پاورپونت روانشناسی

در این برگه انواع  پاورپونت  روانشناسی گنجانده شده است.

کد

نام و توضیحات پاورپونت ها

Pp1

آسیب شناسی روانی دیویسون نیل و کرینگ(پیام نور) ۲۷۸  اسلاید

Pp2

 

روان شناسی رشد شعاری نژاد ۱۸۷ اسلاید  

Pp3

روان شناسی عمومی اتکینسون ۳۰۸ اسلاید  

Pp4

روانشناسی رشد۲ شعاری نژاد ۱۳۹ اسلاید

Pp5

متون روانشناسی به زبان خارجی ۱ از کتاب دکتر جعفری گوهر  ۳۲۴ اسلاید  

Pp6

روان سنجی دکتر حمزه گنجی پیام نور ۱۸۳ اسلاید  

Pp7

روان شناسی عمومی اتکینسون و همکاران ۳۴۰ اسلاید  

Pp8