میخواهید یک فرمانده شکست بخورد

اگر میخواهید یک فرمانده شکست بخورد، دفترى پُر از دستورالعمل به او بدهید، ولى اگر می خواهید پیروز شود یک هدف براى اوتعیین کنید و از او بخواهید آن را بدست آورد.  👤 آگوستوس

فرمانده