تحلیل داده های آماری

تحلیل داده های آماری با SPSS، PLS، Amos & Maxquda

” مبنای فعالیت ما، اعتماد شما دانشجويان و محققان است.

با توجه به تنوع ابزارها و آزمون های آماری یکی از مشکلات محققان تحلیل داده های آماری با استفاده از نرم افزارهای مختلف می باشد، آرزوی ما این است که هر محقق تحلیل آماری پژوهشش را خودش انجام دهد، اما متأسفانه به دلایل مختلف و به ویژه عدم آموزش اصولی این نرم افزارها در دانشگاه این محقق نمی شود و اساتید هم پیشنهاد می کنند که دانشجویان و محققان از افراد آشنا با این نرم افزارها کمک بگیرند، لذا در اینجا قصد داریم با کیفیتی عالی و قیمتی بسیار پایین و در محیطی امن  این خدمت را به عزیزان ارائه بدهیم.

فعلاً تحلیل داده های آماری با نرم افزارهای  SPSS-  PLS – Amos  و نرم افزار کیفی Maxquda  انجام می گیرد. و در آینده به این نرم افزارها افزوده خواهد شد. علاوه بر این قصد داریم بخشی را جهت آموزش این نرم افزارها با رویکرد مفهومی بگنجانیم تا دانشجویان و محققان عزیز خودشان این تحلیل ها را انجام دهند.

ما خود را متعهد می دانیم ؛ داده ها، پرسشنامه ها، پروپوزال ها و مستنداتي که توسط دانشجويان و محققان در طي فرآيند مشاوره براي ما ارسال مي شود،  را کاملا محرمانه تلقي و به هيچ عنوان در اختيار سايرين قرار ندهیم.

هزینه تحلیل: قیمت تحلیل ها بسیار پایین می باشد و قیمت ها پایین تر از هر جای دیگر است قیمت ها بسته به نوع و میزان کار بین 200 تا 300 هزار تومان خواهد بود.

نحوه درخواست تحلیل:

برای سفارش تحلیل ابتدا فرضیه ها، نحوه نمره گذاری مقیاس ها – نمونه پرسشنامه – فرم داده در قالب ورد یا اکسل یا اس پی اس اس وارد می کنید و از طریق یکی از روش های زیر ارسال می کنید، موضوع توسط ما بررسی و میزان هزینه و نحوه ی پرداخت آن  اعلام خواهد شد، سپس تحلیل انجام و در اختیار شما قرار خواهد گرفت، در صورت اشکال و ایراد استاد راهنما تحلیل اصلاح خواهد گردید و تا زمان دفاعیه و یا چاپ مقاله ما در خدمت شما هستم.

تحلیل هایSpss : 

کلیه آزمون های آماری پارامتریک و ناپارامتریک از جمله:

آزمون دو جمله ای، کای اسکوئر، مان ویتنی، ویلکاکسون، مک نمار، کروسکال والیس، بنفرونی، فریدمن کوکران، کاپای کوهن،  انواع آزمون های تی( تک نمونه، مستقل و وابسته) ، تحلیل واریانس یک راهه و دو راهه، چند متغیره، تحلیل کوواریانس، تحلیل میانجی، تحلیل تعدیل گر،  آزمون های همبستگی ( پیرسون، اسپیر من ، اتا، کرامر ، کندال بی و سی و …) تحلیل رگرسیون(دو متغیره، چند تغیره و لجستیک) ،تحلیل ممیز، تحلیل خوشه ای،  تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، KMO، چرخش عاملی ، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه ( آلفای کرونباخ، دونیمه کردن و …) ، اعتبار همگرا AVE، بررسی نرمالیتی ، همگنی و استقلال متغیر ها  و …

تحلیل های ایموس Amos: شامل

 انواع مدل های رگرسیونی، ممیز ، عاملی، کوواریانس، هم خطی و شاخص تحمل، مقایسه مدل ها، مدل های مسیر ، خودگردان سازی Bootstraping، مدل های استقلال، آلفای کرونباخ، ارزیابی مدل های معادله ساختاری، مدل عاملی مرتبه دوم، خطاهای اندازه گیری و اصلاح مدل، تحلیل میانجی ، تحلیل تعدیل گر، مدل های آشیان و غر آشیان شده، شاخص های برازش مدل( مطلق، تطبیقی، مقتصد، هلتر ) و …

تحلیل با PLS:

مدل سازی واریانس محور،  مدل درونی (ساختی) و بیرونی (اندازه گیری) ، مدل های انعکاسی و ساختی، مدل های اثر کل، میانجی جزئی و میانجی کامل ، اثر میانجی تعدیل شده ، تحلیل تعدیل گر با متغیر کیفی، تحلیل ناهمگنی، مدل های بازگشتی و غیر بازگشتی و مدل دارای مولفه سلسله مراتبی، سازه تک آیتمی، اعتبار همگرا، اعتبار ممیز در سطح معرف و عامل، قابلیت اعتماد Relability  ضریب آلفای کرونباخ، ضریب قابلیت اعتماد ترکیبی ، ضریب رگرسیون و ضریب تعیین، شاخص SRMR، ارزیابی مدل ها، مدل رگرسیونی با سازه تک آیتمی، مدل رگرسیون چند گانه، هم  خطی و معیار ارزیابی آن، شاخص تحمل و VIF، اندازه اثر F – SQuars، توان پیش بینی کنندگی مدل ها و عامل ها ، تکنیک Blian Folding یا چشم پوشی، رویکرد متناهی آمیخته Fimix، مرکزی سازی، متعامد سازی، خودگردان سازی Bootstraping، شاخص نیکویی برازش (Gof) و … انجام می گیرد.

نحوه ی تماس با ما:

ایمیل:  abazizi1392@gmail.com

تلگرام:

Telegram:   @Abazizi

همراه: 09102194672