵

۷۰

۲۶۰

۱۵۲

۶۵۰

۲۴۲

۲۲۰۰

۳۲۷

۵۰۰۰۰

۳۸۱

۹۰

۷۳

۲۷۰

۱۵۵

۷۰۰

۲۴۸

۲۴۰۰

۳۳۱

۷۵۰۰۰

۳۸۲

۹۵

۷۶

۲۷۰

۱۵۹

۷۵۰

۲۵۶

۲۶۰۰

۳۳۵

۱۰۰۰۰۰

۳۸۴

[۱] – robert v. krejcie

[۲] – daryle w. morgan