بایگانی دسته: دانلود رایگان

شخصیت خود را بهر بشناسیم! (آزمون آن لاین منبع کنترل درونی – بیرونی )

آیا شما طرفدار شانس هستید یا نه؟

مطالعه­ ی شخصیت به منظور پیش­بینی رفتار یا شخصیت فرد در روان­شناسی، جایگاه ویژه­ ای دارد. تاریخ بشر شاهد تلاش­ های زیادی در جهت طبقه ­بندی افراد بوده و هست. انسان ­ها از دورترین ایام در پی شناخت خصوصیات رفتاری، اخلاقی و مذهبی افراد دیگر بود ه­اند و می­کوشیده ­اند در این باره اظهار نظر نمایند و جنبه­ هایی از این امر را مشخص سازند. در یک صد سال اخیر، روان­شناسان در این زمینه تلاش زیادی انجام داده ­اند و بر این اساس برای ارزیابی شخصیت، روش­ های مختلفی به وجود آمده است. یکی از جنبه­ های شخصیت انسان نوع اسنادهایی است که در هنگام مواجه شدن با رویدادها به کار می­برد. نظریه­ی اسناد که در روان­شناسی اجتماعی  مطرح است بر این فرض استوار است که انسان ­ها، موفقیت­ ها و شکست­ های زندگی خویش را یا به عوامل قابل کنترل نسبت می­ دهند و یا به عوامل غیر قابل کنترل. دسته­ ی اول کسانی هستند که دارای منبع کنترل درونی  هستند و دسته­ ی دوم کسانی هستند که دارای منبع کنترل بیرونی می­ باشند.

فرم کوتاه منبع کنترل درونی بیرونی راتر  شامل ۱۳ ماده گزینه – بایست[۱] . در اجرای این پرسشنامه از آزمودنیها خواسته می شود که در هر سؤال گزینه ای را که به نظر آن ها درست تر است ،انتخاب کنند. سیستم نمره گذاری آن بر اساس ۰ و۱ است. پاسخ مثبت به گزینه های درونی نمره یک و پاسخ مثبت به گزینه های بیرونی نمره صفر می گیرد (لازم به ذکر است اینکه کدام عبارت اول یا دوم مبیّن کنترل درونی و بیرونی است در گزینه های مختلف متفاوت است) . هرچه میزان درونی بودن فرد بیشتر باشد ، نمره  کم تری بدست می آورد و بالعکس هرچه نمره بیرونی بودن فرد بیشتر باشد نمره بیشتری به دست می آورد.

با کلیک بر روی نوشته زیر به صورت آن لاین می توانید میزان درونی بودن و برونی بودن شخصیت خود را به دست آورید.

محاسبه آن لاین منبع کنترل شما

[۱] Forced – Choice

آزمون فریدمن (Friedman Test )

آزمون فریدمن که به آزمون تحلیل واریانس دو طرفه معروف است، همانند آزمون Fمی باشد و زمانی به کار می رود که مقیاس اندازه گیری حداقل در سطح سنجش ترتیبی باشد. چون یکی از پیش فرض های آزمون F این است که باید واریانس گروه ها همگن باشد، در حالی که این شرط در مقیاس های رتبه ای کم تر رعایت می شود. از آزمون فریدمن برای رتبه بندی هم استفاده می گردد. 

آزمون فریدمن یک آزمون ناپارامتری، معادل آنالیز واریانس با اندازه های تکراری (درون گروهی است) که از آن برای مقایسه میانگین رتبه ها در بین k متغیر (گروه) استفاده می کنیم. این آزمون در حقیقت تعمیمی از آزمون «علامت» (Sign) است. در این آزمون نسبت به آزمون «علامت» فرضهای کمتری نیاز است. آزمون «فریدمن» (Friedman) برای وضعیت های تجربی معروف تر است، اما در برخی وضعیت ها توان کمتری دارد. مسأله K Related Samples … (K نمونه وابسته) در آزمایشی پیش می آید که برای تشخیص اختلاف در K تیمار احتمالاً، K >2، طرح ریزی شده است.

در آزمون فریدمن فرض H0 مبتنی بر یکسان بودن میانگین رتبه ها در بین گروه هاست. رد شدن فرض صفر به این معنی است که در بین گروه ها حداقل دو گروه با هم اختلاف معنا داری دارند. 

شرایط استفاده از آزمون فریدمن:

۱ .یک گروه نمونه

 ۲ .یک متغیر رتبه ای یا فاصله ای یا نسبی با توزیع غیر طبیعی داده‌ها 

انجام آزمون فریدمن در Spss

مسیر انجام آزمون فریدمن در Spss

Analyze/ Nonparametric tests/ k related sample 

پس از انجام دستورات فوق در spss صفحه ای باز می شود که برای اجرای آزمون فریدمن باید گزینه مربوط به آزمون فریدمن را تیک بزنید. سپس، متغیر هایی که می خواهید از نظر میزان تاثیر مقایسه کنید به قسمت Test variable انتقال دهید و سپس گزینه ok را بزنید.  spss دو جدول ارائه می دهد.  ۱- جدول رتبه ها ۲- جدول آماره های آزمون

مشاهده فیلم نحوه ی انجام آزمون فریدمن در Spss