پرسشنامه تعارض کار – خانواده (کارلسون و کاکمار و ویلیامز، ۲۰۰۰)

پرسشنامه تعارض کار –  خانواده  (کارلسون و کاکمار و ویلیامز، ۲۰۰۰)

پرسشنامه ۱۸ ماده ای سنجه چند بعدی تعارض کار – خانواده، کارلسون و همکاران (۲۰۰۰)، برای سنجش میزان شدت تعارض کار خانواده است. این مفیاس ابعاد شش گانه تعارض کار – خانواده را مورد ارزیابی قرار می دهد. دامنه پاسخ  ها از گزینه یک ( کاملاً مخالفم) تا پنج ( کاملاً موافقم) با استفاده از مقیاس لیکرت است.   نمره بالاتر در این آزمون نشان دهنده تعارض کار – خانواده بیشتر خواهد بود. ماده های این پرسشنامه به شش مقوله سه ماده ای تقسیم می شوند. به این صورت که سه ماده اول، تعارض کار خانواده مبتنی بر زمان ( یعنی مدت زمانی که صرف انجام شغل می شود از صرف وقت برای فعالیت های خانوادگی می کاهد)، سه ماده دوم، تعارض خانواده – کار مبتنی بر زمان (یعنی مدت زمانی که صرف انجام فعالیت های خانوادگی می شود از صرف وقت برای شغل می کاهد، سه ماده سوم، تعارض کار خانواده بر مبنای توان فرسایی ( یعنی میزان انرژی که صرف انجام شغل می شود از صرف انرژی برای فعالیت های خانوادگی می کاهد) ، سه ماده چهارم تعارض خانواده – کار بر مبنای توان فرسایی  ( یعنی میزان انرژی که صرف فعالیت های خانوادگی انجام می شود از صرف انرژی برای شغل می کاهد)ف سه ماده پنج، تعارض کار – خانواده مبتنی بر رفتار ( یعنی تداخل کردن رفتارها و هنجارهای کاری در رفتارها و هنجارهای خانوادگی) و سه ماده ششم تعارض خانواده- کار مبتنی بر رفتار ( یعنی تداخل کردن رفتارها و هنجارهای خانوادگی در رفتارها و هنجارهای کاری ) را می سنجد.

25,000 ریال – خرید

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست پرسشنامه ها  همین جا لیست پرسشنامه استاندارد  کلیک بفرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.