فرارفتن از تحليل مقدماتي در تحلیل های آماری

     فرآيند تجزيه وتحليل را مي توان به دو بخش عمده مقدماتي وعالي تقسيم كرد.

     براي تجزيه وتحليل عالي پس از تحليل هاي مقدماتي، بطور كلي بايد كارهاي عمده زير را انجام داد:

1- آشكارسازي روابط

2-بررسي نتايج پيش بيني نشده

3-يافتن الگوهايي ضعيف ترازالگوهاي موردانتظار

4- پيداكردن رابطه اي قوي تر از رابطه موردانتظار

5- رسيدگي به نتايج متضاد

6- وارسي روابط

تحلیل داده های آماری با نرم افزارهای آماری Spss، Amos,  pls , Maxqda      

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.