پاورپونت مدیریت ، حسابداری و اقتصادی

در این برگه انواع  پاورپونت مدیریت ، حسابداری و اقتصادی گنجانده شده است.

کد

نام و توضیحات پاورپونت ها

PM1

 

اقتصاد خرد (۱)– از دکتر داودی  ۲۷۱ اسلاید   

PM2

 

اقتصاد سنجی ۶۳۹ اسلاید  

PM3

مدیریت منابع انسانی ۹۵ اسلاید-  

pM4