مقایسه خود با دیگران!

یکی از دلایل توقف رشد “مقایسه” است.

💫همیشه خود را با “هدف” های خودتان مقایسه کنید نه با دوستان و همکارانتان.

💫زیرا همیشه می توان افرادی را یافت که درسطحی پایین تر از ما باشند.

💫باید ببینید توانایی های شما چیست و خواسته های شما کدام است؟

💫نه اینکه دیگران چه کرده و می کنند.

خود را فقط با “هدف” های خود مقایسه کنید.

پاسخ دهید