تله تفکر !

تله تفکر !

تله تفکر !   یک گله گوسفند، در حال ترک گودال هستند، در حالی که هیچ حصاری وجود ندارد؛ آنها به دنبال هم فقط از دروازه عبور میکنند!

یک گله گوسفند، در حال ترک گودال هستند، در حالی که هیچ حصاری وجود ندارد؛ آنها به دنبال هم فقط از دروازه عبور میکنند!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.