فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه از جامعه آماری تحقیق

فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه از جامعه آماری تحقیق

  n= حجم نمونه
N= تعداد کل جامعه آماری
از 5./. کمتر باشد (در صد خطای معیار).   مقدار   استیودنت موقعی که سطح معنی داری=t
 درجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب و مورد نظر.=d
 نسبتی از جمعیت که دارای صفت معین و مورد نظر می باشند.=p
 نسبتی از جمعیت که دارای صفت معین و مورد نظر نمی باشند. =q


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.